bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp án

Bên cạnh việc tóm dĩ nhiên lý thuyết, rèn luyện thông thường xuyên vì chưng những bài bác tập luyện thực hành thực tế là vấn đề vô nằm trong quan trọng, nhất là so với những công ty điểm ngữ pháp cần thiết như câu trực tiếpcâu loại gián tiếp. Chính vì vậy, nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay bọn chúng bản thân tiếp tục hỗ trợ cho tới các bạn những dạng bài bác tập luyện phổ cập nhất của loại câu này nhằm chúng ta có thể ôn tập luyện và gia tăng thêm thắt kỹ năng và kiến thức.

Bạn đang xem: bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp án

Mình tiếp tục tóm lược qua quýt một ít về những cấu tạo câu thẳng, loại gián tiếp thông thường gặp gỡ nhằm chúng ta có thể lưu giữ lại và vận dụng ngay lập tức nhé.

Kiến thức tóm lược về Câu trần thuật, câu loại gián tiếp

Câu trực tiếp: “S + V…”, S + said/ said lớn Sb/ told.

(Trường thích hợp động kể từ trần thuật phân chia ở thì lúc này thì Khi gửi thanh lịch câu loại gián tiếp tao sẽ không còn lùi thì)

Câu trần thuật dạng câu kể: S + said/ said lớn Sb/ told + that + S + V (lùi thì) 

Câu trần thuật dạng câu hỏi: S + asked/ wanted lớn know/ wondered + if/ whether/ Wh-words + S + V (lùi thì)

Câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh: S + asked/ told + O + (not) + lớn V

Trên đấy là một trong những cấu tạo thông thườn, thông thường gặp gỡ. Hình như, còn một trong những cấu tạo quan trọng đặc biệt không giống. quý khách hoàn toàn có thể xem thêm nội dung bài viết về Câu tường thuật nhằm hiểu ra rộng lớn nhé.

bài tập luyện câu tường thuật

I. Bài tập luyện ghi chép lại câu

1. “I walked home page after the sự kiện,” Tom said.

➔ __________________________________________________________.

2. “Do you enjoy listening lớn music?” Bin asked her.

➔ __________________________________________________________.

3. She said lớn mạ “Can you speak Vietnamese?”

➔ __________________________________________________________.

4. “I don’t lượt thích this red cap,” she said.

➔ __________________________________________________________.

5. He said lớn mạ “I haven’t finished my work”.

➔ __________________________________________________________.

6. “I must go home page lớn make the dinner”,said Linda.

➔ __________________________________________________________.

7. “I have just received a postcard from my aunt,”my best friend said lớn mạ.

➔ __________________________________________________________.

8. “Do your sister and brother go lớn the same school?” Nam asked his friend.

➔ __________________________________________________________.

9. ”Give him a smile,”The photographer told him.

➔ __________________________________________________________.

10. “Don’t discuss this question now,” said my teacher lớn us.

➔ __________________________________________________________.

11. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

➔ __________________________________________________________.

12. “What would you vì thế if you had three days off ?” I asked him.

➔ __________________________________________________________.

13. “If you had listened lớn my advice, you wouldn’t have made such a big mistake.” Julia said lớn LiLi.

➔ __________________________________________________________.

14. “I’m sure she will help you if you ask her.”, he told mạ.

➔ __________________________________________________________.

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.”, our teacher said.

➔ __________________________________________________________.

II. Tìm và sửa lỗi sai trong số câu trần thuật, loại gián tiếp bên dưới đây

 1. Salim told to Alice to give her a hand.
 2. Cuong asked her whether did she like sports or not.
 3. Hoa promised her boy friend that she would expect to see him next Monday.
 4. Kim said her mother that she would visit her grandfather in Nha Trang the next day.
 5. Her father ordered her do not go out with him the day before.
 6. My neighbour told mạ that she will let mạ know as soon as she heard from him.
 7. The policeman asked Bob if he has really seen that happen with his own eyes.
 8. My father said that the xe taxi was coming now and asked if everyone was ready.
 9. Minh advised her husband don’ drink too much; however, he might lose control of the xế hộp and have a bad accident.
 10. Tam told her boyfriend that she is very glad he had come and invited him lớn sit down.

III. CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

1. Harry said lớn mạ, “If I were you , I would read different types of books in different ways.”

A. Harry advised mạ read different types of books in different ways.

B. I said lớn Harry read different types of books in different ways lớn mạ.

C. I read different types of books in different ways lớn Harry as he told mạ.

D. Conan advised mạ lớn read different types of books in different ways.

2. Shall I make you a coffee?” Jan said lớn the lady.

A. Jan wanted lớn make a coffee for the lady

B. Jan refused lớn make a coffee for the lady

C. Jan offered lớn make a coffee for the lady

D. Jan promised lớn make a coffee for the lady

3. Jun asked Ngoc why _________ the film on television the night before.

A. didn’t she watch                                          B. hadn’t she watched

C. she doesn’t watch                                       D. she hadn’t watched

Xem thêm: nguyên tắc tập trung dân chủ là gì

4. Gin asked mạ _________ .

A. what time does the concert start                 B. what time the concert start

C. what time the concert started                     D. what time did the concert start

5. Yen said that she _________ there at noon.

A. is going lớn be                                               B. going lớn be

C. will be                                                          D. can be

6. Jack asked mạ _________.

A. where vì thế you come from?                           B. where vì thế I came from

C. where I came from                                      D. where did I come from?

7. They said that their house had been broken into _________.

A. the two days before              B. two days ago                       C. two days before               D. since two days

8. Peter said he was leaving for Paris _________.

A. next week                             B. the week previous               C. following week                  D. the following week

9. The woman wonders _________ doing well at school.

A. whether her children are                               B. if her children were

C. her children were                                          D. her children are if

10. The man asked the boys _________ .

A. why did they fight                                          B. why they were fighting

C. why they fight                                               D. why were they fighting

11. Judy _________ going for a walk, but no one else wanted lớn.

A.admitted                                B. offered                                   C. promised                        D. suggested

12. When he was at Oliver’s plat yesterday, Martin asked if he _________ use the phone.

A. can                                       B. could                                     C. may                                 D. must

13. Tom said that Thành Phố New York _________ more lively kêu ca London.

A. is                                           B. be                                         C. was                                 D. were

14. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _________.

A. no worry                                B. not worry                              C. no lớn worry                      D. not lớn worry

15. Someone _________ mạ there’s been an accident on the motorway.

A. asked                                     B. said                                      C. spoke                              D. told

IV. Hoàn trở nên những câu trần thuật, loại gián tiếp sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

➔ She asked _________________________________________________________ .

2. “How are you?” Martin asked us.

➔ Martin asked us _____________________________________________________ .

3. He asked, “Do I have lớn vì thế it?”

➔ He asked __________________________________________________________ .

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

➔ The mother asked her daughter _________________________________________ .

5. “Which dress vì thế you lượt thích best?” she asked her boyfriend.

➔ She asked her boyfriend ______________________________________________ .

6. “What are they doing?” she asked.

➔ She wanted lớn know _________________________________________________ .

7. “Are you going lớn the cinema?” he asked mạ.

➔ He wanted lớn know __________________________________________________ .

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

➔ The teacher wanted lớn know ___________________________________________ .

9. “How vì thế you know that?” she asked mạ.

➔ She asked mạ ______________________________________________________ .

10. “Has Caron talked lớn Kevin?” my friend asked mạ.

➔ My friend asked mạ __________________________________________________ .

Đáp án Bài tập luyện Câu trần thuật, loại gián tiếp

I.

 1. Tom told mạ that he had walked home page after the sự kiện.
 2. Bin asked her if she enjoyed listening lớn music.
 3. She asked mạ if I could speak Vietnamese.
 4. She told mạ that she didn’t lượt thích that red cap.
 5. He told mạ he hadn’t finished his work.
 6. Linda told mạ that she must go home page lớn make the dinner.
 7. My best friend told mạ that she/he had just received a postcard from her/his aunt.
 8. Nam asked his friend whether her/his sister and brother went lớn the same school.
 9. The photographer told him lớn give him a smile.
 10. My teacher told us not lớn discuss that question then.
 11. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.
 12. I asked him what he would vì thế if he had had three days off.
 13.  Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened lớn her advice.
 14. He told mạ that he was sure she would help if I asked her.
 15. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

II.

 1. told lớn ➔ told
 2. did she lượt thích ➔ she liked
 3. next Monday ➔ the next Monday
 4. said ➔ said to/told
 5. do not go ➔ not lớn go
 6. will let ➔ would let
 7. has really seen ➔ had really seen
 8. now ➔ then
 9. don’t drink ➔ not lớn dink
 10. is ➔ was

III.

 1. D    2. C    3. D    4. C    5. C    6. C    7. C    8. D    9. B    10. B    11. D    12. B    13. C    14. D    15. D

IV.

 1. She asked mạ where her umbrella was.
 2. Martin asked us how we were.
 3. He asked if he had lớn vì thế it.
 4. The mother asked her daughter where she had been.
 5. She asked her boyfriend which dress he liked best.
 6. She wanted lớn know what they were doing.
 7. He wanted lớn know if I was going lớn the cinema.
 8. The teacher wanted lớn know who spoke English.
 9. She asked mạ how I knew that.
 10. My friend asked mạ if Caron had talked lớn Kevin.

Trên đấy là một trong những dạng bài bác tập luyện về câu trần thuật tuy nhiên Shop chúng tôi vẫn tổ hợp được. Hy vọng những bài bác tập luyện này vẫn giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn về câu trần thuật. Chúc bàn sinh hoạt tốt!

Xem thêm: Bài tập luyện về Mệnh đề mối liên hệ (Có đáp án chi tiết)

Xem thêm: điều ước mong manh luôn có anh dang cánh tay