bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp an

Bạn thông thường hoặc thực hiện sai những dạng bài bác tập dượt phân tách thì hoặc không biết thủ tục những dạng bài bác tập dượt này. Đừng lo sợ vì như thế IELTS Academic tiếp tục tổ hợp những kỹ năng quan trọng về ngữ pháp và các bài bác tập dượt phân tách thì giờ Anh lớp 6 dành riêng cho chính mình qua loa nội dung bài viết sau đây.

Ôn tập ngữ pháp giờ Anh lớp 6

Thì lúc này đơn

Thì lúc này đơn
Thì lúc này đơn

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp an

Khẳng định

 • I + am 
 • You/We/They + are 
 • She/He/It + is I/You/We/They + V-inf
 • He/She/It + V(s/es)

Phủ định 

 • I + am not (‘m not)
 • You/We/They + are not (aren’t)
 • He/She/It + is not (isn’t)
 • I/You/We/They + vì thế not + V-inf
 • He/She/It + does not + V-inf

Nghi vấn

 • Am I …?
 • Are you/we/they …?
 • Is he/she/it …?
 • Do + I/you/we/they + V-inf …?
 • Does + he/she/it + V-inf …?

Xem thêm: bác hồ sinh vào ngày tháng năm nào

>>> Xem thêm: Present simple là thì gì? – Định nghĩa, công thức, cơ hội sử dụng

Thì lúc này tiếp diễn

Thì lúc này tiếp diễn
Thì lúc này tiếp diễn

Khẳng định

 • I + am +V-ing
 • You/We/They + are + V-ing
 • She/He/It + is + V-ing I am going lớn school.

Phủ định 

 • S + am/is/are + not +V-ing

Nghi vấn

 • Am/Is/Are + S + V-ing?

>>> Tham khảo: Lý thuyết và bài bác tập dượt thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

So sánh rộng lớn và đối chiếu nhất

So sánh hơn

 • S + V + short Adj/Adv + er + than vãn + N/Clause/Pronoun
 • S + V + long Adj/Adv + than vãn + N/Clause/Pronoun

So sánh nhất

 • S + V + the + short Adj/Adv + est + N
 • S + V + the + most + long Adj/Adv + N

Dấu hiệu phân biệt những thì

 • Thì lúc này đơn: everyday, every month, every year, …, once a week/ month/ year, twice a week/month/year,…
 • Thì lúc này tiếp diễn: now, at the moment, at present,…
 • Thì sau này đơn: this morning, this afternoon, this evening, next week, next month, in + thời hạn ở sau này ,..

Bài tập dượt giờ Anh lớp 6

Bài tập dượt giờ Anh lớp 6
Bài tập dượt giờ Anh lớp 6

Bài tập dượt 1: Điền kể từ tương thích nhập khu vực rỗng tuếch.

 1. Where ___________Jenny (live)____________? Jenny (live)______________in Hai Phong town.
 2. What Tom (do) _________________now? Tom (water)_________________flowers in the garden.
 3. What _______________Mai (do)_____________? Mai (be)______________a teacher.
 4. Where _________________John and Lisa (be) from?
 5. At the moment, Jenny’s sisters (play)____________volleyball and her brother (play) ________________soccer.
 6. It is eight ‘clock; Tom’s family (watch)___________________TV.
 7. In the summer, Jack and John usually (go)______________to the park with their friends, and in the spring, They (have) _____________Tet Holiday; they (be)________happy because they always (visit) ______________their grandparents.
 8. ____________Kyler’s father (go)_____________to work by bus?
 9. How ___________Tom’s sister (go)___________to school?
 10. What time _____________Nam and Hung (get up)_________________?
 11. What ____________Lan and Linh (do)________________in the winter?
 12. Today, Mai and Linh (have)______________English class.
 13. Her favorite subject (be)__________________English.
 14. Now, Lisa’s brother (like)_________________eating bananas.
 15. Look! John and Funian (call)_________________Lan.
 16. Keep silent ! Kyler’s sister (listen )____________________to the radio.
 17. ______________ you (play)_________________badminton now?
 18. Everyday, Tom’s father (get up)_______________at five a.m.
 19. Every morning, I (watch)_________________tv at ten.
 20. Everyday, Jack and Jaky (go) __________to school by xe đạp.
 21. Every morning, Tom’s father (have) ______________a cup of coffee.
 22. At the moment, Linh and Mary(read)_______________a book and her brother (watch)_______ TV.
 23. Hanh (live)________________in Hanoi, and Hanh (live)________________in Dalat City.
 24. Hung and Hung (play)_______________badminton at the present.
 25. They usually (get up)___________________at 6. oo in the morning.
 26. Hanh never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.
 27. Jenny’s teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.
 28. There (be)____________________ animals in the circus.
 29. _______________Tom (watch)______________TV at five every morning?
 30. What _____________Nam(do ) _________________at six am?
 31. How old _________Long (be)?
 32. How ___________Mai (be)?
 33. Lan’schildren (Go)________________to school by xe đạp.
 34. Jenny and Lisa (go)_______________to the supermarket lớn buy some food.
 35. Mr. Hung (go)________________on business lớn Lam Dong every month.
 36. Hoa (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.
 37. Mai (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.
 38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.
 39. Everyday, I (go)______________to school on foot.
 40. Who you _________________(wait) for Jake?– No, I ___________ (wait) for Mrs. Hoai.

Bài tập dượt 2. Chia động kể từ nhập ngoặc theo gót thì tương thích.

 1. The meeting _________________________ (take) place at seven.
 2. I’m afraid I _________________________ (not / be) able lớn come tomorrow.
 3. Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at eight o’clock.
 4. According lớn the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.
 5. ____________________ (John and Long / come) tomorrow?
 6. When ____________________ (Linh / get) back?
 7. If Nam loses his job, what ____________________ (he / do)?
 8. In Nam opinion, ____________________ (Linh / be) a good teacher?
 9. What time ____________________ (the sun / set) today?
 10. ____________________ (Linh / get) the job, vì thế you think?
 11. ____________________ (Kyler / be) at trang chính this evening?
 12. What ____________________ (the weather / be) lượt thích tomorrow?
 13. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?
 14. How ____________________ (Ling / get) here?
 15. ____________________ (they / come) tomorrow?
 16. Quan (teach)_______________English in a big school in town.
 17. When ____________________ (John / get) back?
 18. What John (listen) ………………………on the radio?
 19. ___________Nam (play)__________sports?
 20. Everyday Mai (go)____________to work by xe đạp.
 21. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.
 22. Sometimes, Jake and Kyler(play)__________badminton.
 23. Linh (like)____________her job very much.
 24. ___________Nam’s mother (walk)_________to the market?
 25. Look! Linh and Lan (run) _________________________ together.
 26. Suri (write) ___________to their friends every summer holiday?
 27. What Linh (do)________ tonight?

Đáp án

Bài tập dượt 1

 1. Does/lives/lives
 2. is/doing/is watering
 3. does/do/is
 4. are
 5. are playing/is playing
 6. is watching
 7. go/ have/ am /visit
 8. Does/go
 9. 9.does/go
 10. do/get up?
 11. do/do
 12. have
 13. is
 14. likes
 15. is calling.
 16. am listening
 17. Are/playing
 18. gets up
 19. watch
 20. go
 21. has
 22. am reading, is watching
 23. lives, lives
 24. are playing
 25. get up
 26. goes, does
 27. is telling
 28. are
 29. Is/watching
 30. does/do
 31. is
 32. is
 33. go
 34. go
 35. goes
 36. likes, don’t like
 37. likes, doesn’t like
 38. love, don’t love
 39. go

Bài tập dượt 2

 1. is going lớn take
 2. am not going lớn be
 3. isn’t going lớn take
 4. isn’t going lớn snow
 5. Are John and Long going lớn come tomorrow?
 6. When are Linh going lớn get back?
 7. If Nam loses your job, what are Mai going lớn do?
 8. In your opinion, Nam is going lớn be a good teacher?
 9. What time is the sun going lớn phối today?
 10. Is Linh going lớn get the job, vì thế she think?
 11. Is Kyler going lớn be at trang chính this evening?
 12. What is the weather going lớn be lượt thích tomorrow?
 13. There’s someone at the door, are you getting it?
 14. How does he get here?
 15. Are they going lớn come tomorrow?
 16. Quan teaches English in a big school in town.
 17. When is John going lớn get back?
 18. What is John listening lớn on the radio?
 19. Is Nam playing sports?
 20. goes
 21. read, listen, watch
 22. play
 23. likes
 24. Is Nam’s mother walking lớn the market now?
 25. are running
 26. Does Suri write lớn their friends every summer holiday?
 27. What is Linh going lớn vì thế tonight?

Bài ghi chép bên trên Ielts Academic tiếp tục tổ hợp vớ tần tật về ngữ pháp những thì và những dạng bài tập dượt phân tách thì nhập giờ Anh lớp 6. Mong rằng kể từ ni chúng ta tiếp tục tóm được kỹ năng về dạng bài bác tập dượt này. Ielts Academic chúc chúng ta trở thành công!

Xem thêm: một số biện pháp bảo vệ môi trường