bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11

Bài ôn tập luyện Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 + 12

Tip.edu.vn van nài reviews cho tới thầy cô và những bậc bố mẹ Bài tập luyện ôn tập luyện Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 + 12 sở hữu đáp án bởi Tip.edu.vn thuế tầm và đăng lên sẽ là mối cung cấp tư liệu hữu ích canh ty thầy cô và những bậc bố mẹ lên plan giảng dạy dỗ giống như cho những con cái ôn tập luyện và gia tăng kỹ năng ngữ pháp. Sau phía trên mời mọc thầy cô và bố mẹ nhập xem thêm.

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11

Mời chúng ta nhập cuộc group Tài liệu học hành lớp 3 nhằm nhận thêm thắt những tư liệu hay: Tài liệu học hành lớp 3

Xem thêm: Trắc nghiệm kể từ vựng Unit 12 lớp 3: This is my house MỚI

I. Circle the odd one out:

1. A. mother B. father C. uncle D. brother
2. A. grandfather B. brother C. grandmother D. teacher
3. A. sister B. brother C. friend D. mother
4. A. family B. Mummy C. Baby D. Daddy
5. A. daughter B. uncle C. son D. baby
6. A. house B. bedroom C. garage D. kitchen
7. A. bathroom B. school C. bedroom D. dining room
8. A. kitchen B. dining room C. library D. living room
9. A. class room B. bathroom C. living room D. bedroom
10. A. table B. chair C. garden D. desk

Đáp án:

1 – C 2 – D 3 – C 4 – A 5 – B
6 – A 7 – B 8 – C 9 – A 10 – C

II. Look at the letters, write the words:

1. souhe

2. fefetni

3. ngerad

4. welvet

5. thiknec

6. teghi

7. redbomo

8. wetnyt

9. tohobram

10. leneve

Đáp án:

1 – house; 2 – fifteen; 3 – garden; 4 – twelve; 5 – kitchen;

6 – eight; 7 – bedroom; 8 – twenty; 9 – bathroom; 10 – eleven

III. Ask and answer questions about these people’s age:

1. Lee/ 5

2. Ben/ 15

3. Pat/ 13

4. May/ 12

5. Kim/ 2

6. Tiffany/ 20

Đáp án:

1 – How old is Lee? – She is 5 years old.

2 – How old is Ben? – She is 15 years old.

3 – How old is Pat? – He is 13 years old.

4 – How old is May? – She is 12 years old.

5 – How old is Kim? – She is 2 years old.

6 – How old is Tiffany? – She is trăng tròn years old.

III. Read the text carefully then answer the questions below:

My name is Tony. I am nine years old. I am in the picture with my relative. This is my uncle Tim. He is twenty nine years old. This is my aunt Tina. She is twenty-eight years old. This is my cousin Pat. He is thirteen years old. This is my cousin Jill. She is three years old. I lượt thích to tát play with Pat and Jill.

1. How old is Tony?

2. How old is uncle Tim?

3. How old is aunt Tina?

4. How old is Pat?

5. How old is Jill?

Đáp án:

1 – He is nine years old.

2 – He is twenty nine years old.

3 – She is twenty – eight years old.

4 – He is thirteen years old.

5 – She is three years old.

IV. Reorder these words to tát make meaningful sentences:

1. Small/ is/ this/ house/ a/.

2. a/ living/ large/ room/ is/ this.

3. There/ is/ in/ house/ the/ bedroom/ a/ ?

4. Pond/ in/ garden/ the/ is/ a/ there/.

5. Kitchen/ the/ old/ is/.

6. Room/ living/ the/ large/ is/.

7. Bath/ the/ room/ big/ is/.

8. That/ a/ is/ pond/.

9. Over/ there/ the/ is/ garden/ a.

10. My’s/ is/ this/ house/. / is/ it/ beautiful/.

Đáp án:

1 – This is a small house.

2 – This is a large living room.

3 – Is there a bedroom in the house?

4 – There is a pond in the garden.

5 – The kitchen is old.

6 – The living room is large.

7 – The bathroom is big.

8 – That is a pond.

9 – There is a garden over there.

10 – This is My’s house. It is beautiful.

V. Read and tick (v)

Hi! My name is Lan. This is my house. It is big. There is a garden in front of the house. There are trees in the garden. There is not a garage. The living room is large, but the kitchen small. There are four bedrooms, two bathrooms in my house. There is a pond behind the house. Around the pond, there are many trees and flowers. They are very beautiful.

Yes

No

1. Lan’s house is small.

2. The garden is behind the house.

3. The living room is large.

4. There are many rooms in Lan’s house.

5. There is a pond in front of her house.

Xem đáp án

1 – No; 2 – No; 3 – Yes; 4 – Yes; 5 – No

Hướng dẫn dịch

Xin chào! Tôi thương hiệu là Lan. Đây là nhà đất của tôi. Nó to tát. Có một quần thể vườn trước mái nhà. Có nhiều cây nhập vườn. Nhà tôi không tồn tại ga-ra. Phòng khách hàng thì to tát, tuy nhiên chống phòng bếp thì nhỏ. Có tư buồng ngủ, nhị chống tắm nhập ngôi nhà đất của tôi. Có một chiếc hồ nước sau mái nhà. Xung xung quanh hồ nước, có không ít cây và hoa. Chúng vô cùng đẹp

VII. Translate into English:

1. Tớ quí đùa bịt đôi mắt bắt dê.

2. Ông của khách hàng từng nào tuổi?

3. Ông của tớ 78 tuổi hạc.

4. Đây là phòng tiếp khách.

5. Nó vô cùng đẹp!

6. Có một chống phòng bếp nhập nhà của bạn đích không? – Đúng vậy.

7. Đây là một trong tấm hình của mái ấm gia đình tớ.

8. Đây là em trai của tớ. Cô nhỏ bé đứng cạnh cậu ấy là em gái tớ.

9. Em gái của tớ 6 tuổi hạc.

10. Có một chiếc ao ở phần bên trước ngôi nhà đất của tớ.

Xem thêm: các danh lam thắng cảnh ở việt nam

Đáp án:

1 – I lượt thích play blind man’s buff.

2 – How old is your grandfather?

3 – My grandfather is 78 years old.

4 – This is living room.

5 – It is beautiful.

6 – Is there a kitchen in my house? – Yes, it is.

7 – This is a photo of my family.

8 – This is my brother. The girl next to tát him is my sister.

9 – My sister is 6 years old.

10 – There is a pond in front of my house.

VIII. Give the correct size of the verbs in brackets

1. This (not be) my sister

____________________________________________

2. She (be) pretty? – Yes, she (be)

____________________________________________

3. There (be not) any tall trees

____________________________________________

4. These (be) flowers

____________________________________________

5. There (be) a fence? – Yes, there (be)

____________________________________________

6. My name (be) Alex. I (be not) Alan

____________________________________________

7. That (be) a picture of my family

____________________________________________

8. My brother (be) fifteen

____________________________________________

9. There (be not) any tall trees

____________________________________________

10. There (be not) a pond in front of the house

____________________________________________

Đáp án

1. This isn’t my sister

2. Is she pretty? – Yes, she is

3. There aren’t any tall trees

4. These are flowers

5. Is there a fence? – Yes, there is

6. My name is Alex. I am not Alan

7. That is a picture of my family

8. My brother is fifteen

9. There aren’t any tall trees

10. There isn’t a pond in front of the house.

IX. Read the following text and choose the best answer

Victor (1) ___________ in a very modern house. There are five rooms in his house. There is a living room, a kitchen, two (2) ___________ and a bathroom. (3) ___________ front of the house, there is a colorful garden with a lot of flowers. Beside his house, there is a (4) ___________ pond. There (5) ___________any tall trees in his house.

1. A. live

B. living

C. lives

D. is live

2. A. bathroom

B. bedrooms

C. study room

D. dining room

3. A. On

B. Under

C. Beside

D. In

4. A. expensive

B. black

C. swimming

D. small

5. A. aren’t

B. isn’t

C. are

D. is

Đáp án

1. C

2. B

3. D

4. D

5. A

X. Read and match

A

B

1. How old is your mother?

A. She is seven years old

2. Who is that?

B. Yes. He is old

3. Is that your grandfather?

C. She is forty-three years old

4. Look at my mother.

D. She is cleaning our house

5. How old is your sister?

E. He is my brother

Xem đáp án

1. C

2. E

3. B

4. D

5. A

Trên đó là Bài tập luyện giờ đồng hồ Anh 3 Unit 11 + 12 kèm cặp đáp án. Hình như, Tip cũng update liên tiếp những tư liệu môn Tiếng Anh lớp 3 không giống như: Tài liệu Tiếng Anh bám theo đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm, Tài liệu Tiếng Anh nâng lên, Bài tập luyện trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3, Đề thi đua học tập kì 1 lớp 3, Đề thi đua học tập kì 2 lớp 3…. Mời chúng ta xem thêm.

Xem thêm: công thức tính chiều cao hình thang

Rate this post