cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp 
here there
now then/ at that moment
today/ tonight that day/ that night
tomorrow the next day
next week the following week
yesterday the previous day
the day before
last week the week before
ago before

NOTE: Khi hoạt động kể từ chúng ta chỉ việc ghi nhớ lấy động kể từ sát công ty ngữ nhất hạ xuống 1 cột tức là:

 • Động kể từ ở cột 1 thì hạ xuống cột 2, (nhớ tăng ed lúc không cần là đông đúc kể từ bất quy tắc)
 • Động kể từ cột 2 thì rời trở nên cột 3
 • Động kể từ cột 3 tăng had phía trước

Tuy nhiên, cần thiết lưu ý một vài tình huống tại đây ko rời thì động từ: 

Bạn đang xem: cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

 • Nói về chân lý, thực sự.
 • Thì vượt lên khứ hoàn thành xong.
 • Trong câu sở hữu năm xác lập.
 • Các câu sở hữu cấu hình sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại 2, 3.

Các loại câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh

Câu trần thuật ở dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V 

 • says/say to lớn + O -> tells/tell + O
 • said to lớn + O ->told + O

Eg: He said to lớn mạ ”I haven’t finished my work” -> He told mạ he hadn’t finished his work.

Câu trần thuật ở dạng câu hỏi

a.Yes/No questions:

S + asked/wanted to lớn know/wondered + if/wether + S + V

Ex: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

b.Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted to lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

 • says/say to lớn + O -> asks/ask + O
 • said to lớn + O -> asked + O.

Ex: ”What are you talking about?” said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

Câu trần thuật ở dạng câu mệnh lệnh

*Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

Ex: ”Please wait for mạ here, Mary.” Tom said -> Tom told Mary to lớn wait for him there.

*Phủ định: S + told + O + not to-infinitive. 

Ex: ”Don’t talk in class”, the teacher said to lớn us. –>The teacher told us not to lớn talk in class.

Một số dạng câu trần thuật quánh biệt 

-> SHALL/ WOULD dùng để làm trình diễn mô tả kiến nghị, điều mời:

Tom asked: “Shall I bring you some tea?”
-> Tom offered to lớn bring mạ some tea.

Tom asked: “Shall we meet at the theatre?”
-> Tom suggested meeting at the theatre.

-> WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để làm trình diễn mô tả sự yêu thương cầu:

Tom asked: “Will you help mạ, please?”
-> Tom asked mạ to lớn help him.

Jane asked Tom: “Can you open the door for mạ, Tom?”
-> Jane asked Tom to lớn open the door for her.

Bài tập luyện về câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh

Bài 1: Hoàn trở nên những câu sau.

1. “Where is my umbrella?” she asked.
She asked……………………………………… ………………….

2. “How are you?” Martin asked us.
Martin asked us………………………………………… ……………….

3. He asked, “Do I have to lớn bởi it?”
He asked……………………………………… ………………….

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.
The mother asked her daughter…………………………………… …………………..

5. “Which dress bởi you lượt thích best?” she asked her boyfriend.
She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..

6. “What are they doing?” she asked.
She wanted to lớn know………………………………………. …………………

7. “Are you going to lớn the cinema?” he asked mạ.
He wanted to lớn know………………………………………. …………………

8. The teacher asked, “Who speaks English?”
The teacher wanted to lớn know………………………………………. ………………

9. “How bởi you know that?” she asked mạ.
She asked me………………………………………… ……………….

10. “Has Caron talked to lớn Kevin?” my friend asked mạ.
My friend asked me………………………………………… ……………….

11. “What’s the time?” he asked.
→ He wanted to lớn know ………………………………………….. .

12. “When will we meet again?” she asked mạ.
→ She asked mạ ………………………………………….. .

13. “Are you crazy?” she asked him.
→ She asked him ………………………………………….. .

14. “Where did they live?” he asked.
→ He wanted to lớn know ………………………………………….. .

15. “Will you be at the party?” he asked her.
→ He asked her ………………………………………….. .

16. “Can you meet mạ at the station?” she asked mạ.
→ She asked mạ ………………………………………….. .

17. “Who knows the answer?” the teacher asked.
→ The teacher wanted to lớn know ………………………………………….. .

18. “Why don’t you help me?” she asked him.
→ She wanted to lớn know ………………………………………….. .

19. “Did you see that car?” he asked mạ.
→ He asked mạ ………………………………………….. .

20. “Have you tidied up your room?” the mother asked the twins.
→ The mother asked the twins …………………………………………..

21. “Stop talking, Joe,” the teacher said.
→ The teacher told Joe ………………………………………….. .

22. “Be patient,” she said to lớn him.
→ She told him ………………………………………….. .

23. “Go to lớn your room,” her father said to lớn her.
→ Her father told her ………………………………………….. .

24. “Hurry up,” she said to lớn us.
→ She told us ………………………………………….. .

25. “Give mạ the key,” he told her.
→ He asked her ………………………………………….. .

26. “Play it again, Sam,” she said.
→ She asked Sam ………………………………………….. .

27. “Sit down, Caron” he said.
→ He asked Caron ………………………………………….. .

Xem thêm: 4 cách xỏ dây giày 6 lỗ đơn giản

28. “Fill in the size, Sir,” the receptionist said.
→ The receptionist asked the guest ………………………………………….. .

29. “Take off your shoes,” she told us.
→ She told us ………………………………………….. .

30. “Mind your own business,” she told him.

→ She told him ………………………………………….. .

31. “Don’t touch it,” she said to lớn him.
→ She told him ………………………………………….. .

32. “Don’t bởi that again,” he said to lớn mạ.
→ He told mạ ………………………………………….. .

33. “Don’t talk to lớn mạ lượt thích that,” he said.
→ He told her ………………………………………….. .

34. “Don’t repair the computer yourself,” she warned him.
→ She warned him ………………………………………….. .

35. “Don’t let him in,” she said.
→ She told mạ ………………………………………….. .

36. “Don’t go out without mạ,” he begged her.
→ He begged her ………………………………………….. .

37. “Don’t forget your bag,” she told mạ.
→ She told mạ ………………………………………….. .

38. “Don’t eat in the lab,” the chemistry teacher said.
→ The chemistry teacher told his students ………………………………………….. .

39. “Don’t give yourself up,” he advised her.
→ He advised her ………………………………………….. .

40. “Don’t hurt yourselves, boys,” she said.
→ She told the boys ………………………………………….. .

Bài 2: Bài tập luyện câu trần thuật trộn lẫn negative và positive

1. She said, “Go upstairs.”
→ She told mạ ………………………………………….. .

2. “Close the door behind you,” he told mạ.
→ He told mạ ………………………………………….. .

3. “Don’t be late,” he advised us.
→ He advised us ………………………………………….. .

4. “Stop staring at mạ,” she said.
→ She told him ………………………………………….. .

5. “Don’t be angry with mạ,” he said.
→ He asked her ………………………………………….. .

6. “Leave mạ alone,” she said.
→ She told mạ ………………………………………….. .

7. “Don’t drink and drive,” she warned us.
→ She warned us ………………………………………….. .

8. “John, stop smoking,” she said.
→ She told John ………………………………………….. .

9. “Don’t worry about us,” they said.
→ They told her ………………………………………….. .

10. “Meet mạ at the cinema.” he said.
→ He asked mạ ………………………………………….. .

11. He said, “I lượt thích this tuy vậy.”
→ He said ………………………………………….. .

12. “Where is your sister?” she asked mạ.
→ She asked mạ ………………………………………….. .

13. “I don’t speak Italian,” she said.
→ She said ………………………………………….. .

14. “Say hello to lớn Jim,” they said.
→ They asked mạ ………………………………………….. .

15. “The film began at seven o’clock,” he said.
→ He said that ………………………………………….. .

16. “Don’t play on the grass, boys,” she said.
→ She told ………………………………………….. .

17. “Where have you spent your money?” she asked him.
→ She asked him ………………………………………….. .

18. “I never make mistakes,” he said.
→ He said ………………………………………….. .

19. “Does she know Robert?” he wanted to lớn know.
→ He wanted ………………………………………….. .

20. “Don’t try this at trang chủ,” the stuntman told the audience.
→ The stuntman advised ………………………………………….. .

21. “I was very tired,” she said.
→ She said ………………………………………….. .

22. “Be careful, Ben,” she said.
→ She told ………………………………………….. .

23. “I will get myself a drink,” she says.
→ She said ………………………………………….. .

24. “Why haven’t you phoned me?” he asked mạ.
→ He wondered ………………………………………….. .

25. “I cannot drive them trang chủ,” he said.
→ He said ………………………………………….. .

26. “Peter, bởi you prefer tea or coffee?” she says.
→ She asked ………………………………………….. .

27. “Where did you spend your holidays last year?” she asked mạ.
→ She asked ………………………………………….. .

28. He said, “Don’t go too far.”
→ He advised her ………………………………………….. .

29. “Have you been shopping?” he asked us.
→ He wanted ………………………………………….. .

Xem thêm: minh beta việt nam ơi lời bài hát

30. “Don’t make so sánh much noise,” he says.
→ He asked ………………………………………….. .

ĐÁP ÁN

Bài 1:

 1. She asked mạ where her umbrella was.
 2. Martin asked us how we were.
 3. He asked if he had to lớn bởi it.
 4. The mother asked her daughter where she had been.
 5. She asked her boyfriend which dress he liked best.
 6. She wanted to lớn know what they were doing.
 7. He wanted to lớn know if I was going to lớn the cinema.
 8. The teacher wanted to lớn know who spoke English.
 9. She asked mạ how I knew that.
 10. My friend asked mạ if Caron had talked to lớn Kevin.
 11. He wanted to lớn know what time it was.
 12. She asked mạ when we would meet again.
 13. She asked him if he was crazy.
 14. He wanted to lớn know where they had lived.
 15. He asked her if she would be at the các buổi tiệc nhỏ.
 16. She asked mạ if I could meet her at the station.
 17. The teacher wanted to lớn know who knew the answer.
 18. She wanted to lớn know why he didn’t help her.
 19. He asked mạ if I had seen that siêu xe.
 20. The mother asked the twins if they had tidied up their room.
 21. The teacher told Joe to lớn stop talking.
 22. She told him to lớn be patient.
 23. Her father told her to lớn go to lớn her room.
 24. She told us to lớn hurry up.
 25. He asked her to lớn give him the key.
 26. She asked Sam to lớn play it again.
 27. He asked Caron to lớn sit down.
 28. The receptionist asked the guest to lớn fill in the size.
 29. She told us to lớn take off our shoes.
 30. She told him to lớn mind his own business.
 31. She told him not to lớn touch it.
 32. He told mạ not to lớn bởi that again.
 33. He told her not to lớn talk to lớn him lượt thích that.
 34. She warned him not to lớn repair the computer himself.
 35. She told mạ not to lớn let him in.
 36. He begged her not to lớn go out without him.
 37. She told mạ not to lớn forget my bag.
 38. The chemistry teacher told his students not to lớn eat in the class.
 39. He advised her not to lớn give herself up.
 40. She told the boys not to lớn hurt themselves.

Bài 2:

 1. She told mạ to lớn go upstairs.
 2. He told mạ to lớn close the door behind mạ.
 3. He advised us not to lớn be late.
 4. She told him to lớn stop staring at her.
 5. He asked her not to lớn be angry with him.
 6. She told mạ to lớn leave her alone.
 7. She warned us not to lớn drink and drive.
 8. She told John to lớn stop smoking.
 9. They told her not to lớn worry about them.
 10. He asked mạ to lớn meet him at the cinema.
 11. He said that he liked that tuy vậy.
 12. She asked mạ where my sister was.
 13. She said that she didn’t speak Italian.
 14. They asked mạ to lớn say hello to lớn Jim.
 15. He said that the film began at seven o’clock.
 16. She told the boys not to lớn play on the grass.
 17. She asked him where he had spent his money.
 18. He said that he never made mistakes.
 19. He wanted to lớn know if she knew Robert.
 20. The stuntman advised the audience not to lớn try that at trang chủ.
 21. She said that she had been very tired.
 22. She told Ben to lớn be careful.
 23. She said she would give herself a drink.
 24. He wondered why she hadn’t phoned him.
 25. He said that he could not drive them trang chủ.
 26. She asked Peter if he preferred tea or coffee.
 27. She asked mạ where I had spent my holidays the previous year.
 28. He advised her not to lớn go too far.
 29. He wanted to lớn know if we had been shopping.
 30. He asked us not to lớn make so sánh much noise.