văn bản quy phạm phap luật có mấy loại

Hiện ni, khối hệ thống văn phiên bản quy phạm pháp lý của nước ta bao gồm những loại nào? Thanh Hào (Bình Thuận).

Nội dung này được Ban Hỗ trợ PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP vấn đáp như sau:

Bạn đang xem: văn bản quy phạm phap luật có mấy loại

26 loại văn phiên bản quy phạm pháp luật

1. Hiến pháp của Quốc hội.

2. Sở luật của Quốc hội.

3. Luật của Quốc hội.

4. Nghị quyết của Quốc hội.

5. Pháp mệnh lệnh của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

6. Nghị quyết của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

7. Nghị quyết liên tịch thân thiện Ủy ban thông thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc nước ta.

8. Nghị quyết liên tịch thân thiện Ủy ban thông thường vụ Quốc hội, nhà nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc nước ta.

9. Lệnh của Chủ tịch nước.

10. Quyết quyết định của Chủ tịch nước.

11. Nghị quyết định của nhà nước.

12. Nghị quyết liên tịch thân thiện nhà nước với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc nước ta.

13. Quyết quyết định của Thủ tướng mạo nhà nước.

14. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án dân chúng vô thượng.

15. Thông tư của Chánh án Tòa án dân chúng vô thượng.

16. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát dân chúng vô thượng.

17. Thông tư của Sở trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang cỗ.

18. Quyết quyết định của Tổng Kiểm toán sông núi.

Xem thêm: những danh lam thắng cảnh ở việt nam

19. Thông tư liên tịch thân thiện Chánh án Tòa án dân chúng vô thượng, Viện trưởng Viện kiểm sát dân chúng vô thượng, Tổng Kiểm toán sông núi, Sở trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang cỗ.

20. Nghị quyết của Hội đồng dân chúng cấp cho tỉnh.

21. Quyết quyết định của Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh.

22. Văn phiên bản quy phạm pháp lý của tổ chức chính quyền địa hạt ở đơn vị chức năng hành chủ yếu - tài chính quan trọng đặc biệt.

23. Nghị quyết của Hội đồng dân chúng cấp cho thị xã.

24. Quyết quyết định của Ủy ban dân chúng cấp cho thị xã.

25. Nghị quyết của Hội đồng dân chúng cấp cho xã.

26. Quyết quyết định của Ủy ban dân chúng cấp cho xã.

Nội dung nêu bên trên được địa thế căn cứ bên trên Điều 4 Luật phát hành văn phiên bản quy phạm pháp lý 2015, đang được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật năm 2020 (sau phía trên gọi gọn gàng là Luật phát hành văn phiên bản QPPL).

Toàn văn tệp tin word Luật phát hành văn phiên bản quy phạm pháp lý và những Nghị triết lý dẫn đua hành

Luật phát hành văn phiên bản quy phạm pháp luật

Cách phân biệt văn phiên bản quy phạm pháp lý qua loa số, ký hiệu

Trong số những loại văn phiên bản quy phạm pháp lý với Quyết quyết định của Thủ tướng mạo nhà nước tuy nhiên ko nên ngẫu nhiên Quyết quyết định nào là của Thủ tướng mạo nhà nước cũng chính là văn phiên bản quy phạm pháp lý (không chỉ Quyết quyết định của Thủ tướng mạo nhà nước nhưng mà nhiều loại văn phiên bản không giống cũng đều có đặc thù tương tự). Ví dụ: Quyết quyết định 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng mạo nhà nước là văn phiên bản quy phạm pháp lý, tuy nhiên Quyết quyết định 930/QĐ-TTg ngày 03/8/2022 của Thủ tướng mạo nhà nước ko nên là văn phiên bản quy phạm pháp lý.

Do cơ, cần thiết coi số, ký hiệu của văn phiên bản nhằm hiểu rằng nó liệu có phải là văn phiên bản quy phạm pháp lý hay là không. Cụ thể như sau:

1. Số, ký hiệu của văn phiên bản quy phạm pháp lý nên thể hiện nay rõ rệt số trật tự, năm phát hành, loại văn phiên bản, ban ngành phát hành văn phiên bản.

2. Việc viết số trật tự của văn phiên bản quy phạm pháp lý nên theo đòi từng loại văn phiên bản và năm phát hành. Luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp mệnh lệnh, quyết nghị của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội được viết số trật tự theo đòi từng loại văn phiên bản và nhiệm kỳ của Quốc hội.

3. Số, ký hiệu của văn phiên bản quy phạm pháp lý được bố trí như sau:

a) Số, ký hiệu của luật, quyết nghị của Quốc hội được bố trí theo đòi trật tự như sau: “loại văn bản: số trật tự của văn bản/năm ban hành/tên viết lách tắt của ban ngành phát hành văn phiên bản và số khóa Quốc hội”.

Xem thêm: khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng

b) Số, ký hiệu của pháp mệnh lệnh, quyết nghị của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội được bố trí theo đòi trật tự như sau: “loại văn bản: số trật tự của văn bản/năm ban hành/tên viết lách tắt của ban ngành phát hành văn phiên bản và số khóa Quốc hội”.

c) Số, ký hiệu của những văn phiên bản quy phạm pháp lý ko nằm trong tình huống quy quyết định bên trên điểm a và điểm b khoản này được bố trí theo đòi trật tự như sau: “số trật tự của văn bản/năm ban hành/tên viết lách tắt của loại văn phiên bản - thương hiệu viết lách tắt của ban ngành phát hành văn bản”.

Nội dung nêu bên trên được địa thế căn cứ bên trên Điều 10 Luật phát hành văn phiên bản QPPL.