viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn

Hy vọng trải qua nội dung bài viết được công ty chúng tôi share sau đây sẽ hỗ trợ những em thực hiện bài bác Khi viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn Tin học tập lớp 8 hiệu suất cao và đúng mực nhất. Mời những em bám theo dõi!

Viết công tác tính chu vi diện tích S hình tròn

Sau đó là cơ hội ghi chép công tác tính chu vi và diện tích S hình tròn trụ bám theo ngữ điệu Pascal nhằm những em học viên tìm hiểu thêm và vận dụng khi viết công tác tính diện tích S chu vi hình tròn:

Bạn đang xem: viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn

Program chuvihinhtron_dientichhinhtron;

Uses crt;

Var   R: integer ;

        S,C : real;

Const   Pi=3,14;

Begin

   clrser;

Writeln(‘R= ‘); Readln(R);

C:=Pi*2*R;

S:=Pi*R*R;

Writeln(‘Chu vi la C= ‘,C);

Writeln(‘Dien tich la S= ‘,S);

Readln

End.

Viết công tác tính chu vi diện tích S hình tròn trụ C++

Sau đó là kiểu mẫu ghi chép công tác tính chu vi và diện tích S hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính r bám theo ngữ điệu lập trình sẵn C++ nhằm những em bám theo dõi:

Xem thêm: điều ước mong manh luôn có anh dang cánh tay

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

#define PI 3.14159

int main() {

            int r;

            float chuvi, dientich;

            printf("Nhap ban kinh r:");

            scanf("%d", &r);

            chuvi = 2*PI*r;

            dientich = PI*r*r;

            printf("Chu vi hinh tron la: %f\n", chuvi);

            printf("Dien tich hinh tron la: %f", dientich);

            getch();

Xem thêm: 9 hành tinh trong hệ mặt trời

}

Viết công tác tính chu vi diện tích S hình tròn trụ C++

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên nhằm download Tin học tập 8: Viết công tác tính chu vi diện tích S hình tròn trụ chuẩn chỉnh nhất file pdf trọn vẹn miễn phí!