đề thi vào lớp 6 môn tiếng anh năm 2016

Đề đua nhập lớp 10 thường xuyên Anh của TP. Sài Gòn luôn được tiến công giá cao về Mức độ cạnh tranh đối với nhiều địa hạt không giống. Dưới trên đây là đáp án và tiếng giải rõ ràng cách giải đề đua nhập 10 thường xuyên Anh của TP.Sài Gòn năm học tập 2016-2017.

Bạn đang xem: đề thi vào lớp 6 môn tiếng anh năm 2016

Tuy là đề đua kể từ những năm trước đó (năm học tập 2016-2017), đề đua nhập 10 thường xuyên Anh TP.HCM vẫn luôn luôn được Đánh Giá là một trong những đề khó khăn, với lượng xịn trong những lúc những sỹ tử chỉ mất 120 phút thực hiện bài bác. Đề đua ko bao hàm câu viết lách luận, đòi hỏi sỹ tử cầm cực kỳ vững vàng những cấu tạo được ôn trong số kì đua thường xuyên Anh nhập 10. Bây giờ, hãy nằm trong Sprout From Ground demo mức độ và tìm hiểu hiểu kĩ đề đua này nhé!

(Tải đề đua, đáp án và phân tách ở cuối trang này)

Phân tích đề đua nhập 10 thường xuyên Anh TP.Sài Gòn 2016-2017

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông TP HỒ CHÍ MINH | NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH (Môn chuyên)
Thời gian ngoan thực hiện bài: 120 phút, ko kể thời hạn phân phát đề

I. CHOOSE THE CORRECT ANSWER TO FILL IN THE BLANK.           (15 PTS)

1. Would you mind if I ___ off the television?
A. turn  
B. turned  
C. turning  
D. had turned
Þ     Would you mind + if + S + Ved +…: chất vấn van lơn quy tắc một cơ hội lịch sự
Þ     Do you mind + if + S + Vpresent + …: chất vấn van lơn quy tắc một cơ hội lịch sự
Þ     Would/Do you mind + Ving +…: đòi hỏi ai bại liệt một cơ hội lịch sự

2.         Grace knows a lot about Web design though she ____ it.
A. has never studied      
B. had never studied     
C. never studied            
D. will never study
Þ     Hành động ko khi nào học tập kéo dãn kể từ vượt lên trước khứ cho tới tận hiện nay tại
Þ     Dùng thì thời điểm hiện tại trả thành

3. It’s a waste of time ___ Olga to tướng help because she is too busy.
A. to tướng ask 
B. you ask   
C. being asked  
D. asking
Þ     It’s a waste of time doing Sth: thiệt phung phí thời hạn thao tác làm việc gì đó

4. If Jane ____ 3 years older, she ___ after her own pet dog.
A. were – could look  
B. was – can look
C. had been – would look
D. is – would look
Þ     Câu ĐK loại 2 thao diễn miêu tả một ĐK không tồn tại thiệt ở hiện nay tại: If + S + were/Ved +…, S + would + Vinfi +…

5. The poster was prepared by that artist, _____ had been the creator of many original ones.
A. who
B. that   
C. he 
D. which
Þ     Mệnh đề mối liên hệ. Tại trên đây đem the artist là kẻ nên tao lựa chọn who

6. Dammon’s suit was _____ that we could not help laughing at him.
A. such funny 
B. too funny 
C. a little funny 
D. such
Þ     S + be + too +adj + (for sbd) to tướng tự sth: vượt lên trước … nhằm thực hiện gì
Þ     S + be + such + (a/an) +adj + N + that + S + V+…: vượt lên trước … cho tới nỗi

7. The room was very noisy, _____ I hardly heard myself talking to tướng others.
A. therefore  
B. hence 
C. so  
D. consequently
Þ     Chọn C tự quy tắc vệt nhập giờ đồng hồ Anh:
– Với therefore, hence, consequently thì cần đem dạng clause 1, ____, clause 2 hoặc clause 1; ____, clause 2
– Với and: clause 1, ____ clause 2 hoặc clause 1; ____ clause 2

8. Sarah proposed that we ___ out to tướng the waters of Bala Lake to tướng learn some basic skills of paddling.
A. head   
B. would head  
C. headed 
D. might head
Þ     S + propose/suggest/advice/insist/recommend/order/request/urge/… + that + S + (should) + Vinfi +….

9. Essays ____ in, we all felt relieved and ready for the term break.
A. were handed 
B. handing  
C. handed   
D. had been handed
Þ     Thì vượt lên trước khứ triển khai xong nhằm thao diễn miêu tả 1 hành vi xẩy ra trước một hành vi nhập vượt lên trước khứ. Hành động xẩy ra trước phân chia ở thì vượt lên trước khứ triển khai xong, hành vi xẩy ra sau phân chia ở thì vượt lên trước khứ đơn
Þ     Passive Voice của vượt lên trước khứ trả thành: had been +PII

10. Not until ___ the cartoonist ___ why he was popular with the public.
A. did I meet – that I realized      
B. I met – that I could realize
C. had I met – could I realize      
D. I had met – did I realize
Þ     Not only + clause/time + auxi + S + V

11. The young man was staggering along the street as if he ___ some alcohol.
A. drank 
B. was drinking 
C. had drunk 
D. would drink
Þ     S + V vượt lên trước khứ +… + as if/as though + S + had + PII: trường hợp giả thiết ở vượt lên trước khứ, thao diễn miêu tả một hành vi xẩy ra trước một hành động

12. Having a few good friends can have good influence on one’s ____ health.
A. sentimental               
B. feeling              
C. affection      
D. emotional
Þ     sentimental health: sức mạnh về mặt mũi tình cảm

13.       An ____ psychologist will deliver a tốc độ at the parents’ meeting this weekend.
A. effective
B. eminent  
C. erratic  
D. erroneous
Þ     effective: hiệu quả
eminent: đem tiếng
erratic: ko xứng đáng tin cậy cậy
erroneous: sai lầm

14.       Though it was not his own work, the student sent the article to tướng two publishers without _____ to tướng his professor.
A. reference   
B. preference  
C. deference 
D. interference
Þ     reference to tướng sbd: sự chất vấn chủ kiến của ai

15.       In the silence of the dining-room, only the ___ of cutlery was heard.
A. pattering  
B. rustling    
C. rattling   
D. clattering
Þ     pattering: giờ đồng hồ tí tách, lộp độp của mưa
Þ     rustling: giờ đồng hồ xào xạc, sột soạt
Þ     rattling: giờ đồng hồ kêu lạch cạch, nổ lốp bốp, rơi lộp bộp
Þ     clattering: giờ đồng hồ lách cơ hội, rất loảng xoảng
Þ     cutlery: cỗ dao nĩa bày bên trên bàn ăn

16.       The little boy injured at a ___ of tốc độ while he was riding his xe đạp.
A. pass 
B. start   
C. break  
D. burst
Þ     at a burst of speed/applause/laughter: sự tăng đột ngột đồ vật gi bại liệt nhập thời hạn ngắn

17.       It was widely claimed that watching TV too much may lead to tướng headache and eye _____.
A. tension 
B. intensity   
C. extension   
D. strain
Þ     eye strain: sự mệt mỏi của mắt

18.       The siêu xe was running sánh fast that I could hardly ____ a glimpse of the man sitting next to tướng the driver.
A. launch  
B. catch  
C. cast    
D. send
Þ     catch a glimpse of: nom lướt qua

19.       Motorists should not get ___ violating laws such as speeding or running through red lights.
A. away with   
B. out of     
C. off with 
D. up on
Þ     get out of: trốn tách ko thực hiện gì
Þ     get away with: thành công xuất sắc tách bị phạt
Þ     get off with: chính thức một quan hệ dục tình với ai đó
Þ     get up on: đạt được hoặc nỗ lực đạt được đồ vật gi bằng sự việc vòi vĩnh vĩnh; ăn trộm

20.       Theodor was very delighted to tướng see his old friends again; he gave her such a _____ handshake.
A. firm 
B. close 
C. steady 
D. big
Þ     firm handshake: loại hợp tác chặt

21.       It is ______ that South Africa is a leading country in exporting diamonds.
A. human nature  
B. without saying  
C. common knowledge 
D. saying
Þ     It’s common knowledge that …: Điều tuy nhiên người nào cũng biết này là …

22.       Martha Wells, who is a very good counselor at my school, can ____ some very good advice.
A. turn up for  
B. put off with
C. come up with  
D. go in for
Þ     Turn up: xẩy ra, cho tới, xuất hiện
Þ     Put off: ngừng lại, nhằm lờ đờ lại
Þ     Come up with: trả ra
Þ     Go in for: nhập cuộc nghịch ngợm, máu mê, ham mê, ưa chuộng

23.       The new series of comic books ____ for children from 5 to tướng 11 years old.
A. meet   
B. suit 
C. convenience   
D. cater
Þ     Cater for: cung ứng những gì ai bại liệt ham muốn hoặc cần

24.       ______, the power was cut, and the audience felt panicked and started running out of the theatre.
A. In a nutshell  
B. All of a sudden 
C. At no time 
D. Without caution
Þ     All of a sudden: Đột nhiên, ko báo trước
Þ     In a nutshell: rằng tóm lại
Þ     At no time: ko Lúc nào
Þ     Without caution: ko 1 tiếng cảnh báo

25.       I suggested some activities for the team, but my teammates ____ of them all.
A. disagreed   
B. ridded   
C. deprived   
D. disapproved
Þ     Disapprove of: ko giã trở nên, phản đối, chê
Þ     Disagree with sbd on sth: lắc đầu với ai về loại gì
Þ     Rid of: giải thoát
Þ     Deprive sbd/sth of sth: lấy lên đường đồ vật gi của ai/cái gì

26.       The teacher called Michael “a walking dictionary” and that ____ stuck.
A. title  
B. brand  
C. label     
D. tag
Þ     Title: xài đề
Þ     Brand: thương hiệu
Þ     Label: nhãn, nhãn hiệu
Þ     Tag: thẻ ghi tên

27.       – Speaker 1: Would you lượt thích another cup of tea? – Speaker 2: ______
A. Thank you!   
B. I do  
C. Yes, please    
D. That’s alright
Þ     Would you lượt thích ____? – Yes, please

28.       The conductor asked bầm twice ____ my thẻ.
A. if I had tapped   
B. whether I have tapped
C. did I tap         
D. had I tapped
Þ     Reported Speech: câu loại gián tiếp đòi hỏi lùi thì và người sử dụng if/whether Lúc câu thẳng là thắc mắc nghi vấn vấn

29.       You cannot borrow the book at the same time. Please take ___ to tướng have it, two weeks for each.
A. turns  
B. time   
C. risk     
D. interest
Þ     Take time: kể từ từ

30.       You _____ in the preparation course because I can see no name lượt thích yours here.
A. would not have enrolled   
B. mustn’t have enrolled
C. ought not have enrolled    
D. couldn’t have enrolled
Þ     Could/may/might + have + PII: duy nhất năng lực nhập vượt lên trước khứ
Þ     Should/ought to tướng + have + PII: duy nhất nghĩa vụ, trách cứ nhiệm được nghĩ rằng xẩy ra ở vượt lên trước khứ tuy nhiên vì thế một lí tự này này mà dường như không xảy ra
Þ     must + have + PII: duy nhất sự tư duy phải chăng nhập vượt lên trước khứ

II. CHOOSE THE WORD OR PHRASE THAT BEST FITS EACH SPACE IN THE FOLLOWING PASSAGE. (15 PTS)

The Yellowstone National Park is also (1) ____ to tướng a number of wildlife species, including wolves, grizzlies, elk and bison, all (2) ____ in their natural habitats. To those who come to tướng visit this park, it offers a number of attractions and activities lượt thích hiking, boating, cycling and wildlife (3) ____. If you have a(n) (4) ____ interest in history, geology and geography, this park is a treasure cove waiting to tướng be explored with its dramatic landscape that includes canyons, falls, geysers and water (5) ____ that you wouldn’t find anywhere else in the world. Out of all the wonderful places you can plan to tướng visit this summer, the Yellowstone National park is the most amazing of all and definitely a must-visit (6) ____ on your travel list.

Before you arrive you need to tướng decide where to tướng stay. Yellowstone Park offers many options when it (7) ____ to tướng staying overnight. You can stay in the park proper via camping, or stay in a modern facility such as the Old Faithful Inn. In the summer you have nine lodging facilities to tướng choose from with over 2,000 available rooms. You can also choose to tướng stay in a more modest cabin on the east side of the park that contains (8) ____ 500 rooms. Keep in mind that if you plan to tướng stay at any khách sạn or cabin or lodge in the Yellowstone Park region you must attempt to tướng book at least 6 months (9) ____. Rooms get filled up very quickly due to tướng limited (10) ____. Staying in Yellowstone National Park is an authentic American Great West experience which will (11) ____ and engage visitors (12) _____ all ages and backgrounds. With this (13) _____, Yellowstone lodgings tự not have televisions, wireless mạng internet or radios in the rooms or cabins, but telephones are available in most khách sạn and lodge rooms. (14) ______, because temperatures rarely reach beyond the 80 degrees Fahrenheit, hotels and cabins tự not have air conditioning; however, fans are (15) ______. 

1.      A. home                        B. homage                                C. native                       D. setting
Þ     Be trang chủ to: là điểm sinh sinh sống cho
Þ     Homage: lòng kính trọng, sự tôn kính
Þ     Native: nằm trong địa hạt, địa bàn
Þ     Setting: sở hữu đặt

2.      A. are found                  B. finding                                  C. found                       D. will be found
Þ     Found: được nhìn thấy, dạng rút gọn gàng mệnh đề của which are found

3.      A. viewing                     B. looking                                 C. gazing                      D. locating
Þ     Viewing: nom ngắm

4.      A. enormous                 B. abundant                              C. glorious                    D. avid
Þ     Enormous: to tướng rộng lớn, khổng lồ
Þ     Abundant: nhiều hơn thế nữa nấc đầy đủ, nhiều
Þ     Glorious: vinh quang đãng, vinh quang, huy hoàng, tỏa nắng rực rỡ, lộng lẫy
Þ     Avid: thèm khát, thèm muốn

5.      A. sections                    B. partitions                              C. bodies                      D. units
Þ     Waters bodies: những loại vật bên dưới nước
Þ     Section: khúc, cỗ phận
Þ     Partition: sự phân loại, phân chia hạn chế, phần được chia
Þ     Unit: đơn vị

6.      A. spot                          B. dot                                       C. sight                         D. zone
Þ     Must-visit spot: vị trí cần thiết đến
Þ     Dot: chấm
Þ     Sight: cảnh tượng
Þ     Zone: khu vực vực

7.      A. introduces                 B. comes                                  C. reaches                    D. happens
Þ     When it comes to tướng _____: Lúc nói đến, Lúc rằng đến

8.      A. almost                      B. mostly                                  C. most                         D. utmost
Þ     Almost: gần
Þ     Mostly: đa số, công ty yếu
Þ     Most: nhiều, nhiều số
Þ     Utmost: vô nằm trong, cực kỳ kì

9.      A. in balance                 B. at hand                                 C. on offer                    D. in advance
Þ     In advance: trước
Þ     At hand: đem cái gì bại liệt sẵn nhập tay
Þ     On offer: đem sẵn
Þ     In balance: số chi phí dự trù chi nhập ngân sách ko được nhiều hơn thế nữa số chi phí đang được chi trong một khoảng chừng thời hạn này đó

10.   A. sensibility                 B. knowledge                            C. chance                     D. availablility
Þ     Sensibility: sự nhạy cảm cảm
Þ     Knowledge: con kiến thức
Þ     Chance: cơ hội
Þ     availability: sự đem sẵn

11.   A. inspect                     B. inspire                                  C. include                     D. increase
Þ     Inspect: đánh giá kĩ, đánh giá, thanh tra
Þ     Inspire: truyền cảm hứng
Þ     Include: bao gồm
Þ     Increase: tăng

12.   A. at                             B. in                                         C. of                             D. about
Þ     Of all ages and backgrounds: kể từ từng độ tuổi, tầng lớp

13.   A. as example               B. at times                                C. in mind                     D. on average
Þ     With this in mind: với phát minh, tâm lý, chủ kiến này nhập đầu

14.   A. Supposedly               B. Similarly                               C. Differently                 D. Cheerfully
Þ     Supposedly: nghĩ rằng, fake sử là
Þ     Similarly: tương tự
Þ     Differently: Khác biệt
Þ     Cheerfully: Một cơ hội hào hứng

15.   A. set                            B. put                                       C. presented                 D. provided
Þ     Provide: cung cấp

III. READING   

A.     READ THE PASSAGE AND CHOOSE THE BEST ANSWERS TO THE QUESTIONS. (10 PTS)
When Jules Verne wrote Journey to tướng the Center of the Earth in 1864, there were many conflicting theories about the nature of the Earth’s interior. Some geologists thought that it contained a highly compressed ball of incandescent gas, while others suspected that it consisted of separate shells, each made of a different material. Today, well over a century later, there is still little direct evidence of what lies beneath our feet. Most of our knowledge of the Earth’s interior comes not from mines or boreholes, but from the study of seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes.

The way that seismic waves travel shows that the Earth’s interior is far from uniform. The continents and the seabed are formed by the crust – a thin sphere of relatively light, solid rock. Beneath the crust lies the mantle, a very different layer that extends approximately halfway to tướng the Earth’s center. There the rock is the subject of a battle between increasing heat and growing pressure.

In its high levels, the mantle is relatively cool; at greater depths, high temperatures make the rock behave more lượt thích a liquid kêu ca a solid. Deeper still, the pressure is even more intense, preventing the rock from melting in spite of a higher temperature.

Beyond a depth of around 2,900 kilometers, a great change takes place and the mantle gives way to tướng the core. Some seismic waves cannot pass through the core and others are bent by it. From this and other evidence, geologists conclude that the outer core is probably liquid, with a solid center. It is almost certainly made of iron, mixed with smaller amounts of other elements such as nickel.

The conditions in the Earth’s core make it a far more alien world kêu ca space. Its solid iron heart is subjected to tướng unimaginable pressure and has a temperature of about 9,000oF. Although scientists can speculate about its nature, neither humans nor machines will ever be able to tướng visit it.

Xem thêm: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

1. What is the main idea of the passage?
A. Jules Verne’s supposition of the Earth’s center.
B. The Earth’s interior through the study of seismic waves.
C. The comparison between the Earth’s core and the outer space.
D. The depth and the temperatures at the Earth’s interior
Þ     When Jules Verne wrote Journey to tướng the Center of the Earth in 1864, there were many conflicting theories about the nature of the Earth’s interior. Some geologists thought that it contained a highly compressed ball of incandescent gas, while others suspected that it consisted of separate shells, each made of a different material. Today, well over a century later, there is still little direct evidence of what lies beneath our feet. Most of our knowledge of the Earth’s interior comes not from mines or boreholes, but from the study of seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes.

2. What is today’s nichest source of information about the Earth’s interior for geologists?
A. Boreholes                 
B. Shells                       
C. Seismic waves          
D. Mines
Þ     Most of our knowledge of the Earth’s interior comes not from mines or boreholes, but from the study of seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes (p1)

3. The word “conflicting” in paragraph 1 is closest in meaning to tướng ____
A. controlling     
B. important                  
C. outdated                   
D. opposing
Þ     Conflicting: trái lập, mâu thuẫn
Þ     Controlling: chính
Þ     Important: quan liêu trọng
Þ     Outdated: lỗi thời
Þ     Opposing: đối lập

4. The word “there” in paragraph 2 refers to tướng the ______
A. mantle 
B. crust  
C. seabed   
D. Earth’s center
Þ     Beneath the crust lies the mantle, a very different layer that extends approximately halfway to tướng the Earth’s center. There the rock is the subject of a battle between increasing heat and growing pressure. (p2)

5. Which of the following is a primary characteristic of the Earth’s mantle?
A. Light, solid rock   
B. Uniformity of composition
C. Dramatically increasing pressure  
D. Compressed, incandescent gas
Þ     The way that seismic waves travel shows that the Earth’s interior is far from uniform. The continents and the seabed are formed by the crust – a thin sphere of relatively light, solid rock. Beneath the crust lies the mantle, a very different layer that extends approximately halfway to tướng the Earth’s center. There the rock is the subject of a battle between increasing heat and growing pressure. (p2)

In its high levels, the mantle is relatively cool; at greater depths, high temperatures make the rock behave more like a liquid than a solid. Deeper still, the pressure is even more intense, preventing the rock from melting in spite of a higher temperature. (p3)

6. Which of the following terms is NOT given a definition in the passage?
A. mantle 
B. crust 
C. seismic waves   
D. outer core
Þ     seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes (p1)
Þ     the crust – a thin sphere of relatively light, solid rock (p2)
Þ     the mantle, a very different layer that extends approximately halfway to tướng the Earth’s center (p3)
Þ     đưa đi ra khái niệm về 3 định nghĩa trên
Þ     the outer core is probably liquid, with a solid center => ko cần tấp tểnh nghĩa

7. Which of the following statement is NOT true?
A. At relatively great depths, the rock behaves more lượt thích a liquid kêu ca a solid
B. Some seismic waves cannot pass through the core
C. Deeper down the Earth, the rock is melted due to tướng high temperature
D. The outer core is liquid and the center is solid
Þ     … at greater depths, high temperatures make the rock behave more lượt thích a liquid kêu ca a solid… (p3)
Þ     … Some seismic waves cannot pass through the core and others are bent by it… (p4)
Þ     … Deeper still, the pressure is even more intense, preventing the rock from melting in spite of a higher temperature… => thâm thúy không chỉ có thế, áp lực nặng nề rộng lớn khiến cho đá ngừng chảy => C sai
Þ     … geologists conclude that the outer core is probably liquid, with a solid center… (p4)

8. The phrase “gives way to” in paragraph 4 is closet in meaning to tướng _____.
A. runs along   
B. rubs against   
C. turns into  
D. floats on
Þ     Run along = give way to: nhường nhịn đàng cho
Þ     Rub against: cọ xát vào
Þ     Turn into: phát triển thành, thay đổi thành
Þ     Float on: trôi nổi trên

9. The word “it” in paragraph 4 refers to
A. core     
B. mantle  
C. change   
D. depth
Þ     Some seismic waves cannot pass through the core and others are bent by it

10. Why does the author state in the last paragraph that the Earth’s core is ‘far more alien” kêu ca space?
A. Government funds are not available to tướng study the Earth’s core
B. Scientists aren’t interested in the characteristics of the Earth’s core
C. It is impossible to tướng go to tướng the Earth’s core to tướng tự research
D. The Earth’s core is made of elements that are dangerous to tướng humans.
Þ     Although scientists can speculate about its nature, neither humans nor machines will ever be able to tướng visit it. => nó bí mật rộng lớn toàn bộ cơ thể ngoài hành tinh

B. READ THE FOLLOWING PASSAGE AND CHOOSE THE CORRECT SENTENCES FROM A TO F IN THE GIVEN LIST TO FILL IN THE GAPS FROM 1 TO 5. THERE IS ONE EXTRA SENTENCE THAT YOU MUST NOT USE IN THE LIST. (10 PTS)

A good many technical people become irate when you đường dây nóng a computer a giant brain. They insist that a computer does only what thinking humans have planned to tướng have it tự.

Yet one authority states categorically: “A machine can handle information, it can calculate, conclude and choose; it can perform reasonable operations with information. A machine, therefore, can think.” Famous mathematician Norbert Wiener, of MIT, envisions a machine that can learn and will “in no way be obliged to tướng make such decisions as we should have made, or will be acceptable to tướng us.” (1) _________.

There is a popular anecdote about a computer programmer who, just for a lark, spent days setting up the machine to tướng destroy itself, then watched delightedly as the computer dutifully proceeded to tướng commit suicide. (2) _______.

To bầm the controversy boils down to tướng a definition of the word think. There is no area in physiology that is less understood kêu ca the human brain. Practically all that is known is that the brain contains some ten billion tiny cells called neurons. (3) _________. The completely materialistic view is that neurons, along with an extraordinary network of nerve-communication lines, comprise all that is to tướng the brain. But such an explanation fails to tướng trương mục for how the brain originates thought.

(4) _______. The brain has roughly a million times as many components as the best computer. On the other hand, the difference may lie in a spiritual factor, embraced by religion. At any rate, a machine cannot exercise không tính phí will or originate anything-not yet. Whether it ever will be still an open argument.

Computers can already tự a lot of surprising things, which include predicting the weather. (5) ________, but this, as well as most of the other tasks now performed by the thinking machines, is routine, requiring thinking of a very low order.

A. Apparently neurons are elementary memory units, capable of storing the same kind of information “bits” that a machine can store.

B. The machine is able to tướng make forecasts by assimilating vast quantities of data

C. The machine is composed of different elements rather kêu ca memory units

D. If that machine could have thought, would it not have circumvented him?

E. Evidently, he thinks machines can think.

F. Probably the clearest differentiation between man and machine is a quantitative one

1-E 2-D 3-A 4-F 5-B

IV. IDENTIFY THE FIVE (5) MISTAKES IN THE FOLLOWING PARAGRAPH AND CORRECT THEM. (5PTS)

(Line 1) Shakira Isabel Mebarak Ripoll was born on February 2, 1977 in the northern Columbian town of a Catalan and Italian mother and an American father of Lebanese descent. Shakira began her musical career at the tender age of 8 when she wrote her first heart-wrenching tuy nhiên “Tus GafasOscuras” in memory of her brother who has lost his life in a siêu xe accident. At 10 years of age, Shakira applied to tướng be in the school of choir, but she was turned off on the grounds that her voice was too strong and sounded lượt thích the bleating of a goat.

(Line 6) Instead of giving up, Shakira kept her focus on music and participated in a televised singing competition for children, after which she started being invited to tướng various events in Barranquilla and became a local celebrity. When she turned 13, she caught the eye of theatre production Monica Ariza, who took her under her wing and made her name known outside Barranquilla. On a flight from her hometown to tướng the Columbian capital of Bogota, Ariza happened to tướng sit next to tướng Sony executive Ciro Vargas, that agreed to tướng hold an audition for Shakira a few weeks later inside a khách sạn lobby. Vargas was utter impressed with the budding new artist and praised her in lavish term to tướng the Sony artist directors.

musical => music
Þ     music career: sự nghiệp âm nhạc
musical career: sự nghiệp âm thanh cổ điển

has => had
Þ     Thì vượt lên trước khứ triển khai xong had+PII nhằm thao diễn miêu tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi nhập vượt lên trước khứ
Thì thời điểm hiện tại triển khai xong have/has + PII nhằm thao diễn miêu tả một hành vi xẩy ra nhập vượt lên trước khứ tuy nhiên vẫn tồn tại tiếp tục đễn hiện nay tại

off => down
Þ     turn down on the grounds: kể từ chối
turn off: tắt

that => who
Þ     Mệnh đề mối liên hệ sau vệt phẩy ko người sử dụng that. Ciro Vargas là tên gọi người nên tao người sử dụng who

utter => utterly
Þ     be + adv + adj

V. SUPPLY THE APPROPRIATE FORMS OF WORDS IN THE BRACKETS (10 PTS)   

1, Whether you are at trang chủ or at school, you are likely __surrounded____ by objects made of some kind of plastic ROUND
Þ     Be surrounded by: bị vây xung xung quanh bởi

2. __Sundial____ as the first clocks used the length of the Sun’s shadow to tướng mark the passing of the day. SUN
Þ     Sundial: đồng hồ đeo tay mặt mũi trời
Þ     As: như

3. A lot of traditional materials lượt thích bark or straw are _corporated____ into daily modern products. CORPORATION
Þ     Passive Voice : be + PII
corporation (N) tập đoàn lớn, sự liên kết
corporate (V): phù hợp trở nên, liên kết
Þ     Bark: vỏ cây
straw: rơm

4. The __artisty____ in Little Lucie’s paintings is highly appreciated by many adults. ART
Þ     The + N
art (N) nghệ thuật
artistry (N): tính nghệ thuật
Þ     be highly appreciated by: được Đánh Giá cao bởi

5. Three members of the jury __mysteriously___ disappeared three days before the trial at the Supreme Court. MYSTIFY
Þ     Adv + V
mystify (V) thực hiện bí ẩn, túng bấn ẩn
mysteriously (adv): một cơ hội túng bấn ẩn
Þ     Jury: hội đồng xét xử
trial: phiên tòa xét xử xét xử

6. ___Futurology___ is a science in which future is forecast on the basis of the current trends in the society. FUTURE
Þ     S(N) + V +…
future (N) tương lai
futurology (N): ngành khoa học tập phân tích về tương lai

7. My uncle has decided to tướng join a walking group – a collective of ___single-minded___ individuals, all enthusiastic for the outdoors. MIND
Þ     Adj +N
mind (N) trí óc
single-minded (adj): thường xuyên tâm, triệu tập nhập 1 yếu tố duy nhất
Þ     collective: luyện hợp
be enthusiastic for: ham mê về loại gì
individual: cá nhân

8. In the rat race of life, one is sánh concerned with his own benefits all the time that he soon became morally ____insensitive__. SENSE
Þ     Become + (adv) + adj
sense (N): giác quan
insensitive (adj): vô tình, vô ý
Þ     In the rat race of life
be concerned with
morally

9. Among the five secretaries we have taken on sánh far, Wendy, who is the most _ineffective_____, will be dismissed next month. EFFECT
Þ     be + adj
effect (V): tác động
effective (adj): hiệu quả
Þ     dismiss: tụt xuống thải

10. The clerk’s proposal was __furiously___ protested by the Administration Board and the share-holders. FURY
Þ     Adv + V
fury (N): cơn thịnh nộ
furiously (adv): điên tiết, gắt tiết
Þ     proposal: đề xuất
clerk: thư kí
protest: phản đối
Administration Board: hội đồng quản trị
share-holder: cổ đông

VI. SUPPLY EACH BLANK WITH ONE SUITABLE WORD. (15 PTS)

When you go shopping for sunglasses, you soon realize that as well as being overpriced, they are heavily associated (1) __with___ images of celebrity. Sunglasses are cool, and it is a cool that seems phối to tướng endure. Have you ever (2) __wondered___ why this should be? The roots of sunglasses are anything (3) __but___ glamorous, however. Amber-tinted spectacles first appeared in the nineteenth century and were a medical remedy for people (4) _whose____ eyes were oversensitive (5) __to___ light. The first mass-produced versions, made by Sam Foster, were sold in the 1920s in US seaside resort. At this point, (6) ___however__, they remained functional objects, and were (7) __yet___ to tướng acquire the cool (8) ___image__ they now enjoy.

This (9) __came___ about thanks to tướng the US air force. In the 1930s, airmen started to tướng wear anti-glare glasses which were called “aviators”. In the (10) __early___ days of flight, these man were regarded (11) ____as_ heroes. Down on the ground, actors keen to tướng (12) ___cash__ it in a little of that glory realized that sunglasses represented a short (13) __cut___ to tướng intrigue. If audiences couldn’t see an actor’s eyes, then they couldn’t read his or her (14) __thoughts___. Being human, audiences wanted to tướng know more. So it was that the (15) __link___ between the fascination of celebrity and a pair of sunglasses was forged.

VII. REWRITE THE FOLLOWING SENTENCES WITHOUT CHANGING THE MEANING. (20 PTS)

1. The new computer game will be undoubtedly as good as Caroline has expected. UP
-> There is no …… doubt that The new computer game will live up to tướng Caroline’s expectation ……
Þ     There is no doubt that = undoubtedly: không hề ngờ vực gì nữa
Þ     live up to tướng someone’s expectation: đạt mà đến mức ai bại liệt ngóng đợi

2. Danny kept some spare parts in his siêu xe because he thought his siêu xe might stop working. DOWN
-> In… case his siêu xe broke down, Danny kept some spare parts in his car ….
Þ     In case: nhập ngôi trường hợp

3. If nobody objects, today’s class will not kết thúc until 5pm. DISMISSED
-> Unless … somebody objects, today’s class will be dismissed at 5pm.
Þ     Unless: còn nếu không + câu ĐK loại 1

4. This door, which is an emergency exit, must never be locked for any reason. SINCE
-> On no … condition/account must this door be locked since it is an emergency exit.
Þ     On no condition/account: cho dù nhập bất kể thực trạng này lên đường nữa thì cũng ko được

5. Melvin decided to tướng hire the camping equipment from a local cửa hàng instead of buying it from the trang web. DECISION
-> Rather … than buying the camping equipment from the trang web, Melvin made a decision to tướng hire it from a local shop.…
Þ     Make a decision to tướng = decide to: quyết định
Þ     Intead of: chứ không = rather than

6. Due to tướng the danger of virus infiltration, we have to tướng be cautious when sharing information.  PRECAUTION
-> So dangerous … is the virus infiltration that we have to tướng take precaution when sharing information.
Þ     Đảo ngữ với so… that
Þ     So + adj + be + N that …
Þ     Take precaution = be cautious: cảnh giác

7. It came as a surprise to tướng us that the prices all of the items in the cửa hàng were reduced by 30%.    BROUGHT
-> To … our surprise all of the items’ prices were brought down by 30% …
Þ     To our surprise = It came as a surprise to tướng us that: điều thực hiện công ty chúng tôi kinh ngạc là

8. It was wrong of you not to tướng keep those trouble-makers under control. STRING
-> You should … have kept those trouble-makers on a string …
Þ     Should/ought to tướng + have + PII: duy nhất nghĩa vụ, trách cứ nhiệm được nghĩ rằng xẩy ra ở vượt lên trước khứ tuy nhiên vì thế một lí tự này này mà dường như không xảy ra

9. Roger finally managed to tướng cycle to tướng the top of the hill when the crowds cheered wildly. CHEERS
-> Roger succeeded … in cycling to tướng the top of the hill when the cheers of the crowds were wild …
Þ     manage to: giải quyết và xử lý, xoay xoả được
Þ     succeed in: trở nên công

10. Susan did not notice the broken guitar string, and neither did Faye. TOOK
-> Neither …… Susan nor Faye took notice of the broken guitar string …
Þ     Neither + S1 + nor + S2 + Vchia theo đòi S2 +…..

THE END OF THE TEST

Xem thêm: hà nội đà nẵng bao nhiêu km

Link chuyển vận về:
BẠN CÓ THỂ TẢI VỀ TẠI:
Đề thi: link
Đáp án + Phân tích: link

Tác giả

Bình luận