để mã hóa thông tin bộ mã unicode dùng

Câu hỏi:

Bạn đang xem: để mã hóa thông tin bộ mã unicode dùng

Bộ mã unicode mã hóa được bao nhiêu ký tự?

A. 255

B. 256

C. 65535

D. 65536

Đáp án đúng D.

Bộ mã Unicode mã hóa được 65536 ký tự, thông tin là những hiểu biết có được về một thực thể nào đó được gọi là thông tin về thực thể đó, dữ liệu là những thông tin đã được đưa vào máy tính, Bit là đơn vị nhỏ nhất để đo lượng thông tin, sử dụng hai ký hiệu là 0 và 1 để biểu diễn.

Giải thích vì sao chọn đáp án D là đúng:

– Thông tin là những hiểu biết có được về một thực thể nào đó được gọi là thông tin về thực thể đó. Ví dụ: Bình cao 1.5m, nặng 50kg, học giỏi, chăm ngoan, cần cù…

– Dữ liệu là những thông tin đã được đưa vào máy tính.

– Đơn vị đo lượng thông tin: Bit là đơn vị nhỏ nhất để đo lượng thông tin, sử dụng hai ký hiệu là 0 và 1 để biểu diễn thông tin trong máy tính.

– Các đơn vị khác để đo thông tin:

1 Byte (1B) = 8 Bit

1 KB (Kilôbyte) = 1024B

1 MB (Mêgabyte) = 1024KB

1 GB (Gigabyte) = 1024MB

1 TB (Têgabyte) = 1024GB

1 PB (Pêtabyte) = 1024TB

Xem thêm: k ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông

– Các dạng thông tin: Có thể phân loại thông tin thành hai loại:

 Số: số nguyên, số thực,

Phi số: có ba dạng

+ Văn bản: báo, sách, vở,

+ Âm thanh: tiếng nói con người, tiếng nhạc,

+ Hình ảnh: tranh vẽ, ảnh chụp, bản đồ

– Mã hóa thông tin trên máy tính:

Để máy tính xử lý được, thông tin cần phải được biến đổi thành dãy bit. Cách biến đổi như vậy gọi là mã hoá thông tin.

Để mã hoá văn bản dùng mã ASCII (8 bit) gồm 256 ký tự được đánh số từ 0-255, số hiệu này được gọi là mã ASCII thập phân của ký tự.

Bộ mã Unicode (16 bit) có thể mã hóa 65536 ký tự khác nhau, cho phép thể hiện trong máy tính văn bản của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.

– Biểu diễn thông tin trong máy tính: Thông tin loại số và thông tin loại phi số

+ Thông tin loại số cần xác định: hệ đếm, các hệ đếm dùng trong tin học, biểu diễn số nguyên, biểu diễn số thực.

+ Thông tin loại phi số:

Văn bản: để biểu diễn một xâu ký tự máy tính có thể dùng một dãy byte, mỗi byte biễu diễn một ký tự theo thứ tự từ trái sang phải.

Các dạng khác: (hình ảnh, âm thanh,) ta cũng phải mã hóa chúng thành dãy bit.

Nguyên lí mã hóa nhị phân

Xem thêm: học viện kỹ thuật mật mã điểm chuẩn