nam said i am told to be at school before 7 o’clock

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta vô trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

lê đoàn tuy vậy nghi

phạm Thị Hà Nhi

Hoàng Thiên Ly

HUYỀN TRANG

Xem thêm: khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng

Đại Số Và Giải Tích

thanh thanh ngan

Reported Speech A. Commands / requests. 1.Mrs. Jackson said vĩ đại Alice, "Could you give bầm a hand, please " 2.The lifeguard said, " Don't swim out too far, boys. " 3.Nam said vĩ đại the xe taxi driver, "Please turn left at the first traffic light." 4.She said vĩ đại her son, "Go straight upstairs and get vĩ đại bed. " 5.The police said, "Don't touch anything in the room. " B. Statements. 1. Lan said, "I will be very busy tomorrow. " 2. Thu said, "All the students will have a meeting next Sunday. " 3. Tam...

Đọc tiếp

Reported Speech

A. Commands / requests. 1.Mrs. Jackson said vĩ đại Alice, "Could you give bầm a hand, please " 2.The lifeguard said, " Don't swim out too far, boys. " 3.Nam said vĩ đại the xe taxi driver, "Please turn left at the first traffic light." 4.She said vĩ đại her son, "Go straight upstairs and get vĩ đại bed. " 5.The police said, "Don't touch anything in the room. " B. Statements. 1. Lan said, "I will be very busy tomorrow. " 2. Thu said, "All the students will have a meeting next Sunday. " 3. Tam said, " I can swim across this river. " 4. His sister said, " I don't buy this book. " 5. The boys said, " We have vĩ đại try our best vĩ đại win the match." 6. Her father said vĩ đại her, " You can go vĩ đại the movie with your friends. " 7. Her classmate said, " Lan is the most intelligent girl in our class. " 8. The teacher said, " The Sun rises in the East. " C. "Yes / No" questions. 1. " Do you enjoy reading books? " , Phong asked Peter. 2. " Dose she lượt thích sports? " , Hoa asked Lan. 3. " Can you drive your bicycle vĩ đại school? ", Ba said vĩ đại Tuan. 4. " May I use your dictionary for a moment? ", Nga asked Hoa. 5. " Are you fond of watching television? ", Tuan said vĩ đại Ba. 6. " Will she be here for five days?", Tom asked Thu. 7. " Will the students in grade 9 have their final exam in May. " , Phong asked his teacher. D. " W - H" Questions 1. " Where are you going? ", Lan asked. 2. " Where does your father work?", the teacher asked bầm. 3. " How far is it from Ho Chi Minh City vĩ đại Vung Tay? ", A tourist asked. 4. " How many people are there in your family? ", she asked Lan. 5." How long will you stay in England? ", Tan's friends asked him. 6. " What language vì thế you speak? ", Mr. Ba asked Thu. 7. " How much does this coat cost? ", Lan asked Lien. 8." What aspect of learning English vì thế the students find most difficult? ", the teacher said vĩ đại his students. E. Mixed Reported Speech. 1. " Are you going vĩ đại visit your aunt tomorrow? ", asked Tom. 2. " Listen vĩ đại bầm and don't make a noise in class. ", said the teacher vĩ đại his students. 3. " I'm tired of eating fish ", said Mary vĩ đại Hellen. 4." The Earth always goes round the Sun. ", said our teacher. 5. " Where are you going for your holidays? ", asked Martha. 6. " I didn't steal your fur coat yesterday. ", said Sammy vĩ đại Jean. 7." You must vì thế your homework every day. ", said Miss Borne vĩ đại us. 8. " Will we read the story? ", Billy said vĩ đại his teacher. Giúp bản thân nha, bản thân cần thiết cấp lắm.

Edogawa Conan

Xem thêm: tứ đại phát minh của trung quốc