bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2017

KẾ  HOẠCH

Bạn đang xem: bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2017

kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2019

       Căn cứ Điều 30, Chương VIII, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát;

Căn cứ Chương trình đánh giá, giám sát năm 2019 của Chi bộ ngôi trường trung học phổ thông Trấn Biên

Chi cỗ trường trung học phổ thông Trấn Biên kiến tạo Kế hoạch đánh giá đảng viên chấp hành năm 2019 như sau:

  1. Mục đích đòi hỏi :

Thực hiện công tác kiểm tra đối với đảng viên nhằm mục đích hỗ trợ cho đảng viên trí tuệ đầy đủ có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được chi bộ cắt cử. Sau đánh giá, Chi cỗ đem Kết luận rõ rệt những điểm mạnh của đảng viên nhằm đẩy mạnh và chỉ ra rằng những tồn bên trên, giới hạn nhằm đảng viên xử lý vô quá trình công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên.

II  Đối tượng và nội dung đánh giá :

  1. Đối với những đồng chí Đảng viên : Kiểm tra 4 nội dung sau :

+ Kiểm tra việc triển khai trách nhiệm được Chi cỗ cắt cử.

+ Kiểm tra triển khai Quy lăm le số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên ko được tạo (chỉ đánh giá những điều tương quan cho tới trách cứ nhiệm của từng Đảng viên).

+ Kiểm tra việc đăng ký và triển khai nêu gương năm năm 2016 của cán cỗ, đảng viên, cán cỗ then chốt những cấp cho, những ngành trong các công việc tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Sài Gòn theo gót Quy lăm le số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bế Tắc thư Trung ương Đảng khoá XI, Quyết lăm le số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

+ Kiểm tra việc triển khai Quy lăm le số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Sở Chính trị về sự việc đảng viên đang được công tác làm việc bên trên phòng ban, đơn vị chức năng thông thường xuyên lưu giữ côn trùng contact với chi ủy, đảng ủy hạ tầng và kiểu mẫu triển khai nhiệm vụ công dân điểm trú ngụ .

  1. Đối với đồng chí túng bấn thư chi bộ : Kiểm tra 5 nội dung

+ Kiểm tra việc triển khai trách nhiệm được Chi cỗ cắt cử.

+ Kiểm tra triển khai Quy lăm le số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên ko được tạo (chỉ đánh giá những điều tương quan cho tới trách cứ nhiệm của túng bấn thư chi bộ).

+ Kiểm tra việc đăng ký và triển khai nêu gương năm năm 2016 của cán cỗ, đảng viên, cán cỗ then chốt những cấp cho, những ngành trong các công việc tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Sài Gòn theo gót Quy lăm le số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bế Tắc thư Trung ương Đảng khoá XI, Quyết lăm le số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

+ Kiểm tra việc triển khai Quy lăm le số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Sở Chính trị về sự việc đảng viên đang được công tác làm việc bên trên phòng ban, đơn vị chức năng thông thường xuyên lưu giữ côn trùng contact với chi ủy, đảng ủy hạ tầng và kiểu mẫu triển khai nhiệm vụ công dân điểm trú ngụ .

+ Kiểm tra việc triển khai Quy lăm le số 15-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “trách nhiệm của những người đứng đầu tư mạnh quan lại, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng vô công tác làm việc chống phòng tham lam nhũng, lảng phí; thực hành thực tế tiết kiệm”.

III . Biện pháp thực hiện :

– Kế hoạch đánh giá được  tổ chức thực hiện cho tới đảng viên vô Chi cỗ.

– Từng đảng viên được đánh giá địa thế căn cứ nội dung ghi chép phiên bản tự Review gửi về Chi cỗ theo gót từng thời lừa lọc trước khi kiểm tra tại cuộc họp chi bộ định kỳ.

– Qua đánh giá Chi cỗ Kết luận về điểm mạnh và xử lý sữa chữa trị lỗi.

Trên đấy là plan đánh giá đảng viên chấp hành năm 2019 của Chi cỗ ngôi trường trung học phổ thông Trấn Biên. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình kế hoạch có thể được bổ sung cập nhật, thay cho đổi cho tới phù hợp.

 

  Nơi nhận:                                                                    T/M CHI BỘ

– UBKT Thành ủy (b/c);                                                       BÍ THƯ

– Đảng viên chi bộ (thực hiện);                                              (Đã ký)

– Lưu.

                                                        

 QUY ĐỊNH SỐ 47-QĐ/TW

về những điều đảng viên ko được làm

  – Căn cứ Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Hiến pháp và pháp lý của nước Cộng hoà xã hội công ty nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế thao tác làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị và Ban Bế Tắc thư khoá XI;

– Để đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật của Đảng và lưu giữ gìn phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, tính chi phí phong kiểu mẫu của đảng viên, nâng lên năng lượng chỉ dẫn và mức độ chiến tranh của tổ chức triển khai đảng,

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH

Đảng viên Đảng Cộng sản VN là chiến sỹ cách mệnh vô group tiền phong của giai cấp cho người công nhân, dân chúng làm việc và dân tộc bản địa Việt Nam; cùng theo với việc kiểu mẫu chấp hành Cương lĩnh chủ yếu trị, Điều lệ Đảng, những quyết nghị, thông tư của Đảng và pháp lý của Nhà nước, những quy lăm le của Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức triển khai chủ yếu trị-xã hội nhưng mà bản thân là member, cần chấp hành nghiêm trang những quy lăm le rõ ràng của Đảng về những điều đảng viên ko được tạo.

I- NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

1- Nói, thực hiện trái ngược hoặc ko triển khai Cương lĩnh chủ yếu trị, Điều lệ Đảng, quyết nghị, thông tư, quy lăm le, đưa ra quyết định, Kết luận của Đảng; thực hiện những việc nhưng mà pháp lý ko được cho phép.

Xem thêm: tính diện tích tam giác biết 3 cạnh

2- Cung cấp cho, nhằm lộ, làm mất đi hoặc ghi chép bài bác, đăng những vấn đề, tư liệu kín của Đảng và Nhà nước hoặc những việc không được luật lệ công bố; tích trữ, tuyên truyền, nghiền vạc hoặc xúi giục người không giống tuyên truyền, nghiền vạc vấn đề, tư liệu bên dưới từng mẫu mã nhằm quảng bá những ý kiến trái ngược với lối lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

3- Viết bài bác, cho tới đăng lên tin cẩn, bài bác sai thực sự, vu cáo, bịa đặt điều hoặc quy kết về tội danh, nấc án trước lúc xét xử, ko đăng lên chủ ý phản hồi, cải chủ yếu theo gót quy lăm le. Sáng tác, tạo ra, tích trữ, nghiền vạc những kiệt tác, dự án công trình văn học tập, thẩm mỹ và nghệ thuật thiếu lành mạnh, mang tính chất khích động khiến cho tác động xấu xa vô xã hội; nghiền vạc nội dung bài viết, hồi ký ko chính thực sự.

4- Tổ chức, xúi giục, nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt bè phái, phân chia rẽ, toàn thể khiến cho tổn thất liên kết nội cỗ. Lợi dụng việc vạc ngôn, nhân danh việc phản ánh, canh ty chủ ý so với Đảng nhằm công kích, vu cáo, xúc phạm, phán xét, Review tuỳ tiện so với người không giống. Đe doạ, trù dập, trả oán người cáo giác, phê bình, canh ty ý.

5- Tố cáo mang tính chất bịa đặt; ghi chép đơn cáo giác ỉm thương hiệu, mạo thương hiệu. Cùng người không giống nhập cuộc ghi chép, ký thương hiệu vô một đơn cáo giác. Tổ chức, nhập cuộc khích động, xúi giục, mua sắm chuộc, ép buộc người không giống năng khiếu nại, cáo giác.

Cố ý gửi hoặc nghiền vạc đơn năng khiếu nại, cáo giác cho tới những điểm không tồn tại thẩm quyền giải quyết và xử lý.

6- Tổ chức, nhập cuộc những hội trái ngược quy lăm le của pháp luật; biểu tình, triệu tập nhiều người khiến cho tổn thất bình an, trật tự động.

7- Đảng viên (kể cả cấp cho uỷ viên và đảng viên là cán cỗ diện cấp cho uỷ, ban thông thường vụ cấp cho uỷ quản lí lý) tự động ứng cử, nhận đề cử và đề cử những chức vụ của tổ chức triển khai giang san, Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức triển khai chủ yếu trị – xã hội (theo quy lăm le cần bởi tổ chức triển khai đảng giới thiệu) khi không được tổ chức triển khai đảng đem thẩm quyền được cho phép.

8- Quan liêu, thiếu thốn trách cứ nhiệm, bao phủ, report sai thực sự, lấn quyền, nhũng nhiễu khi triển khai trách nhiệm.

Thiếu trách cứ nhiệm nhằm phòng ban, đơn vị chức năng, khu vực bởi bản thân thẳng phụ trách cứ xẩy ra hiện tượng tổn thất liên kết, tham lam nhũng, buôn lậu, tiêu tốn lãng phí, thất bay gia tài và những xấu đi không giống.

Có hành động nhằm tía, u, bà xã (chồng), con cái, anh, chị, em ruột triển khai những dự án công trình, marketing những ngành nghề nghiệp nằm trong nghành nghề hoặc đơn vị chức năng bởi bản thân thẳng phụ trách cứ trái ngược quy lăm le.

Biết nhưng mà ko report, phản hình ảnh, xử lý những hành động tham lam nhũng; ko triển khai những quy lăm le về đảm bảo người chống tham lam nhũng.

9- Làm trái ngược quy lăm le trong mỗi việc : vận hành ngôi nhà, khu đất, gia tài, vốn liếng, tài chủ yếu của Đảng và Nhà nước; kêu gọi vốn liếng và cho tới vay vốn ngân hàng tín dụng; thẩm lăm le, phê duyệt, đấu thầu dự án; triển khai quyết sách phúc lợi an sinh xã hội, cứu vớt trợ, cứu vớt nạn; công tác làm việc đánh giá, điều tra, truy thuế kiểm toán, những quy lăm le vô hoạt động và sinh hoạt tố tụng.

10- Can thiệp, tác dụng cho tới tổ chức triển khai, cá thể nhằm phiên bản thân thích hoặc người không giống được chỉ định, đề cử, ứng cử, tới trường, lên đường quốc tế trái ngược quy lăm le.

Lợi dụng công tác được kí thác nhằm sở hữu, vay mượn, mượn chi phí, gia tài của đối tượng người sử dụng thẳng vận hành trái ngược quy lăm le.

Ép buộc, mua sắm chuộc cá thể hoặc tổ chức triển khai nhằm bao phủ, tách tội cho những người không giống.

11- Chủ trì, tư vấn, khuyến nghị, nhập cuộc phát hành những văn phiên bản trái ngược quy lăm le. Tạo ĐK hoặc đem hành động nhằm tía, u, bà xã (chồng), con cái, anh, chị, em ruột tận dụng công tác, địa điểm công tác làm việc của tôi nhằm mục đích trục lợi.

12- Đưa, nhận, môi giới ăn năn lộ; môi giới thực hiện giấy tờ thủ tục hành chủ yếu hoặc tận dụng địa điểm công tác làm việc nhằm môi giới tận hưởng oán lao bên dưới từng mẫu mã trái ngược quy lăm le. Đưa, nhận hoả hồng hoặc môi giới fake, nhận hoả hồng trái ngược quy lăm le.

13 – Báo cáo, lập làm hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử dân tộc phiên bản thân thích ko trung thực; kê khai gia tài, thu nhập ko chính quy định; há thông tin tài khoản ở quốc tế trái ngược quy định; nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt cọ chi phí.

14 – Tổ chức du ngoạn, tặng rubi, vui chơi giải trí nhằm tận dụng người dân có trách cứ nhiệm dẫn theo việc phát hành đưa ra quyết định sai, chất lượng riêng rẽ cho tới phiên bản thân thích hoặc tổ chức triển khai, phòng ban, công ty nhưng mà bản thân nhập cuộc.

15- Dùng công quỹ nhằm viếng thăm, tiếp khách hàng, tặng rubi, kiến tạo dự án công trình, sắm sửa trang khí giới, phương tiện đi lại thao tác làm việc, đi đi lại lại, vấn đề liên hệ vượt lên trên quá chi chuẩn chỉnh, lăm le nấc hoặc trái ngược quy lăm le.

Chiếm lưu giữ, cho tới mướn, cho tới mượn gia tài, cho vay vốn quỹ của Nhà nước, phòng ban, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai được kí thác vận hành, dùng trái ngược quy lăm le.

16- Tự bản thân hoặc đem hành động nhằm tía, u, bà xã (chồng), con cái, anh, chị, em ruột lên đường du ngoạn, tham lam quan lại, tiếp thu kiến thức, chữa trị bệnh dịch ở nội địa hoặc ngoài nước vì như thế mối cung cấp tài trợ của tổ chức triển khai nội địa hoặc tổ chức triển khai, cá thể quốc tế khi không được luật lệ của phòng ban đem thẩm quyền.

17- Tổ chức, nhập cuộc tấn công bạc bên dưới từng hình thức; cho vay vốn trái ngược quy lăm le của pháp luật; dùng những hóa học quái tuý; tu rượu, bia mà đến mức bệ rạc và những tệ nàn xã hội không giống.

Vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp nghiệp; đem hành động đấm đá bạo lực vô mái ấm gia đình, vi phạm quyết sách số lượng dân sinh và plan hoá mái ấm gia đình, sinh sống công cộng với những người khác ví như bà xã chồng; phiên bản thân thích hoặc nhằm con cái kết duyên với những người quốc tế trái ngược quy lăm le.

18- Mê tín, hoạt động và sinh hoạt mê tín dị đoan (đốt vật mã, hành nghề nghiệp đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền rồng, miếu, điểm thờ tự động của những tôn giáo trái ngược phép; cỗ vũ hoặc nhập cuộc tôn giáo bất ăn ý pháp; nhập cuộc những tổ chức triển khai bởi tôn giáo lập đi ra không được cấp cho đem thẩm quyền được cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng nhằm trục lợi.

19- Tổ chức việc cưới, việc tang, những ngày lễ nghỉ, đầu năm, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng lâu, mừng ngôi nhà mới nhất, thăng tiến, lên cấp cho, gửi công tác làm việc sang chảnh, tiêu tốn lãng phí hoặc nhằm mục đích trục lợi.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1- Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ dẫn triển khai Quy lăm le này và canh ty Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị, Ban Bế Tắc thư đánh giá, giám sát việc triển khai.

Các cấp cho uỷ đảng đem trách cứ nhiệm chỉ dẫn, lãnh đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy lăm le và kế hoạch mỗi năm report với cấp cho uỷ cấp cho bên trên tình hình triển khai Quy lăm le qua chuyện uỷ ban đánh giá của cấp cho uỷ cấp cho bên trên.

Trong quy trình triển khai đem yếu tố thấy cần thiết bổ sung cập nhật, sửa thay đổi thì report Ban Chấp hành Trung ương đánh giá, đưa ra quyết định.

 

2- Đảng viên vi phạm Quy lăm le này cần được xử lý công minh, đúng chuẩn, đúng lúc theo gót quy lăm le của Đảng và pháp lý của Nhà nước.

3- Quy lăm le này thay cho thế Quy lăm le số 115-QĐ/TW, ngày 07-12-2007 của Sở Chính trị (khóa X) về những điều đảng viên ko được tạo, đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày ký và thịnh hành cho tới chi cỗ nhằm triển khai./.

 

DANH SÁCH KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHẤP NĂM 2019

Stt HỌ VÀ TÊN Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11
1 Phạm Thị Thanh Hà Đ15
2 Nguyễn Việt Hùng Đ8
3 Ngô Ngọc Minh Châu Đ7
4 Phạm Phượng Hiền Đ9
5 Trần Thị Ngọc Hòa Đ1
6 Trần Ngọc Anh Đ10
7 Phạm Thị Ngọc Thủy Đ4
8 Nghiêm Xuân Cảnh Đ7
9 Kiều Thị Thanh Hương Đ5
10 Hoàng Tiến Trung Đ6
11 Lưu Anh Đức Đ13
12 Phan Thị Thái Hòa Đ8
13 Võ Thanh Long Đ4
14 Lê Thanh Hải Đ2
15 Bùi Thanh Thảo Đ12
16 Nguyễn Thị Thu Thủy Đ6
17 Nguyễn Thế Mạnh Đ10
18 Trần Thị Thúy Hà Đ9
19 Ngô Thị Hải Hồng Đ14
20 Ngô Minh Tuấn Đ6
21 Vũ Thị Hồng Nhung Đ5
22 Nguyễn Chung Hà Đ19
23 Ngô Huỳnh Thụy Ngọc Đ18
24 Lê Văn Dưỡng Đ4
25 Nguyễn Thị Thanh Hồng Đ9
26 Lê Thị Thu Hòa Đ2
27 Trần Thanh Trúc Đ2
28 Phan Thị Ngọc Tú Đ16
29 Vũ Văn Khuê Đ7
30 Nguyễn Thanh Tuyền Đ4
31 Trương Thị Hoàng Nhung Đ18
32 Phan Danh Hiếu Đ5
33 Ngô Thị Thanh Nhàn Đ18
34 Cao Văn Hợi Đ13
35 Vũ Nho Hòa Đ17
36 Đỗ Thị Thu Tâm Đ6
37 Nguyễn Ngọc Quý Đ6
38 Nguyễn Thị Thùy Trang Đ12
39 Võ Thị Minh Thùy Đ13
40 Lê Thị Hợp Đ19
41 Phạm Thị Hà Đ11
42 Trần Thị Hải Yến Đ14
43 Đỗ Thị Thanh Phương Đ11
44 Nguyễn Thanh Xuân Đ8
45 Phan Danh Trung Đ11
46 Lường Thị Duýến Đ3
47 Lương Thị Sâm Đ11
48 Nguyễn Văn Tòng Đ5
49 Lê Thị Linh Đ12
50 Đoàn Ngọc Dung Đ3
51 Chu Thị Thanh Huế Đ2
52 Thái Thị Quỳnh Trang Đ4
53 Nguyễn Văn Bảy Đ17
54 Lê Hoài Vân Thành Đ16
55 Đỗ Thị Thúy Ngần Đ6
56 Lưu Thu Trang Đ18

Tải biểu kiểu mẫu phiên bản kiểm điểm tại đây

Xem thêm: lý tưởng sống của thanh niên hiện nay