rút gọn mệnh đề quan hệ bài tập

Bài luyện rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ là dạng bài xích luyện ngữ pháp không xa lạ nhập giờ Anh. Vì thế ngày hôm nay, ieltscaptoc tiếp tục mang về mang lại chúng ta những vấn đề quan trọng về lý thuyết và những dạng bài xích luyện mang lại phần ngữ pháp cần thiết này nhé.

Bài luyện rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ
Bài luyện rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ

Lý thuyết

1. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng phương pháp người sử dụng thời điểm hiện tại phân kể từ V_ing (Present participle phrases)

Bạn đang xem: rút gọn mệnh đề quan hệ bài tập

Động kể từ nhập mệnh đề mối quan hệ ở thể dữ thế chủ động (active), tao tiếp tục thay cho cụm thời điểm hiện tại phân kể từ (V_ing) mang lại mệnh đề bại.

Bài luyện rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ

*Bỏ đại kể từ mối quan hệ và động kể từ “to be”:

E.g.: The girl who wore glasses is my sister.

→  The girl wearing glasses is my sister. 

→ Bỏ đại kể từ mối quan hệ who, đem động kể từ chủ yếu “wear” về nguyên vẹn khuôn mẫu và tăng đuôi “-ing”:

2. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng phương pháp người sử dụng quá khứ phân kể từ V3/ed (Past participle phrases)

Động kể từ nhập mệnh đề mối quan hệ là thể tiêu cực (passive) tao người sử dụng quá khứ phân kể từ (past participle phrase).Bỏ đại kể từ mối quan hệ (relative pronouns), “to be”, vẫn lưu giữ quá khứ phân từ

E.g.: The book which was published by Thành Phố New York magazine is the best-seller of this week.
= The book published by Thành Phố New York magazine is the best-seller of this week.

→ Để rút gọn gàng câu này, tao quăng quật mệnh đề mối quan hệ “which”, mặt khác động kể từ chủ yếu “publish” gửi trở thành “published”. 

3.Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vì như thế “to infinitive”

* Khi danh kể từ đứng trước với những kể từ sau: the only, the first, the third,…, the last, cấu hình đối chiếu nhất.

Bài luyện rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ

E.g.: He was the last student who left the classroom.
= He was the last student to leave the classroom.

* Động kể từ là have/ had

E.g.: I had some chores that I need to vì thế.
→ I had some chores to do

*  Đầu câu đem Here (be), There (be):

E.g.: Here is the form that you must fill in.
→ Here is the sườn for you to fill in. 

4. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng sự việc dùng cụm danh từ

Với những mệnh đề mối quan hệ ko xác lập, tao hoàn toàn có thể được rút gọn gàng bằng phương pháp người sử dụng cụm danh kể từ đem dạng: 

Relative Pronoun + be + danh từ/ cụm danh từ/ cụm giới từ

Bỏ đại kể từ mối quan hệ như who ,which và cả tobe.

E.g.: Taylor Swift, who is a popular singer, has just split up with her boyfriend.
→ Taylor Swift, a popular singer, has just split up with her boyfriend. 

5. Các bước rút gọn

Bước 1: Tìm mệnh đề tính kể từ nằm tại đâu, thông thường chính thức vì như thế who, which, that,…

Bước 2: Giảm kể từ mệnh đề xuống cụm kể từ.

1. Xem mệnh đề đem công thức của cụm danh kể từ không? Nếu đem vận dụng công thức ở mục 4.

2. Nếu không tồn tại công thức tao xét cho tới những tín hiệu như the first, only,…, nếu như đem thì vận dụng công thức ở mục 3. Hình như, rất cần phải xét tăng yếu tố nhì ngôi nhà kể từ đem không giống nhau ko nếu như đem người sử dụng for sb.

3. Nếu không tồn tại 2 tình huống bên trên mới mẻ xét coi câu bại dữ thế chủ động hoặc tiêu cực nhưng mà người sử dụng V-ing hoặc V-ed.

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm: Mẹo thực hiện bài xích luyện mệnh đề mối quan hệ nhập giờ Anh

Bài tập

Bài 1: Dùng cấu hình rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ viết lách lại những câu sau

1. The man who is standing there is a doctor.

2. The envelope which lies on the table has no stamp on it.

3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.

4. My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.

5. The students don’t know how vĩ đại vì thế exercises which were given by the teacher yesterday.

6. The diagrams which were made by young Faraday were sent vĩ đại Sir Humphry Davy at the kết thúc of 1812.

7. The gentleman who lives next door vĩ đại mạ is a well-known orator.

8. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.

9. All students who don’t hand in their papers will fail in the exam.

10. I saw many houses that were destroyed by the storm.

Bài 2: Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bên dưới đây

1. Do you know the woman who is coming towards us?

2. I come from a đô thị that is located in the southern part of the country.

3. The children who attend that school receive a good education.

4. The fence which surrounds our house is made of brick.

5. Be sure vĩ đại follow the instructions that are given at the top of the page.

6. They live in the house that was built in 1990.

Bài 3. Hãy viết lách lại những câu sau bên dưới dạng rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ

Xem thêm: khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng

1. The boy who is playing with my grandson is very fat.

………………………………………………………………..

2. The book which was recommended by teacher is very good.

………………………………………………………………..

3. The table, which was expensive, was sold for $1000.

………………………………………………………………..

4. The lamp, which was on the table, was made in Đài Loan Trung Quốc.

……………………………………………………………….

5. Her office was the next room that they had vĩ đại fix.

……………………………………………………………………..

6. The woman who lives near my home page walks vĩ đại work today.

…………………………………………………………………….

7. The dog that is sleeping on the floor won’t get up.

…………………………………………………………………….

8. Lyly is the only person who understands mạ.

…………………………………………………………………….

9. People who don’t have their exit cards cannot enter the library.

…………………………………………………………………….

10. Mike, who has lived in London for đôi mươi years, has gone through several earthquake.

…………………………………………………………………….

Keys:

Bài luyện 1:

1. The man standing there is a doctor.

2. The envelope lying on the table has no stamp on it.

3. Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.

4. My grandmother, being old and sick, never goes out of the house.

5. The student doesn’t know how vĩ đại vì thế the exercises given by the teacher yesterday.

6. The diagrams made by young Faraday were sent vĩ đại Sir Humphry Davy at the kết thúc of 1812.

7. The gentleman living next door vĩ đại mạ is a well-known orator.

8. All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless.

9. All students not handing in their papers will fail in the exam.

10. I saw many houses destroyed by the storm.

Bài luyện 2:

1. Do you know the woman coming towards us?

2. I come from a đô thị located in the southern part of the country.

3. The children attending that school receive a good education.

4. The fence surrounding our house is made of brick.

5. Be sure vĩ đại follow the instructions given at the top of the page.

6. They live in the house built in 1990.

Bài luyện 3:

  1. The boy playing with my grandson is very fat.
  2. The book recommended by teacher is very exciting.
  3. The expensive table was sold for $9000.
  4. The lamp on the table was made in Đài Loan Trung Quốc.
  5. Her office was the next room vĩ đại fix.
  6. The woman living near my home page walks vĩ đại work today.
  7. The dog sleeping on the floor won’t get up.
  8. Lyly is the only person vĩ đại understand mạ.
  9. People without their exit cards cannot enter the library.
  10. Mike , having lived in Florida for đôi mươi years, has gone through several earthquake.

Hi vọng với những bài luyện rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ và phần lý thuyết ieltscaptoc hỗ trợ cho tới những các bạn sẽ hùn chúng ta gia tăng kỹ năng hiệu suất cao và đạt thành quả cao trong số bài xích ganh đua giờ Anh chuẩn bị cho tới.

Xem thêm: ngôn ngữ lập trình c + +