bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Hiện bên trên đơn và tiếp tục là nhì thì cơ phiên bản nhập giờ đồng hồ Anh, được phần mềm nhiều nhập tiếp xúc thực tiễn. Cùng ôn lại ngữ pháp và thực hành thực tế rèn luyện trải qua những bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nhập nội dung bài viết tiếp sau đây.

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

1. Tổng quan lại về thì lúc này đơn nhập giờ đồng hồ Anh

1.1. Cấu trúc thì lúc này đơn

Loại câuĐộng kể từ thườngĐộng kể từ “to be”
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does not + V_inf + OS + am/is/are not + O
Nghi vấnDo/Does + S + V_inf + O?Am/is/are + S + O?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + V?Wh_ + am/is/are + S + N/ adj?

1.2. Cách sử dụng 

Thì lúc này đơn được dùng trong mỗi tình huống ví dụ như sau:

 • Diễn mô tả một hành vi xẩy ra thông thường xuyên và được lặp lên đường tái diễn theo gót một quy luật hoặc thói thân quen.
 • Diễn mô tả một thực sự phân minh hay là 1 chân lý.
 • Diễn mô tả một chương trình, thời hạn biểu hay là 1 plan đang được biết trước. (Mang chân thành và ý nghĩa tương lai).
Thì lúc này đơn là thì cơ phiên bản nhập giờ đồng hồ Anh và được phần mềm nhiều nhập kí thác tiếp 
Thì lúc này đơn là thì cơ phiên bản nhập giờ đồng hồ Anh và được phần mềm nhiều nhập kí thác tiếp

1.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì lúc này đơn đem những trạng kể từ chỉ gia tốc như: often (thường xuyên), usually (thông thường), always (luôn luôn), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v… 

Bạn cần thiết ghi ghi nhớ những trạng kể từ này bởi vì đấy là tín hiệu phân biệt trong số dạng bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.

2. Thì lúc này tiếp diễn

2.1. Cấu trúc thì lúc này tiếp diễn

Loại câuCông thức
Khẳng địnhS + am/is/are + V_ing + …
Phủ địnhS + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấnAm/Is/Are + S + V_ing + …?
Nghi vấn Wh-Wh_+ am/is/are + S + V_ing?
Lý thuyết về thì lúc này tiếp diễn
Lý thuyết về thì lúc này tiếp diễn

2.2. Cách sử dụng

Thì lúc này tiếp tục được dùng nhập một vài tình huống ví dụ như sau:

 • Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra và vẫn kéo dãn ở lúc này.
 • Phàn nàn về một hành vi nào là cơ xẩy ra thông thường xuyên.

Qua cơ, các bạn hãy ghi ghi nhớ nhì cơ hội dùng thịnh hành này nhằm vận dụng đúng trong các bài xích tập dượt thì lúc này đơn và thì lúc này tiếp tục.

2.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì lúc này tiếp tục đem những trạng kể từ chỉ thời hạn như sau: now (hiện ni, tức thì khi này), at the moment (tại thời gian này), at present (hiện tại), right now (ngay bây giờ), v.v… hoặc những động kể từ đem tính đề xuất và khẩu lệnh như: look, listen, be quiet, v.v… 

3. 50+ câu bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Cùng Babilala test mức độ với trên 50+ câu bài xích tập dượt về thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục bên dưới đây:

Thử mức độ với trên 50+ câu bài xích tập dượt về thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn
Thử mức độ với trên 50+ câu bài xích tập dượt về thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

3.1. Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc dạng chính nhất

1. Listen! My mother_____(1)____  (sing) a tuy vậy.

2. Every night, We ____(2)_____ (go)  bed at 10p.m

3. Giang____(3)_____ (like) Music but I____(4)_____ (like) Math

4. Now, they____(5)_____ (stay)  in Hue .

5. My father____(6)_____ (read)  a newspaper in the morning

6. Look! Ha ____(7)_____ (run) .

7. Trang usually____(8)_____ (listen)  to tát the teacher in the class, but she_____(9)____ (not listen)  now.

8. Where ____(10)_____ (be) your father?

 • He ____(11)_____(be)  living room. He____(12)_____  (watch) TV.

9. There____(13)_____ (be) many flowers in our garden.

Xem thêm: điều ước mong manh luôn có anh dang cánh tay

3.2. Bài 2: Hoàn trở nên đoạn văn sau

Dear Editor,

I (write) ____(1)_____ this letter because it (seem)____(2)_____  to tát u that far too many changes  (take) ____(3)_____ place in my country these days, and, as a result, we (lose)____(4)_____  our identity. I (live)___(5)______  in a small town but even this town (change)____(6)_____  before my eyes. For example, town authorities (build)____(7)_____  a burger place where my favorite restaurant used to tát be.

Our culture (belong)____(8)_____  to tát everybody, and I (not understand)____(9)_____  why the town leaders (not do)____(10)_____  to tát preserve it. They simply (not care)___(11)______ . In fact, I (think)___(12)_____  of starting an action group. I (appear)___(13)______  on a TV show on Friday evening to tát make people aware of how important this issue is. It’s time for us to tát start doing something before it (get)____(14)_____  too late.

3.3. Bài 3: Chia động kể từ chính mang lại câu

 1. Lan (not have) ______(1)______ many friends in her new school.
 2. Hung (come) _____(2)_______  from Vinh but he (stay) _____(3)_______ with his relatives in Ho Chi Minh đô thị at the moment.
 3. We (not drive) ______(4)______ to tát work every day. We (go) ______(5)______ by bus.
 4. Who you (talk) ______(6)______ to tát on the phone now, Minh?
 5. Where your new friend (live) _____(7)_______, Nga?

– She (live) ______(8)______ on Hang Bai street.

 1. you (be) _____(9)_______ in class 7A?

– No, I (be) _____(10)_______ in class 7D.

 1. Look! Jane (play) ______(11)______ the guitar. This afternoon, she will play table tennis.
 2. I (not talk) _____(12)_______ to tát her at present
 3. How often _____(13)_______ she (go) _____(14)_______ fishing?

– She (go) ______(15)______ once a year.

 1. (Be) _____(16)_______ your friends _____(17)_______ students?

3.4. Bài 4: Sắp xếp và hoàn thiện những câu sau

 1. He / often / have / breakfast / late.
 2. You / vì thế / the housework / at the moment?
 3. I / not / go / to tát school / on weekends.
 4. John’s girlfriend / now / wear / a red T-shirt.
 5. They / lượt thích / beer or wine?
 6. What / he / usually / vì thế / at night?
 7. The teacher / never / lose / his temper.
 8. Why / you / listen / to tát music / loudly now?
 9. They / ask / a / woman / about / the / way / the / railway / station.
 10. My / father / water / some plants / the / garden.

4. Đáp án bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài 1: 

 1. is singing
 2. go
 3. like 
 4. doesn’t like
 5. are staying
 6. reads
 7. is running
 8. listens 
 9. isn’t listening
 10. is 
 11. is 
 12. is watching
 13. are

BẬT MÍ!!

Giải pháp tốt nhất có thể nhằm trẻ cải tiến và phát triển toàn vẹn 4 kĩ năng giờ đồng hồ Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết ngay kể từ Lúc chính thức.
Đặc biệt! Tặng kèm cặp khóa đào tạo tiếp xúc với thầy Tây hùn con cái tăng hành động tự nhiên, thỏa sức tự tin tiếp xúc với những người phiên bản xứ.

Bài 2: 

 1. am writing
 2. seems
 3. are taking
 4. are losing
 5. am living
 6. is changing
 7. are building
 8. belongs
 9. don’t understand
 10. aren’t doing
 11. don’t care
 12. am thinking
 13. am appearing
 14. gets

Bài 3:

 1. doesn’t have
 2. comes
 3. is staying
 4. don’t drive
 5. go
 6. talking
 7. live
 8. lives
 9. Are
 10. am
 11. is playing
 12. am not talking
 13. does
 14. go 
 15. goes
 16. Are 
 17. are

Bài 4: 

 1. He often has breakfast late;
 2. Are you doing the housework at the moment?
 3. I vì thế not go to tát school on weekends. I don’t go to tát school on weekends.
 4. John’s girlfriend is wearing a red T-shirt now.
 5. Do they lượt thích beer or wine?
 6. What does he usually vì thế at night?
 7. The teacher never loses his temper.
 8. Why are you listening to tát music loudly now?
 9. They are asking a woman about the way to tát the railway station.
 10. My father is watering some plants in the garden.

Trên đấy là tổ hợp ngữ pháp rưa rứa rộng lớn 50+ câu bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn kèm cặp đáp án. Babilala kỳ vọng rằng các bạn sẽ hoàn thiện chất lượng tốt bài xích đánh giá và nắm rõ kỹ năng của nhì thì này. 

Xem thêm: k ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông