sau practice là gì

A. Dạng V_ing.

1. Cách sử dụng

• V_ing là ngôi nhà ngữ của câu:  Dancing bored him.
• V_ing là vấp ngã ngữ của động từ:   Her hobby is painting.
• V_ing là vấp ngã ngữ:  Seeing is believing.
• V_ing đứng sau giới từ:  He was accused of smuggling.
• V_ing sau đó 1 vài ba động từ:   avoid, mind, enjoy,…

Bạn đang xem: sau practice là gì

2. Một số cơ hội dùng quánh biệt

+ Những động kể từ sau được theo dõi sau vị V-ing: admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, propose, detest, dread, resent, pardon, try, fancy.
Ex:
– He admitted taking the money.
– Would you consider selling the property?
– He kept complaining.
– He did’t want to lớn risk getting wet.

+ Verbs + prepositions: apologize for, accuse of, insist on, feel lượt thích, congratulate on, suspect of, look forward to lớn, dream of, succeed in, object to lớn, approve/disapprove of…

+ Gerund cũng theo dõi sau những cụm kể từ như:
– It’s no use / It’s no good…
– There’s no point ( in)…
– It’s ( not) worth …
– Have difficult ( in) …

dạng động từ
Ví dụ về một số trong những động kể từ + V_ing

– It’s a waste of time/ money …
– Spend/ waste time/money …
– Be/ get used to lớn …
– Be/ get accustomed to lớn …
– Do/ Would you mind … ?
– be busy doing something
– What about … ? How about …?
– Go + V-ing ( go shopping, go swimming… )

B. Dạng To V.

1. Cách sử dụng To-infinitive:

 • Verb + to lớn V

Những động kể từ sau được theo dõi sau thẳng vị to-infinitive: agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavour, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, tend, threaten, try, volunteer, expect, want,…
Ex:
– She agreed to lớn pay $50.
– Two men failed to lớn return from the expedition.
– The remnants refused to lớn leave.
– She volunteered to lớn help the disabled.
– He learnt to lớn look after himself.

 • Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + to lớn V

Những động kể từ dùng công thức này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want to lớn know, wonder…
Ex:
– He discovered how to lớn open the safe.
– I found out where to lớn buy fruit cheaply.
– She couldn't think what to lớn say.
– I showed her which button to lớn press.

 • Verb + Object + to lớn V

Những động kể từ theo dõi công thức này là: advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, order, permit, persuade, request, remind, train, urge, want, tempt…
Ex:
– These glasses will enable you to lớn see in the dark.
– She encouraged bầm to lớn try again.
– They forbade her to lớn leave the house.
– They persuaded us to lớn go with them.

C. Một số kể từ lên đường nằm trong cả V_ing và To V.

 • Stop V-ing: giới hạn làm những gì (dừng hẳn)
  Stop to lớn V: tạm dừng nhằm thao tác làm việc gì

Xem thêm: các danh lam thắng cảnh ở việt nam

Ex:
Stop smoking: giới hạn hút thuốc lá.
Stop to lớn smoke: tạm dừng nhằm mút hút thuốc

 • Remember/forget/regret to lớn V: nhớ/quên/tiếc sẽ rất cần làm những gì (ở lúc này – tương lai)
  Remember/forget/regret V-ing: nhớ/quên/tiếc đã thử gì (ở vượt lên trên khứ)

Ex:
– Remember to lớn send this letter (hãy ghi nhớ gửi bức thư này)
– Don’t forget to lớn buy flowers (đừng quên mua sắm hoa nhé)
– I regret to lớn inform you that the train was cancelled (tôi vô cùng tiếc cần cung cấp tin – cho tới anh rằng chuyến
tàu đã biết thành hủy)
– I paid her $2. I still remember that. I still remember paying her $2. (tôi ghi nhớ đang được trả cô ấy 2 đô la rồi)

 • Try to lớn V: nỗ lực thực hiện gì
  Try V-ing: thử thực hiện gì

Ex:
–  I try to lớn pass the exam. (tôi nỗ lực băng qua kỳ thi)
– You should try unlocking the door with this key. (bạn nên test Open với cái khóa này)

 • Like V-ing: Thích làm những gì vì thế nó thú vị, hoặc, lôi kéo, thực hiện nhằm thông thường thức.
  Like to lớn do: làm việc cơ vì thế nó là chất lượng và cần thiết thiết

Ex:
– I lượt thích watching TV.
– I want to lớn have this job. I lượt thích to lớn learn English.

 • Need to lớn V: cần thực hiện gì
  Need V-ing: cần được sản xuất gì (= need to lớn be done)

Ex:
– I need to lớn go to lớn school today.
– Your hair needs cutting. (= your hair needs to lớn be cut)

Xem thêm : Kiến thức cơ phiên bản về giới từ

 

Xem thêm: những danh lam thắng cảnh ở việt nam