1/2 phút bằng bao nhiêu giây

Câu hỏi

ミ★ζℜầղ βả❍ ɑղɦ★彡

30 mon 7 2021 khi 14:10

Bạn đang xem: 1/2 phút bằng bao nhiêu giây

Pham Trong Bach

Viết số phù hợp vô vị trí chấm:

1 phút = .....giây

1 3 phút = .....giây

2 phút = ...giây

1 phút 8 giây = ....giây

60 giây = ...phút

7 phút = ....giây

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Viết số phù hợp vô vị trí chấm:

3 ngày = ...giờ

1/3 ngày = ...giờ

3 giờ 10 phút = ....phút

4 giờ = .....phút

1/4 giờ = ....phút

2 phút 5 giây = ....giây

8 phút = ....giây

1/2 phút = ...giây

4 phút trăng tròn giây = ...giây

Xem chi tiết

Hoàng Lê Diệp An

31 mon 12 2022 khi 15:53

Bài 1: Đổi đơn vị chức năng đo thời gian 180 giây …………… phút 4 ngày …………… giờ …………… phút …………… giây 1/2 ngày …………… giờ ; 1/3 ngày …………… giờ 3 giờ trăng tròn phút …………… phút …………… giây 4 giờ 35 phút …………… phút …………… giây 2 phút 7 giây …………… giây ; 1/4 phút …………… giây 1/5 giờ …………… phút …………… giây 5 ngày 13 giờ …………… giờ …………… phút 4 thế kỉ …………… năm ; 1/5 thế kỉ …………… năm 1/25 thế kỉ ……… năm ; 2 thế kỉ rưỡi ………… năm ; 3 thế kỉ 3 năm ……… năm giúp mihf với ạ bản thân đang được cần thiết gấp

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Điền vô vị trí trống trải (> < =)

2 ngày …… 40 giờ     2 tiếng 5 phút …… 25 phút

5 phút …… 1/5 giờ     1 phút 10 giây …… 100 giây

Giải vở bài bác tập dượt Toán 4 | Giải VBT Toán 4 phút …… 30 giây 1 phút rưỡi …… 90 giây

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

25 mon 12 2017 khi 4:39

Viết số phù hợp vô vị trí chấm :a, 1 phút ………… giây ; 3 phút ………… giây ;  phút ………… giây60 giây ………… phút ; 8 phút ………… giây ; 2 phút 10 giây ………… giây.b, 1 thế kỷ ………… năm 2 thế kỷ ………… năm thế kỷ ………… năm 100 năm ………… thế kỷ 7 thế kỷ …………năm  thế kỷ ………… năm

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Thái Phong

Xem thêm: phía đông nhật bản tiếp giáp với

16 mon 1 2022 khi 21:58

300 giây =? phút

1/3 phút =giây

1 phút 2 giây=?giây

Xem chi tiết

nguyen minh giang

19 tháng bốn 2019 khi 10:30

1. viết lách số quí hợp:

4 giờ= ....... phút

1/4 giờ=...... phút

540 giây=...... phút

2/5 phút=.....giây

5 giờ= ...... giây

1/30 giờ=....... giây

2.>;<;=

3 phút 45 giây..... 225 giây

1/12 giờ.... 6 phút

1/4 phút.... 1/5 phút

Xem chi tiết

nguyễn thị anh thư

3 giờ 10 phút = .............. phút 

2 phút 5 giây = ............. giây 

1/3 phút = .........giây 

1/5 thế kỉ = ...........năm 

1/4 giờ = ............ phút 

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Viết số phù hợp vô vị trí chấm:a) 1 phút .....giâyphút .....giây2 phút ...giây1 phút 8 giây ....giây60 giây ...phút7 phút ....giâyb) 1 thế kỉ ...năm5 thế kỉ ...nămthế kỉ ...năm100 năm .....thế kỉ9 thế kỉ ....nămthế kỉ ....năm

Đọc tiếp

Xem chi tiết

44. Hương Giang

30 mon 9 2021 khi 20:35

Bài 1:Viết số phù hợp vô vị trí chấm:

a) 1 phút = ... giây 2 phút = ... giây

60 giây = ... phút 7 phút = ... giây

1/3 phút = ... giây 1 phút 8 giây = ... giây

b) 1 thế kỉ = ...năm 5 thế kỉ =...năm

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

100 năm = .....thế kỉ 9 thế kỉ =....năm

1/2 thế kỉ = ...năm 1/5 thế kỉ = ....năm

Xem chi tiết