bài tập 12 thì trong tiếng anh

Để nắm rõ được cấu hình, cách sử dụng của những thì nhập giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta cần thiết thông thường xuyên dùng kết phù hợp với thực hiện bài bác tập dượt hỗ trợ. Bài ghi chép sau của Langmaster tiếp tục tổ hợp kỹ năng và kiến thức ngắn ngủi gọn gàng, và hỗ trợ bài tập dượt những thì nhập giờ đồng hồ Anh nhằm chúng ta xem thêm và rèn luyện, gia tăng nền tảng ngữ pháp thiệt vững chãi nhé!

Bạn đang xem: bài tập 12 thì trong tiếng anh

1. Thì thời điểm hiện tại đơn

1.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc:

null

Ví dụ của động kể từ tobe:

 • I am an engineer. (Tôi là 1 trong những kỹ sư.)
 • The xế hộp isn’t expensive. (Chiếc xe hơi này sẽ không nhiều tiền.)
 • Are they students? (Họ là SV à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây.)
 • She doesn’t vì thế exercise every evening. (Cô ấy ko tập dượt thể dục thể thao từng tối.)
 • Do they often go vĩ đại school on foot? (Họ sở hữu thông thường đi dạo cho tới ngôi trường không?)

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một chân lý, thực sự phân minh nhập cuộc . 
 • Diễn miêu tả một thói thân quen, hành vi mang ý nghĩa hóa học lặp chuồn tái diễn. 
 • Diễn miêu tả một plan (lịch học tập, lịch di chuyển bởi vì tàu, máy bay…) sở hữu giờ giấc rõ ràng, được bố trí mang lại sau này. 

=> => CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT SIMPLE)

1.2 Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn

Bài tập dượt 1. Chia dạng chính của những kể từ nhập ngoặc ở thì thời điểm hiện tại đơn

1. She often ______delicious meals. (make)

2. Hana ______eggs. (not eat)

3. They______(do) the homework on Monday.

4. He ______ (meet) friends every Sunday. (meet)

5. My sister ______ shopping every week. (go)

6. ______Nam and Hoa ______ vĩ đại work by bus every day? (go)

7. _____ her parents ______with her decision? (agree)

8. Hoa  ______ her hair every day. (wash)

9. The police ______ robbers. (catch)

Đáp án

1. makes

2. does not eat/ doesn't eat

3. do

4. meets

5. goes

6. Do Nam and Hoa go...

7. Does her parents agree...

8. washes

9. catch

Bài tập dượt 2. Tìm và sửa lỗi sai thì thời điểm hiện tại đơn

1. He doesn’t plays chess in the afternoon.

2. The bus don’t arrive at 10 a.m.

3. Our parents doesn’t live in a luxury house.

4. They aren’t vì thế their job on weekends.

5. The dog don’t lượt thích u.

Đáp án

1. plays → play

2. don’t → doesn’t

3. doesn’t → don’t

4. aren’t → don’t 

5. don’t → doesn’t

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> SƠ ĐỒ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH CÓ THỰC SỰ GIÚP GHI NHỚ HIỆU QUẢ?

2. Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được ra mắt tức thì thời khắc thời điểm hiện tại.
 • Sau câu khẩu lệnh, kiến nghị.
 • Kết phù hợp với trạng kể từ Always thể hiện nay sự than vãn phiền, không dễ chịu khi một hành vi này bại liệt xẩy ra lặp chuồn tái diễn. 
 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề chuẩn bị xẩy ra nhập sau này sát.

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT CONTINUOUS)

2.2 Bài tập dượt về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Hoàn trở nên những câu sau dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. Her/ dad / water/ some trees/ the/ garden

________________________

2. My/ younger sister/ clean/ floor/

________________________

3. Tiana/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant

________________________

4. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station

________________________

5. My/ friend/ draw/ a/ beautiful/ picture

________________________

Đáp án

1. My dad is watering some trees in the garden.

2. My younger sister is cleaning the floor. 

3. Tiana is having lunch with her friends at a restaurant.

4. They are asking a woman about the way vĩ đại the railway station.

5. My friend is drawing a beautiful picture. 

Bài tập dượt 2: Chia dạng chính cho những động kể từ nhập ngoặc ở thì thời điểm hiện tại tiếp tục 1. Look! The xế hộp (move) ví fast.

1. Listen! Someone (whisper) in the next room.

2. Your friend (sit) next vĩ đại the beautiful girl over there at present?

3. Now Joy (try) vĩ đại pass the examination.

4. It’s 11 o’clock, and my mom (cook) lunch in the kitchen.

5. Keep silent! You (sing) ví loudly.

6. I (not stay) at trang chính at the present.

7. Now Hana (lie) vĩ đại her mother about her bad marks.

8. At present they (travel) vĩ đại LA.

9. Jim (not work) in his office now.

Đáp án

1. is moving

2. is whispering

3. is sitting

4. are trying

5. is cooking

6. is singing

7. am not staying

8. is lying 

9. are traveling

10. is not working

3. Thì thời điểm hiện tại trả thành

3.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc:

null

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra và kết đôn đốc nhập quá khứ ko xác lập rõ rệt thời hạn. 
 • Diễn miêu tả một hành vi vừa phải mới mẻ xẩy ra (thường chuồn với “just” hoặc “recently”). 
 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề này bại liệt chính thức kể từ quá khứ, vẫn kéo dãn tiếp cho tới thời điểm hiện tại và rất có thể giữ lại nhập sau này. 
 • Thường thấy nhập cấu hình đối chiếu nhất. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT PERFECT)

3.2 Bài tập dượt về thì thời điểm hiện tại trả thành

Bài tập dượt 1: Chia những động kể từ nhập ngoặc thanh lịch thì thời điểm hiện tại trả thành

1. There is no more ice cream. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The report isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want vĩ đại see this horror movie? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm here. I (turn)……….. the heating on.

5. ……… Linda (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my xế hộp.

7. Wait a minute, please! I (finish)……………. my lunch.

8. ……… you ever (eat)………….. durian?

9. Kitty (not/come)…………… here for a very long time.

10. I (work)………….. at KD company for three years.

Đáp án:

1. have eaten

2. have made

3. has started

4. have turned

5. Has Linda paid

6. has taken

7. have finished

8. Have you eaten

9. hasn't come

10. have worked

Bài tập dượt 2: Viết lại câu không bao giờ thay đổi nghĩa (thì thời điểm hiện tại trả thành)

1) This is the first time Tim went abroad.

=> Tim hasn’t ________________________________________

2) Anna started driving 1 month ago.

=> Anna has _________________________________________

3) They began drinking beer when it started vĩ đại rain.

=> They have ________________________________________

4) She last had my hair cut when she left him.

=> She hasn't __________________________________________

5) The last time Sana kissed u was 3 months ago.

=> Sana hasn't _______________________________________

Đáp án:

1. Tim hasn’t never gone abroad before.

2. Anna has driven for 1 month.

3. They have drunk beer since it started raining.

4. She hasn't cut her hair since she left him.

5. Sana hasn’t kissed u for 3 months.

4. Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

4.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp của một hành vi hoặc vấn đề (bắt đầu kể từ quá khứ, tiếp tục cho tới thời điểm hiện tại và sở hữu kĩ năng kéo dãn cho tới nhập tương lai).
 • Diễn miêu tả một hành vi vừa phải mới mẻ kết đôn đốc tuy nhiên sở hữu tác động, nhằm lại kết quả ở thời điểm hiện tại. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

4.2 Bài tập dượt về thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ nhập ngoặc thanh lịch thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

1. My best friend _______French since September. (learn)

2. I’m getting tired. I _______ for the xế hộp for hours. (wait)

3. Sara ______ about where vĩ đại go this weekend. (think)

4. Mary looks very exhausted because she ______ all night. (work)

5. Hoa ______ this book since last night. (read)

Đáp án:

1. has been learning

2. have been waiting

3. has been thinking

4. has been working

5. has been reading

Bài tập dượt 2: Hoàn trở nên câu với thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp tục và “ever since”

Ví dụ: Jin finished his business degree. Then he started vĩ đại work for an international technology company.

=> Jin has been working for an international technology company ever since he finished his business degree.

1. Pony got a very bad flu. After that, she began vĩ đại take vitamins.

=> Pony has ______________________________________________

2. David’s xế hộp broke down. Then he began vĩ đại walk vĩ đại work. 

=> David has ______________________________________________

3. Jen’s doctor told her vĩ đại lose weight. Then she began vĩ đại vì thế exercise. 

=> Jen has ________________________________________________

4. Lim’s parents received the bad news. Then they started vĩ đại cry. 

=> Lim’s parents have _______________________________________

5. John’s wife died of cancer. Then he started vĩ đại volunteer at the hospital.

=> John has _______________________________________________

Đáp án

1. Pony has been taking vitamins ever since she got the very bad flu.

2. David has been walking vĩ đại work ever since his xế hộp broke down.

3. Jen has been doing exercise ever since her doctor told her vĩ đại lose weight.

4. Lim’s parents have been crying ever since they received the bad news.

5. John has been volunteering at the hospital ever since his wife died of cancer.

Xem thêm:

=> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

=> 6 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH MÀ NGƯỜI HỌC NÀO CŨNG CẦN NẮM CHẮC

5. Thì quá khứ đơn

5.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc:

null

Ví dụ động kể từ tobe:

 • I was at my aunt's house yesterday afternoon. (Tôi đang được ở trong nhà dì tôi chiều hôm qua)
 • He wasn’t at trang chính last Sunday. (Anh ấy dường như không ở trong nhà Chủ Nhật tuần trước đó.)
 • Were they your friends? (Họ đang được là các bạn của cậu à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • We visited Singapore last summer. (Chúng tôi du ngoạn Singapore ngày hè trước.)
 • She didn’t show u how vĩ đại open the oven. (Cô ấy ko mang lại tôi thấy cơ hội banh lò nướng.)
 • Did they help you? (Họ đang được giúp cho bạn à?)

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề đang được xẩy ra và kết đôn đốc tức thì bên trên 1 thời điểm xác lập nhập quá khứ. 
 • Diễn miêu tả một thói thân quen nhập quá khứ, tuy nhiên thời điểm hiện tại không hề nữa.
 • Kể lại những hành vi ngắn ngủi, xẩy ra liên tục nhau nhập quá khứ.
 • Sử dụng nhập câu ĐK loại 2.

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN, NẮM CHẮC SAU 10 PHÚT

5.2 Bài tập dượt thì quá khứ đơn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì quá khứ đơn

1. Lily (eat)___________ dinner at five o’clock yesterday. 

2. My dad (buy)___________ a new xế hộp last month. 

3. They (go)___________ vĩ đại LA on their last summer holiday. 

4. My family and I (see)___________ a horror movie last night. 

5. First, Minh and Lan (do)___________ homework, and then they (drink)___________ some juice. 

6. Suddenly, the mèo jumped and (bite)___________ my hand. 

7. What time (do)___________ they (get up)___________ this afternoon? 

8. I think I (hear)___________ a strange sound outside the house 5 minutes ago.

9. When I was 5 years old, I (break)__________ my arm. It really (hurt) __________. 

10. The police (catch)___________ all three of the robbers last month. 

11. How many times (do)___________ you (read)___________ this book?

Đáp án:

1. ate

2. bought

3. went

4. saw

5. did - drank

6. bit

7. did they get up

8. heard

9. broke - hurt

10. caught

11. did you read

Bài tập dượt 2: Hoàn trở nên câu sau ở thì quá khứ đơn

1. It/ be/ sunny/ yesterday.

2. In 1991/ we/ move/ vĩ đại another thành phố.

3. When/ they/ get/ the first award?

4. She/ not/ go/ vĩ đại the church/ 3 days ago.

5. How/ be/ Jimin/ yesterday?

6. They/ happy/ last holiday?

7. How/ you/ get there?

8. I/ play/ soccer/ last/ Sunday.

9. My/ friend/ make/ two/ cake/ two/ day/ ago.

10. She/ tell/ me/ her secret/ last night. 

Đáp án:

1. It was sunny yesterday.

2. In 1991, we moved vĩ đại another thành phố.

3. When did they get the first award?

4. She did not go vĩ đại the church 3 days ago.

5. How was Jimin yesterday?

6. Were they happy last holiday?

7. How did you get there?

8. I played soccer last Sunday.

9. My friend made two cakes two days ago.

10. She told u about her secret last night. 

6. Thì quá khứ tiếp diễn

6.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Nói cho tới một hành động/ vấn đề đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập nhập quá khứ. 
 • Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra nhập quá khứ thì xuất hiện nay một hành vi không giống xen ngang (hành động xen nhập thông thường được phân chia ở quá khứ đơn). 
 • Diễn miêu tả những hành vi xẩy ra tuy vậy song nằm trong lúc 

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN - GIỎI NGAY TRONG 5 PHÚT

6.2 Bài tập dượt về thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn

1. Lisa______ (swim) in the sea when the rain started.

2. Some people _______ (relax) by the pool and others ______ (play) tennis.

3. For the first two days of my holiday I ______ (stay) with my family.

4. While I was driving trang chính, Jack _____ (try) desperately vĩ đại liên hệ u.

5. My sister ______ (watch) TV when he got trang chính.

Đáp án

1. was swimming

Xem thêm: quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

2. were relaxing - were playing

3. was staying

4. was trying

5. was watching    

Bài tập dượt 2: Tự hoàn thành xong vế sót lại của những câu sau bởi vì thì quá khứ tiếp diễn

1. At 8 o’clock last night, I _____________________________________

2. At 5 o’clock last Monday, _____________________________________

3. At 10:15 yesterday morning, __________________________________

4. At 7:45 last night, ___________________________________________

5. Half an hour ago, ___________________________________________

6. Suzy phoned us while we _____________________________________

Đáp án tham lam khảo:

1. At 8 o’clock last night, I was watching a comedy film.

2. At 5 o’clock last Monday, my mom was watering plants in the garden.

3. At 10:15 yesterday morning, my parents were cooking a meal.

4. At 7:45 last night, I was reading an interesting book. 

5. Suzy phoned us while we were doing exercise.  

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

7. Thì quá khứ trả thành

7.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề đang được xẩy ra trước một thời điểm hoặc một hành động/ vấn đề khác nhập quá khứ. 
 • Trong câu ĐK loại 3. 

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

7.2 Bài tập dượt về thì quá khứ trả thành

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì quá khứ trả thành

1. When I arrived Kathy ______(go) away.

2. If I ______(know) the truth, I wouldn’t have behaved lượt thích that.

3. By the time I met you, I ______(work) in that company for five years.

4. Sunny ______(study) in Korea before she did her masters at Harvard.

5. _____ the film ______(end) when he arrived at the cinema?

Đáp án:

1. had gone

2. had known

3. had worked

4. had studied

5. Had the film ended

Bài tập dượt 2: Viết lại câu phụ thuộc kể từ mang lại sẵn

1. Kai had gone trang chính before we arrived.

=> After _________________________________________________________

2. We closed the door, then we took a look around the shops.

=> Before ________________________________________________________

3. The light had gone out before they got out of the station.

=> When _________________________________________________________

4. After Lam had explained everything clearly, we started our work.

=> By the time _____________________________________________________

5. My sister had watered flowers in the garden by the time my mother came trang chính.

=> Before _________________________________________________________

Đáp án:

1. After Kai had gone trang chính, we arrived.

2. Before we took a look around the shops, we had closed the door.

3. When they got out of the station, the light had gone out.

4. By the time we started our work, Lam had explained everything clearly.

5. Before my mother came trang chính, my sister had watered flowers in the garden.

8. Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

8.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Dùng nhằm thao diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra trong cả một khoảng chừng thời hạn (gần như liên tục) trước lúc một hành vi không giống xẩy ra nhập quá khứ. 
 • Diễn miêu tả một hành vi kéo dãn liên tiếp trước một mốc thời hạn ở quá khứ.
 • Diễn miêu tả một hành vi kéo dãn liên tiếp trước bại liệt và mặc dù đang được kết đôn đốc vẫn nhằm lại tác động, kết quả bên trên 1 thời điểm chắc chắn nhập quá khứ.

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

8.2 Bài tập dượt về thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chi động kể từ nhập ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

1. Yesterday, my dad said he ______ (stop) smoking for 2 months.

2. The photographers ______(wait) hours for the stars vĩ đại arrive at the 2023 Oscar ceremony.

3. We ______ (talk) on the phone when the rain poured down.

4. I felt ill because I ________________________ (drink) five cups of coffee.

5. She ______________________ (study) all day, ví she was tired.

Đáp án:

1. had been stopping

2. had been waiting

3. had been talking

4. had been drinking

5. had been studying 

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án chính mang lại câu

1. Emily loves this writer’s books. She (has been reading / had been reading) them for years.

2. Her clothes were dirty because she (has been working / had been working) in the garden.

3. Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for his comeback for ages.

4. Jimmy hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.

5. After Sam (has been playing / had been playing) the violin for 5 years, she joined an orchestra.

Đáp án:

1. has been reading

2. had been working

3. have been waiting

4. has been thinking

5. had been playing

9. Thì sau này đơn

9.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả một Dự kiến mang ý nghĩa khinh suất, ko phụ thuộc địa thế căn cứ.
 • Diễn miêu tả một đưa ra quyết định tức thì bên trên thời khắc trình bày, một lời hứa hẹn, sự ngỏ ý…
 • Xuất hiện nay nhập câu ĐK loại 1.

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THƯỜNG GẶP NHẤT, KÈM ĐÁP ÁN

9.2 Bài tập dượt thì sau này đơn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì sau này đơn

1. I _____(help) her take care of her children tomorrow.

2. _____ you_____ (come) vĩ đại work tomorrow?

3. _____ you_____ please (bring) u a cup of milk?

4. If it stops raining soon, we ______(go) vĩ đại the church.

5. ____ we_____(start) again from the beginning?

Đáp án

1. will help 

2. Will you come

3. Will you bring

4. will go

5. Will we start

Bài tập dượt 2: Sắp xếp lại địa điểm của kể từ sẽ tạo trở nên những câu sở hữu nghĩa

1. pretty/ caterpillar/ turn/ soon/ butterfly/ the/ a/ turn/ Will?

2. will/ Hong Kong/ they/ where/ stay/ when/ visit/ they/?

3. won’t/ out/ rains/ My mom/ not/ go/ if/ it

4. Helen/ that/ She/ come/ tonight/ hopes/ will/ to/ the/ tiệc ngọt. 

Đáp án:

1. Will the caterpillar turn into a pretty butterfly soon?

2. Where will they stay when they visit Hong Kong?

3. My mom won’t go out if it rains.

4. She hopes that Helen will come vĩ đại the tiệc ngọt tonight. 

10. Thì sau này tiếp diễn

10.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả hành vi đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập nhập sau này hoặc tiếp tục ra mắt và kéo dãn nhập trong cả một khoảng chừng thời hạn ở sau này. 
 • Diễn miêu tả một nối tiếp hoạch/ dự trù nhập sau này, với kĩ năng vô cùng cao tiếp tục xẩy ra và thông thường gắn kèm với một mốc thời hạn nhập sau này. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

10.2 Bài tập dượt về thì sau này tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì sau này tiếp diễn

1. Tomorrow afternoon, Jennie _____(build) a new trang web.

2. This time next month, most people _____(use) the Internet for entertainment.

3. We _____(climb) the mountain at this time next Sunday.

4. They _____(not study) at 10 a.m tomorrow.

5. _____ she ______(do) the housework at 9 p.m tomorrow?

Đáp án:

1. will be building

2. will be using

3. will be climbing

4. won’t be studying

5. Will she be doing

Bài tập dượt 2: Viết lại trở nên câu sở hữu nghĩa (có phân chia động từ) 

1. We/ be/ play/ soccer/ time/ tomorrow/ our friends.

2. Halan/ be/ study/ abroad/ time/ she/ graduate/ next year.

3. The children/ be/ live/ Ho Chi Minh city/ for/ 3 weeks. 

4. Lam/ be/ do/ homework/ 8 a.m/ tomorrow morning/ so/ his sister/ not/ ask/ him/ go out.

5. They/ not/ be/ have/ lunch/ together/ when/ you/ come/ tomorrow.

Đáp án:

1. We will be playing soccer at that time tomorrow with our friends.

2. Halan will be studying abroad by the time she graduates next year.

3. The children will be living in Ho Chi Minh thành phố for 3 weeks. 

4. Lam will be doing his homework at 8 a.m tomorrow morning, ví his sister won't ask him vĩ đại go out.

5. They won’t be having lunch together when you come tomorrow.

11. Thì sau này trả thành

11.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Dùng nhằm thao diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra và kết thúc trước 1 thời điểm mạnh một hành vi không giống ở nhập sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

11.2 Bài tập dượt về thì sau này trả thành

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì sau này trả thành

1. Susan_______ (finish) her homework before 9 o’clock this evening.

2. I _______ (spend) over 500,000 VND on online shopping by the kết thúc of the week.

3. I _______ (do) the job before the quấn comes tomorrow.

4. By December all the leaves ________. (fall)

5. Be quick! The man _______ before you rescue it. (drown)

6. If Hana doesn’t hurry, they _________ before she comes. (leave)

7. We ___________ the washing by 9 o’clock. (do)

Đáp án:

1. will have finished

2. will have spent

3. will have done

4. will have fallen

5. will have drowned

6. will have left

7. will have done

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án chính trong những câu sau

1. I will let you in. I ________ with the food by the time you come in.

A. will have arrived

B. will be arrival

C. will be arrived

2. By the time they get there, the pet store ________ (close).

A. will close

B. will have closed

C. closed

3. I ________ (see) you tomorrow at 4:00 PM.

A. will see

B. see

C. will be seeing

4. The manager ________ by the time the orders come in.

A. will leave 

B. will be left

C. will have left

5. If Kai continues drinking ví fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. will drink

B. will have drunk

C. will be drinking

Đáp án:

1. will have arrived

2. will have closed

3. will see

4. will have left

5. will have drunk

12. Thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

12.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề đang được xẩy ra và kéo dãn (nhấn mạnh sự tiếp tục sở hữu tính liên tục) cho tới 1 thời điểm mạnh khi một hành vi không giống xẩy ra nhập sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

12.2 Bài tập dượt về thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ ở nhập ngoặc thanh lịch thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

1. By the kết thúc of the week she ______ (work) here for 5 months.

2. By the kết thúc of this month they _______ (live) together for 7 years.

3. By midnight Jim _______ (play) this computer game for 48 hours.

4. By the time we get vĩ đại Hanoi this evening, we _____ (drive) more than vãn five hundred miles. We are going vĩ đại be exhausted.

5. She __________ (study) Korean Culture for 4 years by the kết thúc of this year.

6. _____ they __________ (talk) for an hour by the time her boyfriend comes back?

Đáp án:

1. will have been working

2. will have been living

3. will have been playing

4. will have been driving

5. will have been studying

6. Will they have been talking

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án chính trong những câu sau:

1. Richel wants vĩ đại speak with you. – Please tell her that I ______ her as soon as I have không tính phí time.

A. will call

B. will have called

C. will have been calling

2. Let’s meet at 5 pm tomorrow. – Sorry, I _____ at 5 o’clock.

A. will be working

B. will have worked

C. will have been working

3. Say goodbye vĩ đại San now. By the time you return, she ______ for Vietnam.

A. will be leaving

B. will have left

C. will have been leaving

4. By 2023, he ______ as the director of this company for đôi mươi years.

A. will work

B. will be working

C. will have been working

5. She promised that she ______ anyone about it.

A. won’t tell

B. wouldn’t tell

C. won’t have told

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. C

5. B

Bài ghi chép đang được tổ hợp lại kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng và hỗ trợ một trong những bài bác tập dượt nhằm những chúng ta có thể thích nghi và ghi lưu giữ cấu hình, cách sử dụng của từng thì. Hy vọng phần bài bác tập dượt những thì nhập giờ đồng hồ Anh phía trên rất có thể chung quý khách học tập chất lượng tốt hơn!

Xem thêm: thì tương lai hoàn thành tiếp diễn