các ngày trong tháng bằng tiếng anh

Làm thế nào là nhằm bé xíu dùng tháng ngày nhập văn rằng, văn viết lách giờ đồng hồ Anh trở thành thạo? Cùng Monkey tìm hiểu list kể từ vựng tiếng Anh lớp 4 ngày tháng, cơ hội gọi, cơ hội viết lách tương tự một số trong những kiểu mẫu câu thông thường sử dụng nhập nội dung bài viết này nhé!

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 tháng ngày và cơ hội đọc 

Bạn đang xem: các ngày trong tháng bằng tiếng anh

Trong Unit 4 công tác lớp 4 học tập kỳ 1, bé xíu sẽ tiến hành học tập về loại tháng ngày. Trong phần thứ nhất, con cái cần thiết cầm được những group kể từ về 12 mon nhập năm, những loại nhập tuần và ngày nhập mon. Với từng kể từ vựng, bé xíu nên nỗ lực ghi lưu giữ nghĩa giờ đồng hồ Việt, phiên âm và cơ hội viết lách tắt nhằm dùng đảm bảo chất lượng Khi viết lách bài xích.

Cách viết lách và gọi 12 mon nhập năm 

Các mon nhập năm vì chưng giờ đồng hồ Anh. (Ảnh: Canva.com)

Từ vựng Viết tắt Phiên âm Dịch nghĩa
January Jan. /ˈdʒæn.ju.ə.ri/ Tháng 1
February Feb. /ˈfeb.ru.(ə)r.i/ Tháng 2
March Mar. /mɑːtʃ/ Tháng 3
April Apr. /ˈeɪ.pr(ə)l/ Tháng 4
May May /meɪ/ Tháng 5
June Jun. /dʒuːn/ Tháng 6
July Jul. /dʒʊˈlaɪ/ Tháng 7 
August Aug. /ɔːˈɡʌst/ Tháng 8
September Sep. /sepˈtem.bə(r)/ Tháng 9
October
Oct.
/ɒkˈtəʊ.bə(r)/
Tháng 10
November Nov. /nəʊˈvem.bə(r)/ Tháng 11
December Dec. /dɪˈsem.bə(r)/ Tháng 12

Từ vựng những loại nhập tuần (Days of week) 

Cách viết lách và gọi 7 thứ  nhập tuần 

Từ vựng

Viết tắt

Phiên âm 

Dịch nghĩa

Monday

Mon.

/ˈmʌn.deɪ/

Thứ 2

Tuesday

Tue.

/ˈtuːz.deɪ/

Thứ 3

Wednesday

Wed.

/ˈwenz.deɪ/

Thứ 4

Thursday

Thu.

/ˈθɝːz.deɪ/

Thứ 5

Friday

Fri.

/ˈfraɪ.deɪ/

Thứ 6

Saturday

Sat.

/ˈsæt̬.ɚ.deɪ/

Thứ 7

Sunday

Sun.

/ˈsʌn.deɪ/

Chủ nhật 

Từ vựng những ngày nhập mon (Dates of month) 

Cách viết lách và gọi 31 ngày nhập tháng 

Ngày

Viết tắt

Phiên âm

Nghĩa

First

1st

/ˈfɝːst/

Ngày mùng 1

Second

2nd

/ˈsek.ənd/

Ngày mùng 2

Third

3rd

/θɝːd/

Ngày mùng 3

Fourth

4th

/fɔːrθ/

Ngày mùng 4

Fifth

5th

/fɪfθ/

Ngày mùng 5

Sixth

6th

/sɪksθ/

Ngày mùng 6 

Seventh

7th

/ˈsev.ənθ/

Ngày mùng 7 

Eighth

8th

/eɪtθ/

Ngày mùng 8 

Ninth

9th

/naɪnθ/

Ngày mùng 9 

Tenth

10th

/tenθ/

Ngày mùng 10

Eleventh

11th

/əˈlev.ənθ/

Ngày 11

Twelfth

12th

/twelfθ/

Ngày 12

Thirteenth

13th

/θɝːˈtiːnθ/

Ngày 13

Fourteenth

14th

/ˌfɔːrˈtiːnθ/

Ngày 14

Fifteenth

15th

/ˌfɪfˈtiːnθ/

Ngày 15

Sixteenth

16th

/ˌsɪkˈstiːnθ/

Ngày 16

Seventeenth

17th

/ˌsev.ənˈtiːnθ/

Ngày 17

Eighteenth

18th

/ˌeɪˈtiːnθ/

Ngày 18

Nineteenth

19th

/ˌnaɪnˈtiːnθ/

Ngày 19

Twentieth

20th

/ˈtwen.t̬i.əθ/

Ngày 20

Twenty-first

21th

/ˌtwen.t̬iˈfɝːst/

Ngày 21

Twenty-second

22th

/ˌtwen.t̬i ˈsek.ənd /

Ngày 22

Twenty-third

23th

/ˌtwen.t̬i θɝːd /

Ngày 23

Twenty-fourth

24th

  /ˌtwen.t̬i fɔːrθ /

Ngày 24

Twenty-fifth

25th

  /ˌtwen.t̬i fɪfθ /

Ngày 25

Twenty-sixth

26th

/ˌtwen.t̬i sɪksθ/

Ngày 26

Twenty-seventh

27th

/ˌtwen.t̬i sev.ənθ/

Ngày 27

Twenty-eighth

28th

/ˌtwen.t̬i eɪtθ/

Ngày 28

Twenty-ninth

29th

/ˌtwen.t̬i naɪnθ/

Ngày 29

Thirtieth

30th

/ˈθɝː.t̬i.əθ/

Ngày 30

Xem thêm: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Thirty-first

31th

/ˈθɝː.t̬i ˈfɝːst /

Ngày 31

Các kể từ vựng không giống tương quan cho tới thời gian 

Đơn vị tính thời gian

Dịch nghĩa

1 minute = 60 seconds 

1 phút = 60 giây 

1 day = 24 hours 

1 ngày = 24 giờ 

1 week = 7 days 

1 tuần = 7 ngày 

1 month = 28, 29, 30 or 31 days 

1 mon = 28, 29, 30 hoặc 31 ngày 

1 year = 365 or 366 days 

1 năm = 365 hoặc 366 ngày 

1 year = 12 months 

1 năm = 12 tháng 

1 decade = 10 year 

1 thập kỷ = 10 năm 

1 century = 100 years 

1 thế kỷ = 100 năm 

Đơn vị chỉ thời gian 

Phiên âm 

Dịch nghĩa

Second(s)

/ˈsek.ənd/

Giây

Minute(s)

/ˈmɪn.ɪt/

Phút 

Hour(s)

/aʊr/

Giờ

Day(s)

/deɪ/

Ngày

Week(s)

/wiːk/

Tuần

Month(s)

/mʌnθ/

Tháng

Year(s)

/jɪr/

Năm

Weekend

/ˈwiːk.end/

Cuối tuần (Thứ 7 và căn nhà nhật)

Weekdays

/ˈwiːk.deɪ/

Những ngày nhập tuần (Từ thứ hai cho tới loại 5)

Quy tắc viết lách loại, ngày, mon giờ đồng hồ Anh mang lại bé xíu lớp 4

Viết hoa vần âm đầu 

Các kể từ vựng về ngày và mon luôn luôn trực tiếp viết lách hoa vần âm đầu 

Ex: 

Monday, Sunday, Tuesday…. 

January, December, October,...

Sử dụng giới kể từ “ON” Khi nói đến ngày 

Khi rằng vào trong ngày nào là, cần phải có giới kể từ ON đứng trước ngày  

Ex: 

I go to tướng school on monday 

The festival will take place on 2nd of this month 

Sử dụng giới kể từ “IN” Khi nói đến mon (và năm) 

Khi rằng nhập mon nào là, cần phải có giới kể từ IN đứng trước tháng 

Ex: 

I was born in April 

We will visit my grandparents in May 

Dùng “ON” Khi nói đến một ngày dài và tháng 

Nếu nhập câu vừa phải sở hữu ngày, vừa phải sở hữu mon tớ dùng giới kể từ “on” phía trước

Ex: 

Her birthday is on 2nd March

On 1st December 

I was born on 6th April 

Cách viết lách ngày, mon, năm vì chưng giờ đồng hồ Anh 

Có nhiều những không giống nhau nhằm học viên hoàn toàn có thể diễn tả tháng ngày, năm nhập giờ đồng hồ Anh. Bảng tiếp sau đây thể hiện một số trong những cơ hội phổ cập nhằm bé xíu biết phương pháp viết lách tháng ngày. Trong số đó sở hữu sự khác lạ thân thiện Anh Anh và Anh Mỹ (thứ tự động tháng ngày không giống nhau). Vì vậy tất cả chúng ta cần thiết Note những cơ hội viết lách này nhằm hoàn toàn có thể đơn giản dễ dàng dùng và phân biệt. 

Các format ngày tháng 

Cách viết lách theo gót giờ đồng hồ Anh Anh (British) 

  Day-month-year

(Ngày - mon - năm) 

Cách viết lách theo gót giờ đồng hồ Anh Mỹ (American) 

Month-day-year

(Tháng - ngày - năm) 

1

The first of May, 2022

May the first, 2022

2

1st May 2022

May 1st, 2022

3

1 May 2022

May 1, 2022

4

1/5/2022

5/1/2022

5

1/5/22

5/1/22

6

01/05/22

05/01/22

Chú ý:

 • Theo bảng bên trên, cơ hội dùng số 2 và 3 tiếp tục sang trọng rộng lớn những cơ hội còn lại 

 • Ở từng vương quốc hoàn toàn có thể sở hữu cơ hội viết lách tháng ngày không giống nhau. Vậy cơ hội viết lách tháng ngày, năm thế nào là chuẩn chỉnh quốc tế? 

Học sinh hoàn toàn có thể diễn tả Theo phong cách cộng đồng như sau: 

Ví dụ: 2022/01/06, 2022 January 6th : Ngày mùng 6, mon 1, năm 2022 

Mẫu câu giờ đồng hồ Anh lớp 4 về ngày tháng

Trong một số trong những tình huống, tất cả chúng ta cần thiết chất vấn về thời hạn. Dưới đó là một số trong những mâu câu canh ty bé xíu chất vấn về tháng ngày và cơ hội vấn đáp ví dụ rời khỏi sao.  

Hỏi và vấn đáp thời điểm ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhập giờ đồng hồ Anh? 

Cách hỏi 

Trả lời 

1. What is the date today? Hôm ni là ngày mấy? 

2. What date is it today? Hôm ni là ngày bao nhiêu?

1. It’s + the + ngày (số loại tự) + of + mon.

Ví dụ: 

It’s the Nineteenth of May: Ngày 19 mon 5 

2. Day of the week + number of the day + Month + year
(thứ + ngày + mon + năm) 

Ví dụ: Today is Monday, 12th January, 2022

Hỏi và vấn đáp về ngày sinh nhật nhập giờ đồng hồ Anh 

Cách hỏi 

Trả lời 

When is your birthday? Sinh nhật chúng ta nhập Khi nào 

When is her birthday? Sinh nhật cô ấy nhập Khi nào? 

When is his birthday? Sinh nhật anh ấy nhập Khi nào? 

 1. It’s + in + mon. 

Ví dụ: It’s in May (Sinh nhật tôi nhập mon 5) 

 1. It’s + on + the + ngày (dùng số loại tự) + of + tháng

Ví dụ: It’s on the 2nd of January (Sinh nhật tôi vào trong ngày 2 mon 1) 

Bài tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 4 ngày tháng 

Exercise 1: Điền kể từ đúng mực vào cụ thể từng dù trống trải bên dưới đây 

 Exercise 2: Trả điều một số trong những thắc mắc sau 

1/ If this month is May. Next month will be................

2/ Which day is missing:

Monday, ________ , Wednesday…

3/ August, September, __________ , November 

4/ Before March  is … .

Exercise 3: Điền số tương thích nhập dù trống trải sau 

 1. November has ___30__ days.

 2. July has _____ days.

 3. October has _____ days.

 4. February has _____ days.

 5. September has _____ days.

 6. April has _____ days.

 7. January has _____ days.

 8. May has _____ days.

 9. June has _____ days.

 10. December has _____ days.

 11. August has _____ days.

 12. March has _____ days.

Exercise 4: Điền nhập dù trống trải nhập bảng bên dưới đây 

We write 

We say 

12th July

The twelfth of july

6th April

 
 

The first of May

 

The fifteenth of October

12th/10

 

Exercise 5: Các mon tiếp sau đây bị viết lách thiếu hụt, các bạn hãy viết lách lại kể từ trúng nhập dù trống trải tương ứng 

 1. Jnr       _____January____

 2. Fbrry    _________

 3. Mrch    _________

 4. Prl  _________

 5. My  _________

 6. Jn  _________

 7. Jly  _________

 8. gst  _________

 9. Sptmbr  _________

 10. ctbr  _________

 11. Nvmbr  _________

 12. Dembr  _________

VUI HỌC HIỆU QUẢ - NHẬN QUÀ HẤP DẪN

Giúp con cái GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT TRONG 2 THÁNG với công tác chuẩn chỉnh Quốc tế. Đặc biệt!! Tặng ngay lập tức suất học tập Monkey Class - Lớp học tập đề chính nằm trong nhà giáo nội địa và quốc tế canh ty con cái học tập phấn chấn, phụ thân u sát cánh hiệu suất cao.  

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì