công thức câu trực tiếp gián tiếp

Reported Speech

(Câu Trực Tiếp - Gián Tiếp)

Bạn đang xem: công thức câu trực tiếp gián tiếp

1. Định nghĩa câu trực tiếp

-    Câu trực tiếp là câu tường thuật lại nguyên vẹn văn nghĩa và lời của người nói. Câu trực tiếp được trích nhập dấu ngoặc kép (“....”).

Ví dụ: The mother says to tát the boy “You should go to tát bed early.”

(Người mẹ nói với đứa đàn ông “Con nên chuồn ngủ sớm”.)

-    Câu gián tiếp là câu tường thuật lại nghĩa của người nói mà ko cần giữ nguyên vẹn văn. Khi chuyển quý phái câu gián tiếp, tao phải bỏ dấu ngoặc kép.

Ví dụ: The mother says to tát the boy that he should go to tát bed early.

(Người mẹ nói với đứa đàn ông rằng cậu tao nên chuồn ngủ sớm.)

2. Cách thay đổi kể từ câu thẳng quý phái loại gián tiếp

-  Đổi công ty ngữ và những đại kể từ nhân xưng không giống nhập câu thẳng cho tới phù phù hợp với câu loại gián tiếp mới

- Biến thay đổi những đại kể từ hướng dẫn và chỉ định, trạng ngữ chỉ thời hạn và vị trí bám theo quy tắc (bảng tất nhiên bên dưới đây)

- Lùi động kể từ ở câu thẳng lại một thì đối với khi thuở đầu (khi những động kể từ ra mắt (say, tell…) ở quá khứ)

- Nếu các động từ giới thiệu ở thì hiện tại đơn thì khi chuyển quý phái câu gián tiếp tao giữ nguyên vẹn thì.

Ví dụ:

Lan says “I am a student.” (Lan nói “Tôi là 1 học sinh”.)

àLan says (that) she is a student. (Lan nói cô ấy là 1 học sinh.)

-    Nếu câu trực tiếp diễn tả 1 sự thực hiển nhiên luôn luôn trực tiếp đúng thì tao giữ nguyên vẹn thì.

Ví dụ:

Teacher said “The earth goes around the sun.” (Cô giáo nói “Trái đất xoay quanh mặt trời”.)

àTeacher said the earth goes around the sun. (Cô giáo nói trái đất xoay quanh mặt trời.)

Bảng thay đổi động từ

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

S + V(e,es)

S + V(ed)

S + am/ is/ are + Ving

S + was/ were + Ving

S + have/ has + PII

S + had + PII

S + have/ has + been + Ving

S + had + been + Ving

S + Ved

S + had + PII

S + was/ were + Ving

S + had + been + Ving

S + will/ can/ may/ must  + V

S + would/ could/ might/ had to tát + V

Ví dụ:

He said “I met her at Nam’s các buổi party.” (Anh ấy nói “Tôi gặp cô ấy ở bữa tiệc của Nam”.)

àHe said he had met her at Nam’s party. (Anh ấy nói anh ấy gặp cô ấy ở bữa tiệc của Nam.)

Các trạng ngữ chỉ thời lừa lọc, địa điểm

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Now

Then

Ago

Before

This

That

These

Those

Here

There

Today

Xem thêm: Tại sao nên sở hữu một đôi giày Converse chính hãng?

That day

Last week/ month/ year/…..

The previous week/ month/ year/…..

The week/ month/ the year/…before

Next week/ month/…..

The following week/month/ ……

Tomorrow

The next day/ The following day

Yesterday

The day before/ The previous day

       Ví dụ:

-    Nam said “My mother is planting trees now.” (Nam nói “Bây giờ u tôi đang được trồng cây”.)

àNam said his mother was planting trees then. (Nam nói mẹ cậu ấy đang được trồng cây lúc đó.)

-    She said “I will go to tát Ha Long next summer.” (Cô ấy nói “Tôi sẽ chuồn Hạ Long mùa hè tới”.)

àShe said she would go to tát Ha Long the following summer. (Cô ấy nói cô ấy sẽ chuồn Hạ Long mùa hè tới.)

3. Câu căn vặn nhập tiếng trình bày loại gián tiếp

Có thể người sử dụng động kể từ trần thuật: “want to tát know, be interested to tát know, wonder” thay cho cho tới “ask”

Câu căn vặn nhập tiếng trình bày loại gián tiếp được chia thành loại:

3.1. Câu căn vặn chính thức với những trợ động từ: Ta thêm if/whether

Ví dụ:

"Does John understand music?" he asked. (Anh tao hỏi: “John với hiểu music không?)

àHe asked if/whether John understood music. (Anh tao căn vặn liệu John với hiểu music ko.)

3.2. Câu căn vặn chính thức với who, whom, what, which, where, when, why, how: Các kể từ nhằm căn vặn bên trên sẽ tiến hành không thay đổi nhập câu loại gián tiếp

Ví dụ:

"What is your name?" he asked. (Anh tao hỏi: “Bạn thương hiệu là gì?)

àHe asked má what my name was. (Anh tao căn vặn tôi coi thương hiệu tôi là gì.)

3.3. Các dạng quan trọng của thắc mắc nhập tiếng trình bày loại gián tiếp

a. Shall/ would dùng làm biểu diễn mô tả đề xuất, tiếng mời:

Ví dụ:

"Shall I bring you some tea?" Tom asked. (Tom hỏi: “Tôi đem cho chính mình chút trà nhé?”)

àTom offered to tát bring má some tea. (Tom đề xuất mang đến tôi chút trà.)

"Shall we meet at the theatre?" John asked. (John hỏi: “Bọn bản thân gặp gỡ nhau ở trong nhà hát nhé?”)

à John suggested meeting at the theatre. (John khêu gợi ý gặp gỡ nhau ở trong nhà hát.)

b. Will/would dùng làm biểu diễn mô tả yêu thương cầu:

Ví dụ:

“Will you help má, please?” he asked. (“Bạn sẽ hỗ trợ tôi chứ?” Anh ấy căn vặn.)

àHe asked má to tát help him. (Anh ấy đòi hỏi tôi chung anh ấy.)

“Will you lend má your dictionary?” he asked. (“Bạn tiếp tục cho tới tôi mượn cuốn tự vị của chúng ta chứ?” Anh ấy căn vặn.)

àHe asked má to tát lend him my dictionary. (Anh ấy đòi hỏi tôi cho tới anh ấy mượn cuốn tự vị của tôi.)

4. Câu khẩu lệnh và câu đòi hỏi nhập tiếng trình bày loại gián tiếp.

Ví dụ:

“Keep quiet!” he said. (Anh ấy nói: “Trật tự!”)

àHe told má to tát keep quiet. (Anh ấy đòi hỏi tôi trật tự động.)

“Listen to tát má, please!” she said. (Cô ấy nói: “Nghe tôi nào!”)

àHe asked má to tát listen to tát her. (Cô ấy đòi hỏi tôi lắng tai cô ấy.)

5.  Câu cảm thán nhập tiếng trình bày loại gián tiếp.

Ví dụ:

“What a lovely dress!” she said. (Cô ấy nói: “Chiếc váy cute quá!”)

à She exclaimed that the dress was lovely. (Cô ấy thốt lên rằng cái váy rất dễ dàng thương.)

àShe exclaimed that the dress was a lovely one. (Cô ấy thốt lên rằng cái váy cơ là một trong những cái rất dễ dàng thương.)

6.  Các kiểu dáng lếu thích hợp nhập tiếng trình bày loại gián tiếp.

Lời trình bày thẳng hoàn toàn có thể bao hàm nhiều kiểu dáng lếu hợp: câu xác minh, thắc mắc, câu khẩu lệnh, câu cảm thán:

Ví dụ:

She asked, "Can you play the piano?” and I said “No.”

Xem thêm: dân số việt nam đứng thứ mấy thế giới

(Cô ấy hỏi: “Bạn với biết đùa piano không? và tôi vấn đáp “Không.”)

à She asked má if could play the piano and I said that I could not.

( Cô ấy căn vặn tôi liệu tôi với biết đùa piano ko và tôi bảo rằng tôi ko biết.)