việc nối sao hay nối tam giác của tải phụ thuộc vào

cunghocvui

Trang chủ Đề ganh đua & kiểm tra Lớp 12 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 24 Thực hành nối chuyển vận phụ thân trộn hình sao và hình tam giác

Câu hỏi: Việc nối sao hoặc nối tam giác của chuyển vận dựa vào vào

A. điện áp của mối cung cấp và chuyển vận. 

B. điện áp của mối cung cấp.

C. điện áp của chuyển vận.     

D. cách nối của mối cung cấp.

Đáp án

A

- Hướng dẫn giải

Chọn đáp án A

Xem thêm: 1 mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông

Việc nối sao hoặc nối tam giác của chuyển vận dựa vào vào điện áp của mối cung cấp và chuyển vận. 

Câu căn vặn bên trên nằm trong đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 24 Thực hành nối chuyển vận phụ thân trộn hình sao và hình tam giác

Lớp 12 Công nghệ Lớp 12 - Công nghệ