để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức x và y

Thủy phân 4,4 gam este đơn chức A bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ) thì thu được 3,4 gam muối hữu cơ B. CTCT thu gọn của A là:

Bạn đang xem: để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức x và y

A. HCOOC3H7

B. HCOOC2H5

C. CH3COOC2H5            

D. C2H5COOCH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có: nNaOH = 0,2.0,25 = 0,05 mol

Gọi công thức tổng quát của este đơn chức A là RCOOR’.

Phương trình phản ứng:

Xem thêm: bài tập thì quá khứ tiếp diễn

RCOOR’ + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOONa + R’OH

  0,05          0,05                 0,05

Ta có:  \( {{\text{M}}_{RCOONa}}=\frac{3,4}{0,05}=68 \) \( \Rightarrow {{M}_{R}}+67=68\Rightarrow {{M}_{R}}=1 \) (H-)

 \( \Rightarrow {{M}_{R’}}+45=88\Rightarrow {{M}_{R’}}=43 \) (C3H7-)

.CTCT của este là HCOOC3H7

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

Xem lời giải!

Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X

Xem lời giải!

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng

Xem lời giải!

Thủy phân este A no đơn chức mạch hở bằng dung dịch NaOH thu được 1 muối hữu cơ có khối lượng bằng 41/37 khối lượng của A. CTCT thu gọn của A

Xem lời giải!

Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (MX
Xem lời giải!

Cho 0,1 mol este A vào 50 gam dung dịch NaOH 10% đun nóng đến khi este phản ứng hoàn toàn (các chất bay hơi không đáng kể). Dung dịch thu được có khối lượng 58,6 gam. Cô cạn dung dịch thu được 10,4 gamc hất rắn khan

Xem lời giải!

Thủy phân 4,4 gam este đơn chức A bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ) thì thu được 3,4 gam muối hữu cơ B. CTCT thu gọn của A là

Xem lời giải!

Các bài toán tương tự!

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

Xem lời giải!

Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X

Xem lời giải!

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng

Xem lời giải!

Thủy phân este A no đơn chức mạch hở bằng dung dịch NaOH thu được 1 muối hữu cơ có khối lượng bằng 41/37 khối lượng của A. CTCT thu gọn của A

Xem lời giải!

Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (MX
Xem lời giải!

Cho 0,1 mol este A vào 50 gam dung dịch NaOH 10% đun nóng đến khi este phản ứng hoàn toàn (các chất bay hơi không đáng kể). Dung dịch thu được có khối lượng 58,6 gam. Cô cạn dung dịch thu được 10,4 gamc hất rắn khan

Xem lời giải!

Thủy phân 4,4 gam este đơn chức A bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ) thì thu được 3,4 gam muối hữu cơ B. CTCT thu gọn của A là

Xem lời giải!

Thủy phân một este X có tỉ khối hơi đối với hiđro là 44 thì được muối natri có khối lượng bằng 41/44 khối lượng este. CTCT của este là

Xem lời giải!

Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là

Xem lời giải!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Xem thêm: công thức tính chiều cao hình thang

Không tìm thấy bài viết nào.