on top of that là gì

On top of là gì

Nghĩa Tiếng Việt: phía trên, ở địa điểm cao hơn; vô tầm điều khiển
‘On top of that’ = bên trên cả vấn đề đó -> ngoại giả, thêm nữa ê.
On top of là gì

Mẫu câu với “On top of”

 1. It was on top of the refrigerator.
  –>Nó phía trên tủ rét.
 2. To be on top of something
  –>Lưu ý về vật gì đó
 3. Who will be on top of this?
  –>Ai tiếp tục vận hành quản lý và xử lý việc này?
 4. She is on top of the world.
  –>Cô ấy đang được rất rất niềm hạnh phúc.
 5. I ‘m sitting on top of the world.
  –>Tôi cảm nhận thấy đang được sinh sống tuyệt vời lắm.
 6. The magazine is on top of the fridge.
  –>Tờ tập san phía trên nóc tủ rét.
 7. There is always room on top of us.
  –>Càng tấp nập càng mừng.
 8. Put this record on top of the others.
  –>Hãy nhằm cái đĩa nhạc này bên trên những cái không giống.
 9. The book is on top of the table.
  –>Quyển sách phía trên mặt mày bàn.
 10. He gets commission on top of his salary.
  –>Anh ấy nhận tăng chi phí huê hồng ngoài chi phí lộc.
 11. The farm sits on top of the hill.
  –>Trang trại phía trên đỉnh ụ.
 12. He is on top of mạ.Anh tớ phía trên tôi.
 13. We are on top of the world.
  –>Chúng tôi đang rất rất hạnh phúc.
 14. We feel on top of the world.
  –>Chúng tôi cảm nhận thấy rất rất kiêu hãnh.
 15. Place it on top of the TV
  –>Đặt nó bên trên đỉnh tối đa của TV
 16. You ‘re certainly on top of things, Mr. Hoai.
  –>Chắc chắn là việc làm của anh ấy vớ nhảy lắm anh Hoài ạ
 17. I cook stuffing on top of the stove.
  –>Tôi cắm cúi nấu bếp.
 18. On top of spaghetti, all covered with cheese.
  –>Ngày bên trên spaghetti, toàn bộ chứa đựng vày pho non.
 19. Books were piled on top of one another.
  –>Mấy cuốn sách được nhằm bên trên nằm trong.
 20. Put your keys on top of your car!
  –>Đặt chìa trùm lên mui xe!

Gợi ý thêm:

Bạn đang xem: on top of that là gì

 • Sleep tight tức thị gì
 • Give rise to tướng là gì
 • On point là gì
 • Get carried away là gì
Ví dụ khác
That means Bitcoin miners (người xẻ Bitcoin) are spending half a million dollars an hour to tướng keep the network running. Which seems a lot but is still lower than thở the $750,000 that they can take home page in block rewards (with transaction fees on top of that).
“People seem to tướng believe we could see some progress in the trade negotiations with Đài Loan Trung Quốc,” the “Mad Money” host said. “Personally, I’m skeptical … but hope springs eternal. And, on top of that, there’s a belief that the Federal Reserve has no choice but to tướng cut interest rates (cắt hạn chế lãi suất) after Friday’s not-so-hot employment number.”
When you become a development executive, you go from being what’s known as an internal (nội bộ) executive to tướng an external (đối ngoại) one, and if you were the social kid in high school, this is the job for you. But if you were the bookish (người ham đắm đuối sách, nguyệt lão sách) kid who was happiest working intently with a couple of friends in the library, be careful what you wish for. Now I was out awkwardly attempting to tướng socialize at lunches and meetings all day. On top of that, the pace of the process began to tướng feel glacial (đóng băng). It could take ages—literally years—for a film to tướng be made, and I got the sinking feeling that I was in the wrong job.

Xem thêm: 9 hành tinh trong hệ mặt trời