một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

Bài tập ném thẳng đứng vật lên trên từ mặt đất, từ độ cao h, ném thẳng đứng vật xuống dưới.
Bài tập ném thẳng đứng vật lên trên từ mặt đất, từ độ cao h, ném thẳng đứng vật xuống dưới.

Bạn đang xem: một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 20m/s từ độ cao h so với mặt đất. Khi chạm đất vận
tốc của vật là 30m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s 2 . Hãy tính:
a. Độ cao h.
b. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.
c. Vận tốc của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng.

Quảng cáo

16 câu trả lời 74660

$\text{Chọn gốc thế năng tại mặt đất}$

$\text{Gọi A là vị trí ném}$

$\text{Cơ năng tại A}$

$W_A=\dfrac{1}{2}mv_A^2+mgh=\dfrac{1}{2}.m.20^2+m.10.h(J)$

$\text{Cơ năng tại mặt đất}$

$W_1=\dfrac{1}{2}mv_1^2=\dfrac{1}{2}m.30^2(J)$

$\text{Định luật bảo toàn cơ năng}$

$W_A=W_1$

$→\dfrac{1}{2}.m.20^2+10.m.h=\dfrac{1}{2}.m.30^2$

$→h=15m$

$\text{Gọi B là vị trí vật đạt độ cao cực đại}$

$\text{Cơ năng tại B}$

$W_B=mgh_{max}=10.m.h_{max}$

$\text{Định luật bảo toàn cơ năng}$

$W_1=W_B$

$→\dfrac{1}{2}.m.30^2=10.m.h_{max}$

$→h_{max}=45m$

$\text{Gọi C là vị trí mà vật có $W_đ=3W_t$}$

$\text{Cơ năng tại C}$

$W_C=W_{đC}+W_{tC}=W_{đC}+\dfrac{W_{đC}}{3}=\dfrac{4}{3}W_{đC}=\dfrac{4}{3}.\dfrac{1}{2}.m.v_C^2(J)$

$\text{Định luật bảo toàn cơ năng}$

$W_C=W_1$

$→\dfrac{4}{3}.\dfrac{1}{2}.m.v_C^2=\dfrac{1}{2}.m.30^2$

$→v=15\sqrt{3}(m/s)$

sao khó vậy

B

b

a, 25m

b,45m

c,15 căn 3

Chọn gốc thế năng tại mặt đấtChọn gốc thế năng tại mặt đất

Gọi A là vị trí némGọi A là vị trí ném

Cơ năng tại ACơ năng tại A

WA=12mv2A+mgh=12.m.202+m.10.h(J)WA=12mvA2+mgh=12.m.202+m.10.h(J)

Cơ năng tại mặt đấtCơ năng tại mặt đất

W1=12mv21=12m.302(J)W1=12mv12=12m.302(J)

Định luật bảo toàn cơ năngĐịnh luật bảo toàn cơ năng

WA=W1WA=W1

→12.m.202+10.m.h=12.m.302→12.m.202+10.m.h=12.m.302

→h=15m→h=15m

Gọi B là vị trí vật đạt độ cao cực đạiGọi B là vị trí vật đạt độ cao cực đại

Cơ năng tại BCơ năng tại B

WB=mghmax=10.m.hmaxWB=mghmax=10.m.hmax

Xem thêm: phong trào cách mạng 1930 đến 1931

Định luật bảo toàn cơ năngĐịnh luật bảo toàn cơ năng

W1=WBW1=WB

→12.m.302=10.m.hmax→12.m.302=10.m.hmax

→hmax=45m→hmax=45m

Gọi C là vị trí mà vật có Wđ=3WtGọi C là vị trí mà vật có Wđ=3Wt

Cơ năng tại CCơ năng tại C

WC=WđC+WtC=WđC+WđC3=43WđC=43.12.m.v2C(J)WC=WđC+WtC=WđC+WđC3=43WđC=43.12.m.vC2(J)

Định luật bảo toàn cơ năngĐịnh luật bảo toàn cơ năng

WC=W1WC=W1

→43.12.m.v2C=12.m.302→43.12.m.vC2=12.m.302

→v=15√3(m/s)

Chọn gốc thế năng tại mặt đấtChọn gốc thế năng tại mặt đất

Gọi A là vị trí némGọi A là vị trí ném

Cơ năng tại ACơ năng tại A

WA=12mv2A+mgh=12.m.202+m.10.h(J)��=12���2+��ℎ=12.�.202+�.10.ℎ(�)

Cơ năng tại mặt đấtCơ năng tại mặt đất

W1=12mv21=12m.302(J)�1=12��12=12�.302(�)

Định luật bảo toàn cơ năngĐịnh luật bảo toàn cơ năng

WA=W1��=�1

→12.m.202+10.m.h=12.m.302→12.�.202+10.�.ℎ=12.�.302

→h=15m→ℎ=15�

Gọi B là vị trí vật đạt độ cao cực đạiGọi B là vị trí vật đạt độ cao cực đại

Cơ năng tại BCơ năng tại B

WB=mghmax=10.m.hmax��=��ℎ���=10.�.ℎ���

Định luật bảo toàn cơ năngĐịnh luật bảo toàn cơ năng

W1=WB�1=��

→12.m.302=10.m.hmax→12.�.302=10.�.ℎ���

→hmax=45m→ℎ���=45�

Gọi C là vị trí mà vật có Wđ=3WtGọi C là vị trí mà vật có �đ=3��

Cơ năng tại CCơ năng tại C

WC=WđC+WtC=WđC+WđC3=43WđC=43.12.m.v2C(J)��=�đ�+���=�đ�+�đ�3=43�đ�=43.12.�.��2(�)

Định luật bảo toàn cơ năngĐịnh luật bảo toàn cơ năng

WC=W1��=�1

→43.12.m.v2C=12.m.302→43.12.�.��2=12.�.302

→v=15√3(m/s)

Quảng cáo

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Từ mặt đất, một vật có khối lượng m = 200g được ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 30m/s.

  Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10ms -2 .
  1. Tìm cơ năng của vật.
  2. Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được.
  3. Tại vị trí nào vật có động năng bằng thế năng? Xác định vận tốc của vật tại vị trí đó.
  4. Tại vị trí nào vật có động năng bằng ba lần thế năng? Xác định vận tốc của vật tại vị trí đó.4 44517

 • Chọn câu trả lời sai khi nói về thế năng đàn hồi:

  A. Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng dữ trữ của những vật bị biến dạng

  B. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào vị trí cân bằng ban đầu của vật

  C. Trong giới hạn đàn hồi khi vật bị biến dạng càng nhiều thì vật có khả năng sinh công càng lớn

  D. Thế năng đàn hồi tỉ lệ với bình phương độ biến dạng.

  5 33386

 • Hỏi từ APP VIETJACKMột hệ gồm vật nhỏ được gắn với một đầu của lò xo đàn hồi có độ cứng 100n m đầu độ kia của lò xo cố định . Hệ được đặt trên mặt nhẵn nằm ngang ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng của vật . Cơ năng của hệ là31949

Bạn đang xem bài viết: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 20m. Thông tin do tuoitho.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

Rate this post