send là gì

Động kể từ bất quy tắc là những động kể từ không tuân theo lý lẽ phân chia thì thường thì. Một trong mỗi động kể từ bất quy tắc phổ biến đó là động kể từ Send. Vậy quá khứ của Send là gì? Làm sao nhằm phân chia động kể từ với động kể từ Send? Hãy nằm trong Cửa Hàng chúng tôi dò thám hiểu ví dụ rộng lớn vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Động kể từ bất quy tắc – Send

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
send sent sent gửi

Bạn đang xem: send là gì

Ví dụ:

  • Could you send a reply to them as quickly as possible?
  • She sent a message with Minh lớn say that she couldn’t come.

Các động kể từ bất quy tắc tương tự động Send

Động kể từ nguyên vẹn thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Build  Built Built
Bend Bent Bent
Lend Lent Lent
Spend  Spent Spent
Send Sent Sent
Wend Wended/Went Wended/Went

Quá khứ của Send-1

Xem thêm: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Chia động kể từ Send

Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn send send sends send send send
Hiện bên trên tiếp diễn am sending are sending is sending are sending are sending are sending
Quá khứ đơn sent sent sent sent sent sent
Quá khứ tiếp diễn was sending were sending was sending were sending were sending were sending
Hiện bên trên trả thành have sent have sent has sent have sent have sent have sent
Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn have been sending have been sending has been sending have been sending have been sending have been sending
Quá khứ trả thành had sent had sent had sent had sent had sent had sent
QK hoàn thành xong Tiếp diễn had been sending had been sending had been sending had been sending had been sending had been sending
Tương Lai will send will send will send will send will send will send
TL Tiếp Diễn will be sending will be sending will be sending will be sending will be sending will be sending
Tương Lai trả thành will have sent will have sent will have sent will have sent will have sent will have sent
TL HT Tiếp Diễn will have been sending will have been sending will have been sending will have been sending will have been sending will have been sending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would send would send would send would send would send would send
Conditional Perfect would have sent would have sent would have sent would have sent would have sent would have sent
Conditional Present Progressive would be sending would be sending would be sending would be sending would be sending would be sending
Conditional Perfect Progressive would have been sending would have been sending would have been sending would have been sending would have been sending would have been sending
Present Subjunctive send send send send send send
Past Subjunctive sent sent sent sent sent sent
Past Perfect Subjunctive had sent had sent had sent had sent had sent had sent
Imperative send Let′s send send

XEM THÊM: Bảng động kể từ bất quy tắc thông dụng 

Xem thêm: tính diện tích tam giác biết 3 cạnh

4.9/5 - (55 bình chọn)