ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 1

Đề cương giờ đồng hồ Anh học tập kì lớp 3

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh dưới phía trên nằm trong cỗ đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì một năm 2022 tiên tiến nhất tự Tip.edu.vn thuế tầm và đăng lên. Đề ôn tập dượt đánh giá học tập kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh tổ hợp những dạng bài bác tập dượt trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 công tác mới nhất thông thường gặp gỡ không giống nhau hùn những em học viên lớp 3 tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác thi đua hiệu suất cao.

Bạn đang xem: ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 1

EXERCISE 1: FIND THE ODD ONE OUT (TÌM TỪ KHÁC LOẠI).

1. A. Mai B. Nga C. Hi D. Hoa
2. A. how B. what C. Peter D. who
3. A. my B. name C. your D. his
4. A. Linda B. meet C. Tony D. Peter
5. A. am B. is C. spell D. are
6. A. my B. her C. he D. his
7. A. hello B. how C. what D. who
8. A. nine B. fine C. six D. eight
9. A. are B. am C. you D. is
10.A. bye B. hello C. goodbye D. good night

A. later

B. late

C. How

D. Are

5. ___________ your name?

A. Hello

B. Good-bye

C. What

D. What’s

6. What’s _____? It’s a notebook.

A. he

B. she

C. that

D. dog

7. How are you?

A. I’m fine, thanks

B. yes, please

C. I’m nine years old

8. How …………are you?

A. year

B. old

C. do

D. name

9. Hi. My name ……Nam.

A. is

B. are

C. am

D. and

10.How are….?

A. your

B. you

C. she

D. he

11.How tự you ………your name?

A. do

B. spell

C. are

D. he

12.Is that Linda? – No, it__________

A. is

B. not

C . isn’t

D. are

13.Are they your friends? – Yes, they…

A. are

B. aren’t

C. am

D. is

14.Tony and Linda are my……..

A. friend

B. name

C. these

D. friends

15. That ______________is Linda

A. boy

B. Boys

C. girl

D. girls

16. What’s _____? It’s a notebook.

A. he

B. she

C. that

D. dog

17.What’s your name?

A. I’m fine, thanks

B. My name’s Mali

C. Thank you

18.How are you?

A. I’m fine, thanks

B. yes, please.

C. I’m nine years old

19.What color is it?

A. It’s green

B. My name’s Hoa

C. It’s ruler

20.What is this?

A. It’s a pen

B. It’s yellow

C. This is my friend

21.What is this?

A. It’s my computer

B. I’m fine

C. No, it is not

22.What color is it?

A. Thank you

B. It’s pink

C. It’s a table.

EXERCISE 3: READ AND MATCH (ĐỌC VÀ NỐI):

Part 1:

1. Hello A. are you?
2. Hi, B. thanks.
3. How C. I’m Nam
4. I’m fine, D. to lớn meet you.
5. Nice E. Mai. I’m Quan.
Xem đáp án

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

Part 2:

6. Who is she? a. I’m fine. Thank you
7. How are you today? b. She is Lan. She is my sister
8. What is your name? c. That is B-E-T-T-Y.
9. Goodbye. See you again. d. I am Tung. And you?
10.How tự you spell your name? e. Bye. See you later

Part 3:

11.Hello. I’m Mai. A. My name’s Quan. Nice to lớn meet you.
12.What’s your name? B. Hi, Mai. I’m Peter.
13.My name’s Linda. Nice to lớn meet you. C. P-E-T-E-R
14.How tự you spell your name? D. My name’s Linda
15.How old are you? E. It’s my friend, Linda.\
16.Is that Mary? F. Yes, it is.
17.Who’s that? G. I’m six years old.

Part 4 :

1. Good morning, class. a. No, it isn’t. It’s Hoang.
2. May I come in, sir? b. Nice to lớn meet you, too.
3. Is your school big? c. Her name’s Phuong.
4. Be quiet! d. I’m eight years old.
5. What’s her name? e. I’m sorry.
6. Nice to lớn meet you, Hung. f. Good morning, Miss Hoa.
7. How old are you, Lan? g. Yes, you can.
8. Is that Tuan? h. Yes, it’s big and nice.

Part 5:

1. What colour are your rubbers? a. It’s đen ngòm and brown.
2. How old is he? b. It’s big.
3. Are those her rulers? c. No, it isn’t.
4. May I come in, sir? d. Her name is Lan Anh.
5. What colour is your school bag? e. He’s ten.
6. What’s her name? f. Yes, they are
7. Is your classroom big or small? g. Yes, you can.
8. Is this your desk? h. They are green and white.

EXERCISE 4: REORDER THE DIALOGUE (SẮP XẾP LẠI DOẠN HỘI THOẠI):

I,

___Nice to lớn meet you too.

___Nice to lớn meet you.

_1_What is your name?

___I’m fine, thank you.

___My name is Peter.

___How are you?

II,

___How are you?

___Hello. I’m Tuan.

___I’m fine, thank you.

___Hi, Tuan. I’m Trung.

EXERCISE 5: PUT THE WORDS IN ORDER. (SẮP XẾP THỨ TỰ CÂU CHO ĐÚNG):

1. Am/hello/Trang/I …………………………………………………………………………………

2. You/ meet/ nice/ to lớn …………………………………………………………………………………

3. Thanks/ fine/ I’m …………………………………………………………………………………

4. You/ how/ are/ ?/ ……………………………………………………………………………………

5. Name/ my/ Phong/ is ……………………………………………………………………………..

6. Your/ what/ is/ name? ………………………………………………………………………………

7. Do/ spell/ name/ you/ your/ how…………………………………………………………………………..

8. Are/ you/ hello/ how? ……………………………………………………………………………

9. See/ later/ good-bye/ you …………………………………………………………………………

10.Tung/ is/ this ……………………………………………………………………………

11.Trang/ she/ is ……………………………………………………………………………

12.my/ this/ sister/ is ……………………………………………………………………………

13.Lan/ she/ is/? ……….. . ……………………………………………………………………

14. is /friend/ he/my ……….. . ………………………………………………………………..

15. my/ is/ friend/Mary……….. . ………………………………………………………………

16. You/ old/ how/ are……………………………………………………………………………

17. Nine/ old/ I’m/ years……………………………………………………………………………

18.may/ sir/ com/ in/ I /,/? ……………………………………………………………………….

19. book/ open/ please/ your/………………………………………………………………………..

20. ask/ Miss/ Hien/ may/ I / a/ question/ ask/ you/,/?……………………………………………..

21. quiet/ be/ please. ……………………………………………………………………….

22. out/ may/ I / go/ ? ……………………………………………………………………….

23. here/ I / may/ my/ write/ name/ ? ……………………………………………………

24. not/ no/ can/ you/………………………………………………………………………..

25.Nam/,/here/ come/………………………………………………………………………..

26. is/ that/ who/?……………………………………………………………………….

27. is/ that/ computer/ the/ room/. …………………………………………………………………

28. my/ that/ is/ school/. …………………………………………………………………………

29. that/ music/ the/ room/ is/. ……………………………………………………………………

30. the/ is/ big/ gym/ ? – is/ it/ yes/. ………………………………………………………………

31.my/ is/ this/ friend/ new/. ……………………………………………………………………

32.friends/ they/ your/ are/? – no/ not/ are/ they/……………………………………………….

33. the/ playground/ is/ large/? – is/ not/ it/ no/. ………………………………………………

34. her/ is/ school/ small/? – it/ is/ not/ no/. big/ is/ it/. …………………………………………

35. is/ book/ your/ old? – it/ is/ not/ no. new/ is/ it/…………………………………………….

36. Are/ these/sharpeners/his ………………………………………………………….

37. colour/ what/ pen/ is/ your/ ? …………………………………………………………………

38. what/ are/ your pencil sharpeners/ colour/ ……………………………………………….…

EXERCISE 6: READ AND COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

CHO SẴN):

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ………………………. , Miss Hien. (2) ………………………. are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ………………………………. , thanks. And you?

Quan: I’m (4) ……………………………… , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Xem thêm: 9 hành tinh trong hệ mặt trời

Miss Hien: Goodbye, Quan.

Xem đáp án

Quan: (1) ………….Hello…………… , Miss Hien. (2) ……………How…………. are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ……………..Fine……………….. , thanks. And you?

Quan: I’m (4) …………fine…………………… , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

EXERCISE 7: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE ( ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ

TRỐNG):

1. This ……………………………. my new friend, Hoa.

2. ……………………………. the thể hình big or small?

3. What ……………………………. his name?

4. How ……………………………. you? – I ……………………………. fine, thank you.

5. I ……………………………. nine.

6. This ……………………………. my friend.

7. That ……………………………. my school.

8. The classroom ……………………………. small but nice.

9. ……………………………. they your friends? – Yes, they ……………………………. .

10.Trung and Quan ……………………………. my friends.

Xem đáp án

1. This …………..is……………….. my new friend, Hoa.

2. …………………Is…………. the thể hình big or small?

3. What ………..is………………….. his name?

4. How …………..are……………….. you? – I ……………..am…………….. fine, thank you.

5. I …………….am……………… nine.

6. This …………..is……………….. my friend.

7. That …………..is……………….. my school.

8. The classroom ………………is……………. small but nice.

9. …………..Are……………….. they your friends? – Yes, they …………are…………………. .

10.Trung and Quan …………….are……………… my friends.

EXERCISE 8: MAKE THE QUESTIONS (ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI)

1. My name’s Nam.

………………………………………………………………………………………………..?

2. I am fine, thank you.

………………………………………………………………………………………………..?

3. His name’s Tony.

………………………………………………………………………………………………..?

4. It’s my friend, Hung.

………………………………………………………………………………………………..?

5. She is nine years old.

………………………………………………………………………………………………..?

6. Her name’s Hoa.

………………………………………………………………………………………………..?

7. No, they aren’t. They aren’t my friends.

………………………………………………………………………………………………..?

8. No, it isn’t. It’s Hoa.

………………………………………………………………………………………………..?

9. It is xanh rờn.

………………………………………………………………………………………………..?

10. Yes, you can

………………………………………………………………………………………………..?

EXERCISE 9: FIND AND CORRECT THE MISTAKES (TÌM VÀ SỬA LỖI SAI):

1. How is you, Quan?……………………………..

2. Come out, please! …………………………….

3. May I write name my here, Mrs.

Hien?…………………………..

4. May I sit up, sir?……………………………

5. The library are nice and big……………

6. This is Lan. It is my friend………….

7. What is you name?………

8. That are my school…………………….

9. This is my friend new. …………………

10.Is the music room new. …………………

11.I’m nice years old. …………………

12.Her school nice is. …………………

13.What is he? He is Nam…….

14.Nice too meet you……………

15.These are my rubber……………

EXERCISE 10: READ AND DO THE TASKS (ĐỌC ĐOẠN VĂN VÀ LÀM THEO YÊU CẦU)

PART 1:

Hello. My name is Nam. I’m eight years old. I’m in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary

school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They’re my friend too.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F) (Đánh lốt đích thị (T) hoặc sai (F)

0. He is Nam. T

1. Nam is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old

5. Peter and Linda are Nam’s friend

B. ANSWER THE QUESTIONS (Trả điều câu hỏi):

1. How old is Nam? ………………………………………………………………………………………………………..

2. What class is Nam in? ………………………………………………………………………………………………….

3. How old is Mai? ………………………………………………………………………………………………………….

4. Are Peter and Linda his friends? ……………………………………………………………………………………

5. How old is Linda? ……………………………………………………………………………………………………….

PART 2:

Read and choose True or False (Đọc và lựa chọn Đúng và Sai):

This is my classroom. It is big. This is my school bag. It is new. That is my pencil sharpener. It is

small. These are my pencils. They are short. Those are my books. They are new.

True/False

1. The classroom is big. ………………………………..

2. The pencil sharpener is small. ………………………………..

3. The pencils are long. ………………………………..

4. The books are old. ………………………………..

5. The school bag is old too. ……………………………..…

PART 3: Read and answer the questions:

Hello, I’m Khanh. I’m eight years old. I’m in class 3A at Chu Van An Primary School. My school is big and new. My class is big and new, too. This is my desk. It is brown. These are my books. They are yellow. This is my notebook. It’s pink. These are my pens. They are đen ngòm and white. This is my rubber. It’s orange and white. And this is my school bag. It’s xanh rờn, green and red. What about you?

What colour are your school things?

1. What’s her name? ……………………………………………………………………………………………………

2. How old is she?………………………………………………………………………………………………………..

3. Is her school big and new? ………………………………………………………………………………………..

4. What colour is her desk? ……………………………………………………………………………………….

5. What colour is her school bag? ………………………………………………………………………………..

6. What colour are her books? ………………………………………………………………………………….

7. What colour are her pens? ………………………………………………………………………………………

8. Is her rubber red? ………………………………………………………………………………………………

Xem đáp án

1. Her name is Khanh.

2. She is eight years old.

3. Yes, it is.

4. It is brown.

5. It’s xanh rờn, green and red.

6. They are yellow.

7. They are đen ngòm and white.

8. No, it isn’t.

PART 4:

My name is Tim. I’m eight years old and I’m in class 3C at International Primary School. My friends and I tự many things at break time. John and his friends play hide and seek. Danny and Torn lượt thích sport very much. They play football at break time. Karen and Carol sit in the classroom and play chess

1. Complete each sentence (hoàn trở thành câu):

1. Tim is ……………………….years old.

2. Tim is a pupil at ……………………………Primary school.

3. Tim and his friends tự many things at………………………… ,

4. John and his ……………………………. play games.

5. John……………………………hide and seek with his friend

2. Write T (true) or False (F) (Điền Đúng hoặc sai)

1. Tim is eight years old. …………………….

2. He’s a pupil at Hoang Long Primary School. …………………….

3. John never plays hide and seek. …………………….

4. Dany and Tom don’t lượt thích sport very much. …………………….

5. Karen and Carol are in the classroom …………………….

PART 5

Read the text and write T (True) or F (False)

Hi. I am Henry. Those are my new school things. Look at my school bag. It is yellow. That is my book. It is red. That is my pen. It is brown. Those are my rulers. They are orange and xanh rờn. Those are my rubbers. They are đen ngòm and purple. I lượt thích my new school things. I want to lớn keep them clean.

1. Henry has new school things

2. The school bag is blue

3. The book is pink

4. The rulers are orange and blue

5. The rubbers are white and purple

Xem đáp án
1. T 2. F 3. F 4. T 5. F

EXERCISE 11: TRANSLATE INTO ENGLISH (DỊCH SANG TIẾNG ANH):

1. Chào các bạn. Mình là Minh……………………………………………………………………………

2. quý khách hàng đem khoẻ không? …………………………………………………………………………..

3. Mình khỏe khoắn. Cảm ơn các bạn ………………………………………………………………………….

4. quý khách hàng tấn công vần thương hiệu các bạn như vậy nào? …………………………………………………………

5. Hôm ni các bạn làm sao? ………………………………………………………………………..

6. Tên của người sử dụng là gì? ……………………………………………………………………………

7. Tên tớ là Peter …………………………………………………………………………….…

8. Đây là Mary ……………………………………………………………………………….

9. Kia là Peter. ……………………………………………………………………………….

10.Kia liệu có phải là Quân không? ………………………………………………………………

11.Không, ko cần. Đó là Phong …………………………………………………………

12.quý khách hàng từng nào tuổi? ……………………………………………………………………..

13.Mình 8 tuổi hạc ……………………………………………………………………

14.Cô ấy từng nào tuổi? ……………………………………………………………………

15.Cô ấy 8 tuổi hạc ……………………………………………………………………

16.Kia liệu có phải là Hoàng không? ………………………………………………………………..

17.Không cần. Kia là Huy ……………………………………………………………………

18.Rất hí hửng được gặp gỡ các bạn ……………………………………………………………………

19.Mình cũng tương đối hí hửng được gặp gỡ các bạn ………………………………………………………………

20.Hộp cây bút của người sử dụng color gì? – Nó greed color domain authority trời và trắng…………………………………….

21.Những cái cây bút chì của người sử dụng color gì? – Chúng gold color.

Hiện bên trên Tip.edu.vn ko update được đáp án của Đề ôn thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì một năm 2019. Mời độc giả tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều tư liệu Tiếng Anh khác ví như nhằm học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 3, bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 3 theo dõi từng Unit, đề thi đua học tập kì 1 lớp 3, đề thi đua học tập kì 2 lớp 3, …. được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn.

Bên cạnh group Tài liệu học hành lớp 3, mời mọc quý thầy cô, bậc bố mẹ nhập cuộc group học tập tập:Tài liệu giờ đồng hồ Anh Tiểu học tập – điểm hỗ trợ thật nhiều tư liệu ôn tập dượt giờ đồng hồ Anh miễn phí dành riêng cho học viên đái học tập (7 – 11 tuổi).

Xem thêm: những danh lam thắng cảnh ở việt nam

Rate this post